janulda
18.04.07,15:31
Ahojte.Potrebovala by som poradiť. Ako sa postupuje s nahlásením do sociálnej poisťovne. Podnikateľ mal v roku 2005 nulovú platbu dane a za rok 2006 platil prvý krát.
ĎAKUJEM.
Ešte otázočka,chce kúpiť báger za zhruba milión korún. Nemusí sa nahlásiť ako platca dane ked je to taká veľká suma? Ď.
Muška
18.04.07,13:50
§ 228
Povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby(1) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak, predložiť príslušnej pobočke do 30. júna kalendárneho roka výpis z daňového priznania vrátane výpisu z opravného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok; dodatočné daňové priznanie, ktoré má vplyv na vznik a zánik jej nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v bežnom roku, je povinná predložiť do ôsmich dní od jeho predloženia správcovi dane.

(2) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, 43) je povinná predložiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnej pobočke výpis z daňového priznania vrátane výpisu z opravného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Časť vety za bodkočiarkou v odseku 1 platí rovnako.

(3) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie najneskôr do ôsmich dní od vzniku týchto poistení a odhlásiť sa z týchto poistení do ôsmich dní od ich zániku.

(4) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 2 do 30 dní od prerušenia, a to prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody a prerušenie nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 do ôsmich dní od prerušenia; splnenie povinnosti podľa odseku 3 sa nevyžaduje.

(5) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do ôsmich dní od zmeny týchto skutočností.

(6) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná plniť povinnosti podľa odseku 3 na tlačive, ktorého obsah na tlačive alebo inou formou,
ktorej obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa.

(7) Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 až 5 je zachovaná aj vtedy, ak doklady uvedené v odsekoch 1 a 2, doklad preukazujúci prerušenie nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia podľa odseku 4, oznámenie o skutočnostiach uvedených v odseku 5 a tlačivo uvedené v odseku 6 sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu poštou, odoslali faxom alebo elektronickou poštou.

(8) Doklady a tlačivo uvedené v odseku 7, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu96) alebo urobené v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2, treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa ich doručenia Sociálnej poisťovni.
Muška
18.04.07,13:54
Ahojte.Potrebovala by som poradiť. Ako sa postupuje s nahlásením do sociálnej poisťovne viď vyššie. Podnikateľ mal v roku 2005 nulovú platbu dane aj keď bola nulová daň - do SP sa prihlasuje na základe PRÍJMU a aj napriek tomu, že sa napr. nemusel prihlásiť do SP, ale výpis z DP mal odovzdať aj za rok 2005 a za rok 2006 platil prvý krát. to isté
ĎAKUJEM.
Ešte otázočka,chce kúpiť báger za zhruba milión korún. Nemusí sa nahlásiť ako platca dane ked je to taká veľká suma? za platiteľa DPH sa taktiež pihlasuje na základe obratu za posledných 12 KALENDÁRNYCH mesiacovĎ.

v texte....