Andrea.S.
24.04.07,10:22
Ahojte,

poradíte mi prosím niekto aké konkrétne doklady sú z účtovného hľadiska potrebne, k tomu, aby sme vydokladovali náklady v prípade:

prenájmu bytu , ktorý má prenajatý naša fy od súkromnej osoby(majiteľa bytu), nakoľko došlo k znehodnoteniu a má dojsť k akémusi vysporiadaniu. Je možné aby sa obe strany dohodli napr. na čiaske 23 000,- SKK a len spísali dohodu, že sa zmluvné strany dohodli na uvedenej čiaste, ktorá by mala pokryť náklady majiteľa na nutné opravy v byte.
alebo sú potrebné priamo doklady of firem za opravy?


ďakujem
betka
24.04.07,12:10
Závisí od toho, ako máte v NZ uvedené, kto, ako, v akej výške zodpovedá za opravy, škody Ak máte da5 nehnuteľnosť do povodneho stavu, je potrebné, aby to nejaká firma opravila a máte k oprave vystavené doklady.

Co máte v NZ?
Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy prenajímateľovi v posledný deň nájmu alebo v inom termíne stanovenom po dohode s Prenajímateľom v stave, v akom ho prebral, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie...

-Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ, .....vykonať a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv.

-robné opravy, bežnú údržbu a servisnú činnosť si zabezpečí nájomca na vlastný náklad. Zároveň sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady spôsobené neprimeraným užívaním prenajatých nebytových priestorov s príslušenstvom.
Andrea.S.
24.04.07,15:44
samozrejme len toto by sa malo týkať nadmerného opotrebovania. V podstate obe tieto strany súhlasia, len ide o to aký doklad k tomu my ako fy potrebujeme.
Danila
24.04.07,16:34
samozrejme len toto by sa malo týkať nadmerného opotrebovania. V podstate obe tieto strany súhlasia, len ide o to aký doklad k tomu my ako fy potrebujeme.Vzájomnú dohodu. Riešila by som to dodatkom k zmluve.
Andrea.S.
25.04.07,15:37
ďakujem tak teda stačilo by to? Myslim tiež že takto by sa to dalo riešiť.