serena
23.04.07,16:17
Robím správne kontrolu PD: PRhot. + PRbú = PR celkom, VDhot. + VDbú = VD celkom?
Keď mám PRNOZD, tak to bude PR hot. a PR ost. - do "PR celkom" netreba zapísať? A VDNOZD tak isto : VD hot. + VD ost. a do "VD celkom" netreba?
Johanka
23.04.07,18:06
Robím správne kontrolu PD: PRhot. + PRbú = PR celkom, VDhot. + VDbú = VD celkom?
Keď mám PRNOZD, tak to bude PR hot. a PR ost. - do "PR celkom" netreba zapísať? A VDNOZD tak isto : VD hot. + VD ost. a do "VD celkom" netreba?
Ak je PR príjem a VD výdavok tak:

Postupy účtovania vyžadujú nasledovné:
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE ÚČTOVNÝCH KNÍH
§ 15
Peňažný denník
(1) V peňažnom denníku sa účtujú
a) príjmy a výdavky v hotovosti, vrátane prijatých šekov a cenín,
b) príjmy a výdavky na účtoch v bankách,
c) priebežné položky,
d) uzávierkové účtovné operácie na konci účtovného obdobia.
(2) V peňažnom denníku sa uvádza

a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách v členení na príjmy a výdavky,
b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
c) prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky,
d) prehľad o príjmoch zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom, v členení najmä na:

1. predaj tovaru,
2. predaj výrobkov a služieb,
3. ostatné príjmy,
e) prehľad o výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení najmä na
1. nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
2. nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
3. mzdy,
4. platby do poistných fondov a garančného fondu,
5. prevádzková réžia,
6. tvorba sociálneho fondu,
f) prehľad o príjmoch, ktoré podľa osobitného predpisu3) neovplyvňujú základ dane z príjmov,
g) prehľad o výdavkoch, ktoré podľa osobitného predpisu3) neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Z uvedeného vyplýva, že príjmy a výdavky neovplyvňujúce základ dane sú v PD zapísané osobitne, ich ďalšie členenie sa nevyžaduje ;) .
Jana Acsová
23.04.07,18:48
Formálna kontrola správnosti účtovania v PD:

PS pokladňa + PS banka + zdaňované príjmy - daňové výdavky + PNZD - VNZD +- nepeňažné operácie (podľa charakteru) +- priebežné položky (podľa charakteru zostatku) = KS pokladňa + KS banka
serena
23.04.07,20:05
Takže: prijatú zálohu zapíšem len do posledného riadku, že ost.príjmy (NOZD), a keď vystavím faktúru, vtedy dám tú zálohu do príjmov ( OZD - PR hot. + PR celkom + PR služby).
Tak?
serena
24.04.07,07:58
Takže: prijatú zálohu zapíšem len do posledného riadku, že ost.príjmy (NOZD), a keď vystavím faktúru, vtedy dám tú zálohu do príjmov ( OZD - PR hot. + PR celkom + PR služby).
Tak?

Je to takto správne?