SERVIS
24.04.07,09:24
Prosím poradiť:
Proforma fa z Talianska uhr. 03.04.07
tovar prišiel: 11.04.07
fa došla: 23.04.07
deň vyhot. fa: 10.04.07
Aký kurz mám použiť na zaúčtovanie fa? Vzniknú aj kurz. rozdiely? Ďakujem.
Dada
24.04.07,09:28
DPH zaúčtuješ kurzom 10.4.07.
Kurzové rozdiely ti vzniknú pri úhrade faktúry.
Gabi03
24.04.07,09:34
Mám pochybnosti. Ak ste nadobudli tovar až 11.4.07, podľa mňa kurz pre DPH by mal byť až 15.5.07. Nie?

Alebo 10.4.07 DPH na vstupe
a 15.5.7 DPH na výstupe - samozdnanenie
...
Tak ako? :eek:
jenny7
24.04.07,09:39
Pri nadobudnutí sa daň.povinnosť určuje podľa dňa prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho - tak úplne polopatisticky. v prípade ak bol tovar odoslaný napr.prepravnou službou,tak už dňom 10.4. bol tovar odoslaný a tým pádom už akoby patril odberateľovi. Takže on ako odberateľ ho nadobudol dňom 10.4.2007, fyzicky ho síce nadobudol 11.4., ale prihliada sa na to, čo nastalo skôr. Toto som si raz prečítala tu na porade v jednom príspevku, bolo to tam dobre popísané, takže odvtedy sa tým riadim. Je to logické.Takže jednoznačne v tomto prípade z môjho hladiska DPH kurzom dňom 10.4. aj odpočet.
jenny7
24.04.07,09:48
Ešte rozmýšlam, že akým kurzom pre účtovníctvo?? Kedže Servis používa asi 2kurzy - ja tiež, ale faktúry mi chodia spolu s tovarom, takže do účtovníctva dávam dňom doručenia tovaru spolu s faktúrou. Ale jemu prišla faktúra až 23.4., tak by som ju do účtovníctva zaradila kurzom dňa 23.4. Čo myslíte?
macula
24.04.07,10:00
Do účtovníctva vstupuje faktúra kurzom dňom prijatia faktúry, v tomto prípade dňom 23.4.2007.Takže si to dobre zaradila.
SERVIS
24.04.07,11:47
Konečná odpoveď? Nikto nemá iný názor?
mlyn16
25.04.07,12:16
Mám iný problém. Faktúra z ČR vystavená 4.4.2007 (v platobných podmienkach uvedená platba predom)
Dodací list vystavený 18.4.2007 ale tovar skutočne dodaný dodávateľom osobne 19.4.2007 (asi naložili do auta 18.4.). S týmto dátumom mám zásobovacím oddelením urobený aj príjem na sklad.
Kedy mám samozdaniť faktúru, keďže naozaj 4.4.2007 neposlali tovar. Kedy je dátum zdaniteľného plnenia 15.5.????
Dada
25.04.07,12:18
Faktúru samozdaňuješ podľa dátumu vystavenia faktúry, v tvojom prípade 4.4.07
jenny7
26.04.07,12:06
ak sa môžem vyjadriť, tak ja som si v tomto prípade neni istá, či by sa to veru nemalo zdaniť predsa až toho 15.5., z dôvodu, že vystavenie faktúry nastalo skôr ako dodanie, nie je tam rozdiel 1deň, ale až nejakých 14dní, hm, neviem neviem, toto ma skôr ťahá k samozdaneniu až 15.5., ale je to len môj názor.
betka
26.04.07,12:34
Odpočítanie dane platiteľom
(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.
(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,

Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
jenny7
26.04.07,13:15
Ok, Betka, takže podľa teba, ako by si postupovala?aký deň by si použila k príspevku č.8, keďže sa tam líšia názory??
Jana Acsová
26.04.07,13:19
Mám iný problém. Faktúra z ČR vystavená 4.4.2007 (v platobných podmienkach uvedená platba predom)
Dodací list vystavený 18.4.2007 ale tovar skutočne dodaný dodávateľom osobne 19.4.2007 (asi naložili do auta 18.4.). S týmto dátumom mám zásobovacím oddelením urobený aj príjem na sklad.
Kedy mám samozdaniť faktúru, keďže naozaj 4.4.2007 neposlali tovar. Kedy je dátum zdaniteľného plnenia 15.5.????Áno ... 15. mája vzniká daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru.
jenny7
26.04.07,13:27
Tiež si myslím, že toho 15.5., pretože tovar nebol odoslaný v deň vystavenia faktúry, ale až o tých 14dní neskôr.
Gabi03
26.04.07,13:42
Ďakujem za potvrdenie môjho prvého príspevku v tejto téme (aspoň čiastočnej). :)
betka
26.04.07,13:43
Prosím poradiť:
Proforma fa z Talianska uhr. 03.04.07
tovar prišiel: 11.04.07
fa došla: 23.04.07
deň vyhot. fa: 10.04.07
Aký kurz mám použiť na zaúčtovanie fa? Vzniknú aj kurz. rozdiely? Ďakujem.

Samozdanenie 10.4.


Ešte rozmýšlam, že akým kurzom pre účtovníctvo?? Kedže Servis používa asi 2kurzy - ja tiež, ale faktúry mi chodia spolu s tovarom, takže do účtovníctva dávam dňom doručenia tovaru spolu s faktúrou. Ale jemu prišla faktúra až 23.4., tak by som ju do účtovníctva zaradila kurzom dňa 23.4. Čo myslíte?

Kurz NBS platný v deň vzniku DP.
Jana Acsová
26.04.07,14:24
Prosím poradiť:
Proforma fa z Talianska uhr. 03.04.07
tovar prišiel: 11.04.07
fa došla: 23.04.07
deň vyhot. fa: 10.04.07
Aký kurz mám použiť na zaúčtovanie fa? Vzniknú aj kurz. rozdiely? Ďakujem..

Pre zaúčtovanie faktúry je rozhodujúci deň vzniku účtovného prípadu, ktorým je spravidla dátum dodania (pre účely účtovné a nie pre účely dane z pridanej hodnoty). A či vzniknú kurzové rozdiely? No zrejme áno, nakoľko tieto sa viažu k úhrade a nie je reálny predpoklad, že kurz ostane bez pohybu.Ešte rozmýšlam, že akým kurzom pre účtovníctvo?? Kedže Servis používa asi 2kurzy - ja tiež, ale faktúry mi chodia spolu s tovarom, takže do účtovníctva dávam dňom doručenia tovaru spolu s faktúrou. Ale jemu prišla faktúra až 23.4., tak by som ju do účtovníctva zaradila kurzom dňa 23.4. Čo myslíte?.

Dvojkurzovosť vyplýva z rozdielného posúdenia dňa vzniku účtovného prípadu, ktorý nemusí byť totožný s dátumom dodania (či nadobudnutia) tovaru pre účely DPH.

O tejto problematike sa už napísalo veľa ... je to na účtovnej jednotke, jej interných potrebách a podmienkach premietnutých v internej smernici.
betka
26.04.07,14:57
Áno ... 15. mája vzniká daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru.

Jani, už som domotaná, a nepáli mi:rolleyes:
K príspevku č.13.
4.4. vystavená FA.- daŇOvá povinnosrť mi vzniká:
1. 15 deň kalendarneho mesiaca.....keď nadobudnem tovar =15.5, (tu nemám FA.., ani nebola zrejme vyhotovená, ak aj bola, ale neprišla mi do tohoto dňa)
2.alebo dňom vyhotovenia FA-Fa bola vyhotovená 4.4, t.j. keď bola vyhotovená pred 15.5, aj mi dovtedy došla.
Prečo mi nemôže vzniknúť DP, 4.4, veď mi bola vyhotovená a mám ju pred 15.5 aj tovar mám.
Viem, že je to už hra so slovíčkami, ale už som zo slovíčok mimo, a neviem kde je sever;)
Jana Acsová
26.04.07,15:05
Viem, že je to už hra so slovíčkami, ale už som zo slovíčok mimo, a neviem kde je sever;)
Mám veľa príspevkov na túto tému ... preberalo sa to dosť búrlivo v roku 2005 a začiatkom roka 2006 ... veľmi dobré príspevky z môjho pohľadu ... ALBO, JankaSys (samozrejme aj iní) ... a dovolím sa k nim pridať (čo sa týka riešení a pohľadov na danú problematiku).

K príspevku č.13.
4.4. vystavená FA.- daŇOvá povinnosrť mi vzniká:
Prečo mi nemôže vzniknúť DP, 4.4, veď mi bola vyhotovená a mám ju pred 15.5 aj tovar mám. Niekedy je dobre sa zamyslieť nad problémom aj protiotázkou. A čo, keby mi tovar došiel až v máji, alebo júni a som mesačný platiteľ dane. Sú iné podmienky nadobudnutia tovaru ako v prípade, že je faktúra vystavená vopred, ale ju obdržím do termínu, kedy ešte stihnem podať daňové priznanie?
Chcem len povedať, že je úplne jedno, či a kedy mám faktúru, ak bola evidentne vystavená vopred. Zo zadania otázky bolo zrejmé, že bola vystavená k vopred hradenej platbe a dodávka nasledovala až po uhradení "zálohy".
Skúste pozrieť aj do najčastejších otázok, či vypracovaných otázok ... je tejto problematike venovaná značná pozornosť.
macula
26.04.07,15:12
Ale veď faktúra bola vyhotovená pred 15.dňom podľa písmena a),takže daňová povinnosť mi vychádza na deň vystavena fa t.j. 10.4.2007.
Jana Acsová
26.04.07,15:18
Ale veď faktúra bola vyhotovená pred 15.dňom podľa písmena a),takže daňová povinnosť mi vychádza na deň vystavena fa t.j. 10.4.2007.
A stále dookola .-)

Písm. a) § 20 ods. 2 sa týka prípadu, kedy bola faktúra vyhotovená PO dodávke tovaru. Znie to možno takto skrátene nejasne, ale skúste si zadať vyhľadávanie.
betka
26.04.07,15:18
Ale veď faktúra bola vyhotovená pred 15.dňom podľa písmena a),takže daňová povinnosť mi vychádza na deň vystavena fa t.j. 10.4.2007.

Aj ja si to myslím, len namiesto 10.4. som použila 4.4., ale to je detail.
Jana Acsová
26.04.07,15:21
A pozrite aj:
http://www.porada.sk/t29505-nadobudnutie-tovaru--dp-stanovisko-dr.html
http://www.porada.sk/t10133-nadobudnutie-tovaru-z-eu.html?highlight=pr%E1ve%BEe

A je to aj v jednom usmernení DR SR ... to už zdôrazňujem iba pre "neveriacich" ... lebo niekedy zaberá už len to .-)
Jana Acsová
26.04.07,15:22
betka
26.04.07,19:00
Jani, už na úplné domotanie samej seba.
Dátum vystavenia 31.3. (bola to sobota, ale len pre príklad)
Dátum UZP:31.3. Tovar bol naložený v tento deŇ a išiel k nám.
Bola mi mailom poslaná FA, 31.3.
Tovar mi prišiel 1.4. - tu ide tiež 15 deň, t.j. 15.4?
Alebo samozdanenie v marci, keďže mi v tento deň i tovar odišiel z Čiech a podpísali sme šoférovi 1.4.
Jana Acsová
27.04.07,12:40
Jani, už na úplné domotanie samej seba.
Dátum vystavenia 31.3. (bola to sobota, ale len pre príklad)
Dátum UZP:31.3. Tovar bol naložený v tento deŇ a išiel k nám.
Bola mi mailom poslaná FA, 31.3.
Tovar mi prišiel 1.4. - tu ide tiež 15 deň, t.j. 15.4?
Alebo samozdanenie v marci, keďže mi v tento deň i tovar odišiel z Čiech a podpísali sme šoférovi 1.4.
Nie je možné sa hrať v prípade intrakomunitárneho dodania na slovíčka a zároveň si je veľmi dôležité uvedomiť terminológiu a význam definícií zo zákona a stanoviť deň nadobudnutia tovaru. Tovar ste si objednali a bol Vám dodaný. Dodávateľ začal s tovarom manipulovať 31.3.2007 a odovzdal ho prvému prepravcovi, ktorý Vám ho doručil. V rovnaký deň bola vystavená aj faktúra. Abstrahujúc od iných argumentov (a dodacích podmienok) je z daňového hľadiska tento deň akceptovaný ako deň vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru.
Jana Acsová
27.04.07,12:49
Tovar mi prišiel 1.4. Kedy príde tovar ... nie je terminológia zo zákona. Preto je rozhodujúce posúdenie okolností každého prípadu jednotlivo. Kedy tovar príde, ešte nemusí byť dodaním tovaru ... ale to je na dlhšiu diskusiu.
betka
27.04.07,13:13
dakujem pekne za vysvetlenie a pochopenie.