cherry99
20.04.07,08:22
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu, účtujem v PÚ:

musia sa rátať účtovné odpisy alebo si môžem určiť, že účtovné = daňové odpisy?
musia sa odpisy rátať a účtovať mesačne alebo stačí na konci roka?
prevzala som účtovníctvo po inej účtovníčke, ona účtovala účt. odpisy mesačne, môžem to v nasledovnom roku zmeniť a účtovať 1x ročne?Ďakujem za radu.
Tweety
20.04.07,08:29
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu, účtujem v PÚ:


musia sa rátať účtovné odpisy alebo si môžem určiť, že účtovné = daňové odpisy?
musia sa odpisy rátať aúčtovať mesačne alebo stačí na konci roka?
prevzala som účtovníctvo po inej účtovníčke, ona účtovala účt. odpisy mesačne, môžem to v nasledovnom roku zmeniť aúčtovať 1x ročne?Ďakujem za radu.

2.Áno- musia, účtovné odpisy účtujeme mesačne
3. iba daňové odpisy sú ročné
4. nie
pomaza
20.04.07,08:43
Odpisy účtovné by sa nemali rovnať daňovým - majetok zaradíš v 4/2007, účtovne ho odpisuješ v r. 2007 9 mesiacov, na daňový odpis máš nárok na celý rok /l.rok odpisovania 1/4 zo vstupnej ceny pri lin.odpise v DS 1/.
To je zároveň odpoveď na otázku, či možno odpisy zúčtovať len na konci roka naraz - nie . Pozri zákon o účtovníctve. par. 11 odst. 2.
betka
20.04.07,12:09
Odpisy účtovné by sa nemali rovnať daňovým - majetok zaradíš v 4/2007, účtovne ho odpisuješ v r. 2007 9 mesiacov, na daňový odpis máš nárok na celý rok /l.rok odpisovania 1/4 zo vstupnej ceny pri lin.odpise v DS 1/.
To je zároveň odpoveď na otázku, či možno odpisy zúčtovať len na konci roka naraz - nie . Pozri zákon o účtovníctve. par. 11 odst. 2.

Prečo by sa nemohli rovnať účtovné odpisy dańovým?
O odloženej dani z príjmov má povinnosť účtovať UJ, kt. má povinnosť auditu. Odlož daň z príjmov mi vyjadruje zozdiel medzi účtovnými odpismi a odpismi danovými.
koňo
20.04.07,13:02
V malých spoločnostiach by som pripustil účtovanie odpisov vo výške podľa daňových predpisov. Pri väčšej spoločnosti to nie je vhodné. Treba zvážiť významnosť.
U nehm. majetku (napr. softvér) sa účtovné odpisy rovnajú daňovým. Tam treba stanoviť počet mesiacov odpisovania a vypočítať mesačný odpis (zaokrúhliť nahor) a účtovať podľa počtu mesiacov v príslušnom roku. Či to zaúčtuješ v decembri za celý rok alebo mesačne je tvoja vec. Sumu však musíš počítať tak, ako som napísal - ako násobok mesiacov.
janka2206
06.06.07,09:19
Keď zaradím majetok v 042007 a odpisujem ho napr. 4 roky v hodnote 400000, tak ako to vyzerá s daňovými a účtovnými odpismi?

daňové odpisy
2007 100000
2008 100000
2009 100000
2010 100000

účtovné odpisy
2007 =100000/9
2008 =100000/12
2009 =100000/12
2010 =100000/12 tzn., že majetok odpíšem 69 účtovnými odpismi,
alebo ešte mám odpisovať aj 3 mesiace v roku 2011?
A ak áno, čo s daňovými odpismi - nechám ich tak, keď som nimi už majetok odpísala? :confused:

Ďakujem za radu
skaspa
06.06.07,10:04
Keď zaradím majetok v 042007 a odpisujem ho napr. 4 roky v hodnote 400000, tak ako to vyzerá s daňovými a účtovnými odpismi?

daňové odpisy
2007 100000
2008 100000
2009 100000
2010 100000

účtovné odpisy
2007 =100000/9
2008 =100000/12
2009 =100000/12
2010 =100000/12 tzn., že majetok odpíšem 69 účtovnými odpismi,
alebo ešte mám odpisovať aj 3 mesiace v roku 2011?
A ak áno, čo s daňovými odpismi - nechám ich tak, keď som nimi už majetok odpísala? :confused:

Ďakujem za radu
účtovné odpisy odpisuješ podľa odpisového plánu, ktorý si sama zvolíš, môže to byť kľudne aj 5 rokov a daňové budú pritom len 4 roky. Ale k veci:
daňové máš dobre; účtovné budú takto (ak si si zvolila, že budú 48 mesiacov - teda 4 roky):
2007 - 400 000 /48 *9 = 75 000 Sk
2008 - 400 000/48 * 12 = 100 000 Sk
2009 - 400 000/48 * 12 = 100 000 Sk
2010 - 400 000/48 * 12 = 100 000 Sk
2011 - 400 000 /48 * 3 = 25 000 Sk.

V roku 2007 ti daňové odpisy prevyšujú účtovné o 25 000 Sk - tak v daň. priznaní odpočítaš túto položku.
V roku 2011 ti zasa účtovné prevyšujú daňové o 25 000 Sk (resp. daňové v roku 2011 nemáš žiadne) - tak v daň. priznaní to zasa pripočítaš.
Celkom tak máš účtovne odpísaných celých 400 000 Sk za 48 kalendárnych mesiacov.
Olice
06.06.07,10:10
Keď zaradím majetok v 042007 a odpisujem ho napr. 4 roky v hodnote 400000, tak ako to vyzerá s daňovými a účtovnými odpismi?

daňové odpisy
2007 100000
2008 100000
2009 100000
2010 100000

účtovné odpisy
2007 =100000/9
2008 =100000/12
2009 =100000/12
2010 =100000/12 tzn., že majetok odpíšem 69 účtovnými odpismi,
alebo ešte mám odpisovať aj 3 mesiace v roku 2011?
A ak áno, čo s daňovými odpismi - nechám ich tak, keď som nimi už majetok odpísala? :confused:

Ďakujem za radu
Ak si zvolíš túto formu účtovnych odpisov, je treba odpísať aj 3 mesiace v roku 2011. Neporozumel som prečo píšeš v tomto konkrétnom prípade, že majetok odpíšeš 69 účtovnými odpismi.
2007=74997/9
2008=100000/12
2009=100000/12
2010=100000/12
2011=25003/3 = celkom účtovné odpisy 48 mesiacov.
Učtovné odpisy si môžeš nastaviť aj na menej mesiacov, podľa skutočného opotrebenia konkrétneho majetku, tak ako sa píše v zákone o účtovníctve.
My konkrétne máme v internej smernici zakotvené, že účtovné odpisy vykonávame formou daňových, čiže tak ako je to tu rozpísané.
O daňových odpisoch sa neúčtuje.

§ 28
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uetovnictve.html#hore)

(1) Účtovná jednotka, ak nie je ďalej ustanovené inak, odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 40) Ak ide o zmluvu o výpožičke 41) počas doby zabezpečenia záväzku prevodom práva 42) alebo ak sa vlastnícke právo k veciam nadobúda iným spôsobom ako prevzatím veci, 43) ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, o majetku účtuje a odpisuje ho účtovná jednotka, ktorá ho používa.

(2) Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi44) sa neodpisujú.

(3) Účtovná jednotka uvedená v odseku 1 je povinná zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

(4) Hmotný majetok okrem zásob odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill, aktivované zriaďovacie náklady a náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Záporný goodwill musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Ak neboli zriaďovacie náklady a náklady na vývoj úplne odpísané, môže účtovná jednotka vyplácať dividendy, podiely a tantiémy iba vtedy, ak úhrnná výška výsledku hospodárenia a fondov tvorených zo zisku určeného na vyplácanie je vyššia ako celková výška neodpísaných zriaďovacích nákladov a nákladov na vývoj. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem zriaďovacích nákladov, softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.
janka2206
06.06.07,10:27
s tymi 69 odpismi som sa pomýlila, to som uvažovala nad prípadom, keď by sa odpisovalo 6 rokov...:rolleyes:
INGA 11
09.06.07,19:49
Poradte mi prosím. Ako mám postupovať v JU ak sme vynechali pár rokov odpisy, lebo nebolo z čoho odpisovať? Mám pokračovať v odpisoch tak, ža si ich jednoducho uplatním aj naraz ak bude z čoho? Ďakujem.
cloe
09.06.07,20:11
Budeš pokračovať v odpisovaní tak, ako keby k prerušeniu nedošlo. To znamená, ak máš odpísané napr. 2 roky, potom bolo prerušené, tento rok budeš pokračovať ako 3. rok. Nemôžeš si odpísať naraz v jednom roku všetky odpisy, ktoré ste "vynechali".
betka
10.06.07,11:42
Poradte mi prosím. Ako mám postupovať v JU ak sme vynechali pár rokov odpisy, lebo nebolo z čoho odpisovať?.

Podstatou je, že musíte mať zaradený majetok do OM, vytvorené karty, zaradený majetok do OS, a tak môžete prerušiť odpisovanie M.

Nerozumiem správne otázke-.....lebo nebolo z čoho odpisovať. – Ak máte zadený tento majetok do OM, daňovým výdavkom sú dańové odpisy, ak majetok nemá nulovú ZC, tak máte vždy z čoho odpisovať.....
Asi ste mali na mysli, že máte nizky ZD, a keby ste uplatnili odpisy, mohli by ste sa dostať do straty. Ak ste nechceli vykázať bud nízky ZD, príp. stratu, rozhodli ste sa odpisy prerušiť, a uplatniť si ich v ZO, kedy bude ZD vyšši....(tak asi ..).

Príklad:
Auto zaradené v OM, 1.0S, odpisy 4 roky, rovnomerné, VC 100 000, Sk
Rok 2004: odpis..25000, Sk .........ZC: 75000, Sk
Rok 2005.—prerušené
Rok 2006 prerušené
Rok 2007: odpis 25 000, Sk.... ZC 50 000, Sk
Rok 2008: odpis 25 000, Sk.....ZC 25 000, Sk
Rok 2009. odpis 25 000, Sk......ZC 0

Pr.22 Odpisy Hm a NM
(9) Daňovník môže uplatňovanie a odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10; v takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.. Mám pokračovať v odpisoch tak, ža si ich jednoducho uplatním aj naraz ak bude z čoho? Ďakujem

Táto druhá otázka-???
Odpisy si nemôžem uplatňovať za viacero rokov naraz, ak som si ich neuplatnila v predchádzajúcich ZO, a odpisy som prerušila, (viď príklad)

Možno máte i situáciu túto:
(5) Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisujú tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d).

Ak ste si kúpili auto za 100000, Sk ako FO nepodnikateľ, nemááte auto zaradené v OM a postupujete.
Rok 2004: nie je v OM (1.rok)
Rok 2005: nie je v OM (2.rok)
Rok 2006: zaradíte do OM, uplatníte si odpis ako v 3.roku odpisovania, t.j. ...............25 000 Sk, pričom ZC auta bude 25 000, Sk
Rok 2007: odpis 25 000, Sk ZC 0.

Odpisy za rok 2004, 2005 si nemôžete uplatniť, ani spatne, ani naraz v napr. V roku 2007, t.j. akokeby Vám prepadli
silvia
11.09.07,09:21
Prosím Vás,
s.r.o. kúpila montovanú plechovú garáž za 29.000,- Sk. Dovnútra ide ešte dlažba, je nutné OC dlažby pripočítať k OC garáže a odpisovať? (odpisuje sa 12 rokov?)