mmiriam
23.04.07,08:31
Ahoj,

chcem si len odkonzultovať umorovanie daňovej straty, spoločnosť dosiahla daňovú stratu v roku 2004 cca 100 mil. V roku 2005 umorila 20 mil., v roku 2006 3 mil., t.j. do roku 2009 moze este umorit 77 mil. Čo sa stane ak v roku 2007 dosiahne opat stratu, napr. 20 mil.? Skončí sa umorovanie straty 04 a v roku 2008 začne umorovať už len "novú stratu 07", alebo sa obidve straty (04 aj 07) spočítajú, takže v roku 2008 by sme napr. pri dosiahnutom daň. zisku 150 mil doumorili stratu z roku 2004 + stratu z roku 2007 alebo by sme použili už len novú daňovú stratu 2007?

Ďakujem vopred za odpoveď, dúfam že som to napísala zrozumiteľne

Miriam
Vladimír Ozimý
23.04.07,09:56
nie stratu môžte umorovať 5 rokov takže ak ste v roku 2004 dosiahli stratu tak ju môžte umoriť 5 rokov takže ak dosiahnete v roku 2007 dalšiu stratu takže si logicky nič neumorite ale v roku 2008 ak dosiahnete zisk umorite si stratu z roku 2004 pričom z roku 2007 sa nestráca a umoríte si ju v ďalších rokoch ak budete mať zisk
mmiriam
23.04.07,11:12
No ja by som to tiež takto skôr chápala ale pripojím odpoveď nášho audítora:

"......pretože možno umoriť len jednu stratu. Ak by sa stalo, že v štvrtom roku
dosiahneme stratu, skočilo by umorovanie straty a v piatom roku by sme
umorovali novú stratu"

takže preto som sa obrátila na "poradu" o radu
feap1
23.04.07,11:21
nie stratu môžte umorovať 5 rokov takže ak ste v roku 2004 dosiahli stratu tak ju môžte umoriť 5 rokov takže ak dosiahnete v roku 2007 dalšiu stratu takže si logicky nič neumorite ale v roku 2008 ak dosiahnete zisk umorite si stratu z roku 2004 pričom z roku 2007 sa nestráca a umoríte si ju v ďalších rokoch ak budete mať zisk

som tiež tohto názoru - do piatich rokov možno stratu umoriť
liba2
23.04.07,11:34
No ja by som to tiež takto skôr chápala ale pripojím odpoveď nášho audítora:

"......pretože možno umoriť len jednu stratu. Ak by sa stalo, že v štvrtom roku
dosiahneme stratu, skočilo by umorovanie straty a v piatom roku by sme
umorovali novú stratu"

takže preto som sa obrátila na "poradu" o radu
Pozri sa kedy to písal. Už sa to zmenilo. Prečítaj si nasledujúce:

§ 30 Odpočet daňovej straty

(1) Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie, vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo dňa vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

(2) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov.

(3) Daňová strata u daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka.

(4) Daňová strata u daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty komanditnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane komanditnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka.

(5) Na zistenie daňovej straty, ktorú možno odpočítať podľa odseku 1, platia ustanovenia § 17 až 29.
mmiriam
23.04.07,11:47
No písal mi to dnes ráno, ja som to s ním konzultovala, nakoľko na porade som došla k záveru, aký má aj vladimír, takže teraz neviem na čom som
pongo
23.04.07,15:39
To, že sa mohla odpočítať len jedna strata, platilo v starom zákone, teraz môžeš odpočítať aj tri straty, ak ich spravíš po sebe, len musíš dodržať odmienku piatich rokov. Napríklad
r. 2004 strata 100 tis.,
r. 2005 strata 200 tis. ,
r. 2006 strata 80 tis.,
rok 2007 bude zisk 450 tis.,
tak odpočítaš všetky tri straty, t.j. 280 tis. Sk.
Ak by bol v roku 2007 zisk 250 tis., odpočítaš celú stratu z roku 2004 a zo straty z roku 2005 odpočítaš 150 ti. Sk. Ostane ti na umorovanie na ďaľšie roky strata z r. 2005 vo výške 50 tis. Sk a z r. 2006 strata 80 tis. Sk.
mmiriam
24.04.07,12:50
Presne tak, len ma utvrdzujete v mojej spravnej myšlienke.

Ďakujem
mmiriam
26.04.07,10:11
takže ešte raz som audítorovi napísala, a on mi odpísal že nakoniec mám pravdu ale pripravuje sa novela zákona
Vladimír Ozimý
26.04.07,10:23
hehe vieš to sú tie reči typu ked neviem si priznať chybu nikto nie sme neomylný a ta novela sa chystá to je pravda a je po výhodách lebo ak plánujú to čo plánujú to bude prúser...chcú zrušiť veškeré oslobodenia na úkor 16 percentnej dane...