slava58
19.04.07,13:40
Týmto spôsobom by som sa chcela poradiť s niekým ,kto má skúsenosti s účtovaním pri stavbe polyfunčného domu. S problematikou som sa ešte nestretla, preto by ma zaujímalo či v minulosti nevyšla nejaké metodické usmernenie alebo brožúrka, kde by som si mohla všetko naštudovať. Napríklad prijaté zálohy od budúcich majiteľov bytov aj s ohľadom na DPH a pod. Ďakujem:)
betka
19.04.07,19:20
(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku:
a) prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasne odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,
b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie9), dopravné, montážne práce a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov ) a platby za ekologickú ujmu ) v súvislosti s výstavbou,
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia ).

(2) Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú na základe účtovného dokladu do knihy dlhodobého majetku.

(3) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä
a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,
d) náklady na biologickú rekultiváciu,
e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania,
f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,
g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Výdavky na obstaranie M, účtujete ako VNZD - zachytávajú sa tu jednotlivé súčasti IM do momentu jeho dokončenia a zaradenia do používania. Zaradenie IM do používania sa zaúčtuje ako prevod naakumulovanej ceny IM.
Do OC by Vám išli aj výdavky súvisiace s búraním starej budovy, ak by tam bola.

Majetok môžete ob starať dodavateľsky, ale aj vlastnou činnosťou.
Cena vlastnej práce podnikateľa nevstupuje do OC budovy. Po zaradení budovy do 4.0S, si vyberiete sposob odpisovania. Nemôžete si dať všetky výdavky, kt vám vzniknú do nákladov. Do nákladov sa Vám postupne dostávaju cez odpisy po dobu 20 rokov, pokiaľ nedojde k TZ, čím sa Vám doba odpisovania predlži.
Z hľadiska DPH: nárok na odpočítanie máte z Vašich FA, pokiaľ budete budovu používať na podnikanie a budete ju mať zaradenú v OM firmy, a hlavne bude Vám slúžiť na činnosti, ktoré nie sú oslobodené od DPH. (v prípade, že ano, mate nárok na pomerné odp ..........) Nárok na odpočítavanie DPH Vám vzniká dňom dodania tovaru alebo služby, a po splnení podmienok podla par.49 ZDPH.
betka
19.04.07,19:26
Ešte slúste tu:
http://wwww.porada.sk/showthread.php?t=43806&highlight=pren%E1jom+z%E1lohy

Ak sa nedozviete, čo by ste si chceli naštudovať: zadajte napr. zálohy z prenáju, alebo podobné kľúčové slová. Dozviete sa tu toho toľko ohľade prenájmov, záloh, ....
slava58
20.04.07,09:05
Ďakujem Betke za odpoveď, pomohla mi. Len ešte mám k tejto téme dotaz, že od kedy sa začne účtovať do obstarávacej ceny, myslím či to je podmienené dňom vydania stavebného povolenia alebo niečo podobné. Tie zálohy som si ešte celkom nenaštudovala. napr. mne príde na účet záloha od budúceho vlastníka bytu napr. 100.000,-Sk do 14 dní mu vystavím zálohovú faktúru s DPH 84033 + 19%( 15967) =100000 ????? Kto mi poradí?
betka
20.04.07,12:01
Ako obstaranie účtujete hneď buď na účet 042 (PU) alebo VNZD (JU). Stavebné povolenie Vám slúži na to, že Vám úrad povoľuje začatie stavby a prác s nou suvisiacich.
Pri dodaní stavby sa na Vás oslobodenie nevzťahuje (pretože dodanie by bolo oslobodené po 5 rokoch od prvej kolaudácie), tak Fa ako ste napísali vystavíte ZD+DPH, Fa vystavíte do 15 dní, ako Vám vznikla dańová povinnosť z prijatej platby.
slava58
20.04.07,12:30
Ďakujem Betke !!!!:)