Liptáčik
24.04.07,08:04
Záujmové združenie združujúce turistov má príjmy od sponzorov, z 2% daní a z členských príspevkov. Obrátili sa na mňa s otázkou, či v roku 2007 tieto príjmy budú zdaňovať 19 %. Je to pravca?
mlyn16
24.04.07,08:15
Nie, nebudú zdaňovať, pokiaľ nemajú ďalšie príjmy, ktoré zdaňovaniu podliehajú. Tieto peniaze však musia čerpať v súlade so zákonom, lebo by ich museli vrátiť do štátneho rozpočtu. Ak obdržali viac ako 100 000 Sk, musia ich použitie oznámiť na ministerstvo.
Liptáčik
24.04.07,11:22
Ďakujem za odpoveď.
betka
24.04.07,11:37
(7) Predmetom dane nie je

a) príjem podľa § 50,
b) príjem získaný darovaním4) alebo dedením, 5)
c) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
alebo obdobnej právnickej osoby v zahraničí určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
d) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií 7) a podielov 7a) ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

(1) Od dane sú oslobodené príjmy

a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 (daňovníkmi sú záujmové združenie.....)plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43; v rozpočtových organizáciách sú od dane oslobodené aj príjmy z činnosti, ktorá je vymedzená zriaďovateľom v zriaďovacej listine na plnenie jej základného účelu, 74) a príjmy z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

e) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3, ak nepresiahli za zdaňovacie obdobie 300 000 Sk, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), a príjmov oslobodených od dane podľa tohto zákona; pri predaji majetku, ktorý daňovník využíval na výkon svojej činnosti, sa do ustanoveného limitu započítava rozdiel, o ktorý príjem z predaja tohto majetku prevyšuje výdavok na jeho obstaranie. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 300 000 Sk, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Výdavky nezahŕňané do základu dane, priraďované k sume oslobodených príjmov sa určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahŕňaným do základu dane.

(2) Od dane sú oslobodené aj

b) členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami,
c) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane, 55)

par.50 oZDP- použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely