ivetkavrb
22.04.07,14:24
Prosím o pomoc pri uplatnení DPH pri ubytovaní v jednoduchom účt. Môže si živnostník - SZČO uplatniť DPh pri ubytovaní keď bol na služ.ceste a má príj. pokl. dokl., kde sú uvedené všetky náležitosti okrem porad.č. dokladu. A je tam uvedené len: cena vrátane DPH. A ak si nemôže uplatniť DPH na vstupe ide celá suma do nákl. Pozerala som aj ostatné príspevky ale konkrétne tento prípad som tam nenašla.
http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif
Ďakujem.
renča1
22.04.07,18:00
Je a existuje možnosť si uplatniť dph u szčo ktorý je platiteľ dph. Pokiaľ má vyhotovený doklad, ktorý obsahuje aj to čo ty píšeš, že tvoj doklad nemá.


(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

Ak teda podľa dokladu rozhodneš, že nie je nárok na odpočet dph, tak zaplatená suma s dph bude súčasťou SC a bude účtovaná do daňovo uznaných výdavkov.:)