Boobika
24.04.07,10:48
Naša spoločnosť má zahraničného konateľa, ktorý nie je v pracovnom pomere v našej spoločnosti.Približne tri dni v týždni je na Slovensku. Má rôzne porady, obchodné rokovania a venuje sa kontrolnej činnosti.Ako je to z jeho ubytovaním ? Ide o daňový náklad, alebo pripočítateľný k daňovému základu?
betka
24.04.07,11:15
Zákon o cestovných náhradách odchylne vymedzuje pracovnú cestu u osob, kt. sú vymenované alebo zvolené do rgánov PO, a pritom nie sú k PO v pracovnoprávnom vzťahu( členovia predstavenstva, konatelia s.r.o., členovia správnych rád ....). U týchto osob nie je dané pravidelné pracoviskov zmysle pracovnoprávnych predpisov, pretoich pracovná cesta už od nastupu na cestu na plnenie činnosti vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činnosti až do skončenia tejto cesty.
Zákon o cestovných náhradách par.1 odsek 1,2-zamestnancami sú:
...osoby, kt. sú vymenované alebo zvolené do orgánov POa nie sú k Po v pracovnoprávnom vzťahu....
Zamstnancovi patrí: nahrada preuk. cestovných výdavkov, ubytovanie, stravne, vedľajšie výdavky s prac. cestou.......
Boobika
25.04.07,07:41
Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie.Otázku som dala zámerne, nakoľko nám renomovaná audítorská spoločnosť pri daňovom audite uvedený náklad zaradila medzi pripočítateľný.Mohol byť problém v tom, že faktúry za ubytovanie nemali ako prílohu cestovný príkaz?Mám ešte jednu otázku.Nakoľko ubytovanie v hoteloch je finančne náročné, rozhodli sme sa konateľovi dočasne prenejať byt.Ako to bude z nákladom za nájom bytu z pohľadu dane z príjmov PO?