majkla
19.04.07,12:35
Dali sme si poistit majetok a tovar.Ja som to nauctovala :predpis 568/379 a uhrada 379/221. Ale to poistenie je az do 13.2.2008 tak by som mala dat cast ako naklady buducich obdobi. Mozem to nauctovat takto: 568/379 , 381/379?
Orsz
19.04.07,12:49
Dali sme si poistit majetok a tovar.Ja som to nauctovala :predpis 568/379 a uhrada 379/221. Ale to poistenie je az do 13.2.2008 tak by som mala dat cast ako naklady buducich obdobi. Mozem to nauctovat takto: 568/379 , 381/379?

Áno, presne tak. treba to časovo rozlíšiť - tak to musíš rozdeliť. Účtovanie je správne.
mudroš
20.04.07,17:15
Prečo 568 a nie 548?
Poistenie majetku je náklad na hospodársku činnosť,
Orsz
21.04.07,15:39
Prečo 568 a nie 548?
Poistenie majetku je náklad na hospodársku činnosť,

Účtuje sa na 568 - je to poistenie finančného charakteru a nie prevádzkového. Zabezpečujeme si ním vyplatenie poistnej sumy v prípade poistného plnenia - teda finančných prostriedkov. Poistenie nie je prevádzkový náklad, a teda náklad na hospodársku činnosť - neslúži na prevádzkovanie ale na na prípadnú náhradu škody. Pozri Cenigovú.
ANNAP
16.05.07,07:34
Účtuje sa na 568 - je to poistenie finančného charakteru a nie prevádzkového. Zabezpečujeme si ním vyplatenie poistnej sumy v prípade poistného plnenia - teda finančných prostriedkov. Poistenie nie je prevádzkový náklad, a teda náklad na hospodársku činnosť - neslúži na prevádzkovanie ale na na prípadnú náhradu škody. Pozri Cenigovú.


otváram znova tému :
poistenie majetku, zákonné poistenie, havarijné poistenie atď 548 alebo 568 ?
prosím odkaz na publikáciu v ktorej si to prečítam, ja stále používam úćet 568
Olgica
16.05.07,07:48
je to 568.
mudroš
16.05.07,14:38
nevidím dôvod, prečo by sa poistenie majetku, obdobne aj iných podnikateľských rizík, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, účtovalo na 568, t.j. ako finančný náklad. Nesúvisí to s finančnou činnosťou ale s hospodárskou činnosťou.
Účtuje sa na 548.
P.s.
Viem, že sa pri účte 568 vyskytuje slovo poistné. Ale ten text znie:
"... účtujú sa náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk, ...".
Ako už bolo v tejto diskusii uvedené, ak sa poisťujú finančné transakcie, tak sa poistné účtuje na 568. Ak sa ale poistenie vzťahuje k hospodárskej činnosti, musí náklad na poistenie ovplyvniť výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.
Paula
16.05.07,14:56
V tejto téme je ako príloha Usmernenie k účtovaniu fin. prenájmu, tam je "usmernená" 568-čka pri zúčtovaní poistného u nájomcu....alebo to Usmernenie je už neplatné ?

http://www.porada.sk/showthread.php?t=11459&highlight=usmernenie+finan%E8%2A+pren%E1j%2A
Orsz
16.05.07,21:23
nevidím dôvod, prečo by sa poistenie majetku, obdobne aj iných podnikateľských rizík, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, účtovalo na 568, t.j. ako finančný náklad. Nesúvisí to s finančnou činnosťou ale s hospodárskou činnosťou.
Účtuje sa na 548.
P.s.
Viem, že sa pri účte 568 vyskytuje slovo poistné. Ale ten text znie:
"... účtujú sa náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk, ...".
Ako už bolo v tejto diskusii uvedené, ak sa poisťujú finančné transakcie, tak sa poistné účtuje na 568. Ak sa ale poistenie vzťahuje k hospodárskej činnosti, musí náklad na poistenie ovplyvniť výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.

Keby sme sa zaoberali tým, čo súvisí s hospodárskou činnosťou, myslím, že by sme tam zahrnuli obsah viacerých účtov, napr. aj energie - alebo taká údržba strojov a zariadení, budov atď. Účet 548 sa používal do roka 2003, to si pamätám, potom prišla zmena, a od roku 2004 sa účtuje na 568 - pretože to bolo prehodnotené na finančnú službu, pretože poistenie slúži len na účel vyplatenia poistného plnenia - finančných prostriedkov, čo je záležitosťou finančných služieb. V prípade nenastania škodovej udalosti, nedochádza k plneniu, a teda nie je nárok na žiadnu finančnú náhradu. Nemá to vplyv na hospodársku činnosť - tá nie je zabezpečená platením poistného. Neviem, či som to dobre vysvetlila. A zrejme, mudroš, účtuješ na 548 - nerob si z toho veľkú hlavu, od nového roka to účtuj na 568.
mudroš
17.05.07,19:40
Keby sme sa zaoberali tým, čo súvisí s hospodárskou činnosťou, myslím, že by sme tam zahrnuli obsah viacerých účtov, napr. aj energie - alebo taká údržba strojov a zariadení, budov atď. Účet 548 sa používal do roka 2003, to si pamätám, potom prišla zmena, a od roku 2004 sa účtuje na 568 - pretože to bolo prehodnotené na finančnú službu, pretože poistenie slúži len na účel vyplatenia poistného plnenia - finančných prostriedkov, čo je záležitosťou finančných služieb. V prípade nenastania škodovej udalosti, nedochádza k plneniu, a teda nie je nárok na žiadnu finančnú náhradu. Nemá to vplyv na hospodársku činnosť - tá nie je zabezpečená platením poistného. Neviem, či som to dobre vysvetlila. A zrejme, mudroš, účtuješ na 548 - nerob si z toho veľkú hlavu, od nového roka to účtuj na 568.
Ale presa spotreba energie, údržba strojov a zariadení a podobne ovplyvňujú výsledok hospodárenia z hospodérskej činnosti !!!
betka
17.05.07,19:59
Ucet 548- účtujem prevádzkové náklady-povinné príspevky iným PO, príspevky obchodným a iným komorám, príspevky asociáciám, príspevky na rozvoj EXIM banke,
- rozdiel s ročného vysporiadania odpočítanej DPD pri prepočte koeficientom
- rozdiely so zaokrúhľovania DPH a iných daní,
-náklady zamestnancom na opotrebenie vlastnéo náradia, paušály na úhradu nákladov na pranie a čistenie pracovného oblečenia
- podiel z nákladov od účastníkov združenia,
- predpis náhrady škody sposobené iným J,
- predpis náhrady škody, kt spôsobila UJ svojmu zamestnancovi
- trvalé zastavenie prác na obstaraní dlhod.M, ak nejde o škodu....

568- ostatné finančné náklady:
- náklady z peňažného styku (bankové poplatky za fin. prevody, výbery, vedenie účtov, clearing, sprostredkovanie finančných transakcií)
- obchodovanie s CP ak ide o provízie obchodníkov, poplatky na trhu CP,
- positné (ináč i v postupoch účtovania PU sú tu jasne uvedené)
tanmat
17.05.07,20:38
Suhlasim s mudrosom.

Podľa Postupov účtovania pre podnikateľov sa náklady z druhového hľadiska sledujú v účtovej triede 5 – Náklady. Na účtoch nákladov v účtovej triede 5 sa účtuje o všetkých nákladoch, ktoré s daným obdobím časovo a vecne súvisia, t.j. časovo rozlíšených. Náklady sa účtujú od začiatku daného účtovného obdobia narastajúcim spôsobom. Triedenie nákladov bolo prispôsobené požiadavkám štvrtej smernice Rady Európskej únie a IAS/IFRS, predovšetkým IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky tak, aby položky nákladov a ich usporiadanie bolo harmonizované s účtovnou závierkou krajín EÚ. Toto triedenie umožňuje zistiť náklady osobitne za hospodársku (prevádzkovú), finančnú a mimoriadnu činnosť a v súvislosti s tým zistiť aj výsledok hospodárenia, pri porovnaní nákladov s výnosmi v rovnakom členení.Členenie nákladov v účtovníctve


50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť
55 – Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hospodársku činnosť
NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ


56- Finančné náklady
57 – Rezervy a opravné položky finančných nákladov
FINANČNÉ NÁKLADY


58 – Mimoriadne náklady
MIMORIADNE NÁKLADY


Náklady na hospodársku činnosť – zahŕňajú náklady na prevádzkovú činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania, na činnosť vykonávanú na podporu prevádzkovej činnosti, ak súvisí s hospodárskou činnosťou podniku.
Finančné náklady – zahŕňajú náklady na finančnú činnosť, t.j. činnosť, ktorá súvisí s finančnými operáciami (úrokovými, kurzovými, s predajom cenných papierov).
Mimoriadne náklady – nesúvisia s bežnou činnosťou podniku ( t.j. ani s hospodárskou, ani s finančnou činnosťou podniku), a preto sa nepredpokladá, že sa budú opakovať často alebo pravidelne.
V podnikateľskej praxi je potrebné zvažovať príslušnosť konkrétnych účtovných prípadov vo vzťahu k obsahu jednotlivých účtov účtovej triedy 5 – Náklady, pretože ich náplň v postupoch účtovania pre podnikateľov je stanovená rámcovo a vytypovanie všetkých potenciálnych nákladov nie je vyčerpávajúce. To si vyžaduje posudzovať účtovné prípady podľa ekonomickej náplne účtov nákladov s prihliadnutím na to, či ide o náklady na hospodársku, finančnú alebo mimoriadnu činnosť a súčasne s prihliadnutím na právne predpisy (najmä daňové zákony, Obchodný zákonník, Zákonník práce, Občiansky zákonník a iné).
Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť je určený na účtovanie nákladov, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti – napr. príspevky právnickým osobám a záujmovým združeniam, ak ich platenie vyplýva zo zákona ( napr. príspevok SKAU,SPOK). Na účte 568 – Ostatné finančné náklady sa účtujú náklady, ktoré súvisia s peňažným stykom podniku, t.j. výdavky na vedenie bankových účtov, poistné finančného majetku, depozitné poplatky atď.


Z uvedeného vyplýva, že vaša spoločnosť musí posúdiť náklady vzťahujúce sa k poistnému, ktoré, ako uvádzate, sa týka majetku spoločnosti, a ak tento majetok nie je finančného charakteru, môže sa, ale nemusí o týchto nákladoch účtovať prostredníctvom účtu 548. Avšak účtovanie prostredníctvom tohto účtu je z hľadiska účtovných postupov pri zohľadnení všetkých súvislostí správnejšie.