kochones
23.04.07,09:05
Dodavatel nam doda material. Kedze su medzi dodanymi kusmi aj nekvalitne kusy, nasi zamestnanci ich sortuju. Dodavatelovi potom vystavime fakturu za reklamaciu (akysi pausal, ktory fakturujeme bez DPH) a sortovanie (mame stanovenu nejaku hodinovu sadzbu*pocet hodin). Mame tuzemskemu dodavatelovi fakturovat s DPH alebo bez DPH ako nahradu skody sposobenej dodavkou zlych kusov. V predmete cinnosti mame vyrobu a nie poskytovanie sluzieb tohto druhu.
Dakujem.
Tweety
23.04.07,09:08
Dodavatel nam doda material. Kedze su medzi dodanymi kusmi aj nekvalitne kusy, nasi zamestnanci ich sortuju. Dodavatelovi potom vystavime fakturu za reklamaciu (akysi pausal, ktory fakturujeme bez DPH) a sortovanie (mame stanovenu nejaku hodinovu sadzbu*pocet hodin). Mame tuzemskemu dodavatelovi fakturovat s DPH alebo bez DPH ako nahradu skody sposobenej dodavkou zlych kusov. V predmete cinnosti mame vyrobu a nie poskytovanie sluzieb tohto druhu.
Dakujem.
Sortovanie- služba, fa s dph, náhrada škody- nie je predmetom dane, fa bez dph.