SERVIS
19.04.07,11:19
Myslíte, že je v poriadku nájomná zmluva ak:
FO prenajíma PO budovu na podnikanie. Stavebné úpravy si uplatňuje nájomca do nákladov aj odpočet DPH. Preto neplatí žiadne nájomné. Ale nikde nie je uvedené, že až z tejto budovi odíde, ako sa vysporiada FO s takou zhodnotenou budovou. Môže sa to nepáčíť daň. úradu?
Tweety
19.04.07,11:21
Myslíte, že je v poriadku nájomná zmluva ak:
FO prenajíma PO budovu na podnikanie. Stavebné úpravy si uplatňuje nájomca do nákladov aj odpočet DPH. Preto neplatí žiadne nájomné. Ale nikde nie je uvedené, že až z tejto budovi odíde, ako sa vysporiada FO s takou zhodnotenou budovou. Môže sa to nepáčíť daň. úradu?
Určite nie je takýto postup správny.
betka
19.04.07,20:54
Ak chcete vykonať stavebné úpravy, je potrebný súhlas prenajímateľa. V NZ je článok cena nájmu, kde je potrebné uviesť na akej cene nájmu ste sa dohodli. A túto cenu si účtujete ako náklady (VOZD)
ak nejakým spôsobom kompenzujete, neviete si uplatňovať náklady, pretože neviete cenu nájmu, ako to chcete kompenzovať na základe čoho. Čo si bude dávať prenajímateľ do výnosov (POZD), pre neho by to bolo výhodné, nemá príjem z prenájmu, nezaplatil TZ, nemá žiadny príjem. A Vám nevznikajú žiadne náklady s prenájmom, keĎže nemáte cenu nájmu, čo si dáte do nákladov, možnože len odpisy z TZ - zaradeného ako iný majetok

Doporučujem dať do NZ cenu, aby ste si mohli uplatňovať náklady. Vy ako nájomca ste zaplatili TZ, kt. si odpisujete, (náklad, VOZD),
Vysporiadať sa môžete tak, že nebudete platiť prenajímateľovi, ale nech Vám vystavuje doklady, že prijal nejaké plnenie od Vás za prenájom, o kt. ste sa dohodli, ale to tiež nie je s kostolným poriadkom, pretože:
Ak ukončíte nájom, v NZ ste sa dohosli, ako prevezme TZ prenajímateľ, či odplatne alebo bezodplatne, ak bezodplatne, ide o nepeňažný príjem ......

Tu sa dá vyšpekulovať toľko možností, pri kt. bude trpieť buď nájomca, alebo prenajímateľ.... dajte si urobiť poriadnu zmluvu právnikovi, aby ste to mali pekne v súlade so zákonom ošetrené, aby ste vedeli, čo si kto bude uplatňovať, čo si kto bude zdanovať, kto čo zaplatil....
Johanka
19.04.07,21:05
Myslíte, že je v poriadku nájomná zmluva ak:
FO prenajíma PO budovu na podnikanie. Stavebné úpravy si uplatňuje nájomca do nákladov aj odpočet DPH. Preto neplatí žiadne nájomné. Ale nikde nie je uvedené, že až z tejto budovi odíde, ako sa vysporiada FO s takou zhodnotenou budovou. Môže sa to nepáčíť daň. úradu?

Za predpokladu existencie kvalitnej nájomnej zmluvy sa FO ako prenajímateľ "vysporiada" ľahko. Stačí ak bude postupovať podľa ustanovenia Zákona o dani z príjmov § 17:

(22) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom, po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom

a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b) došlo k skončeniu nájmu; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).(23) Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.80)