kira
19.04.07,17:56
Dobrýdeň.Došla mi fa od neplatcu dph
vystavená 16.4.
splatnosť do 14 dní
dátum dodania nieje uvedený, v texte je napísané:...služby za mesiac marec...
1. je správne vystavená ak nieje uvedený dátum dodania?
2. neviem sa dopátrať v ktorých prípadoch sa rovná dátum dodania - dátumu vystavenia
Sme PO. Ďakujem
Monikov
19.04.07,18:39
Keďže dodávateľ nie je platiteľ DPH, neuvádza na faktúre dátum dodania služby. Pri vyhotovení faktúry postupuje podľa zákona o účtovníctve, kde je uvedené, že účtovný doklad okrem iného musí obsahovať:
- dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s*dátumom vyhotovenia.
kira
19.04.07,18:58
Keďže dodávateľ nie je platiteľ DPH, neuvádza na faktúre dátum dodania služby. Pri vyhotovení faktúry postupuje podľa zákona o účtovníctve, kde je uvedené, že účtovný doklad okrem iného musí obsahovať:
- dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s*dátumom vyhotovenia.

práve tomuto dosť dobre nerozumiem
betka
19.04.07,19:15
Deň uskutočnenia účtovného prípadu
Na začiatok

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností ) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti. U prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.