jajaja
24.04.07,14:43
Na Slovensku som registrovaný ako platca DPH. Začal som vykonávať na území ČR stavebné práce spojené s montážou. Ako budem vystavovať faktúru na českého odberateľa platcu DPH podľa ktorého § za vykonané stavebné práce?
Milan Benka
24.04.07,14:51
Na Slovensku som registrovaný ako platca DPH. Začal som vykonávať na území ČR stavebné práce spojené s montážou. Ako budem vystavovať faktúru na českého odberateľa platcu DPH podľa ktorého § za vykonané stavebné práce?

Stavebné práce = služba vzťahujúca sa na nehnuteľnosť = miesto dodania služby je ČR.

Vo vašom prípade vystavíte fa bez DPH s odvolávkou na §15/2.
jajaja
25.04.07,07:54
Ďakujem za odpoveĎ a môžte mi ešte niekto odpísať a vyjadriť názor, bližšie priblížiť problematiku.
Metodik
25.04.07,11:32
V tomto prípade úplne nesúhlasím , nakoľko si neviem dobre predstaviť stavebné práce s montážou. S montážou je iba dodávaný tovar. Ak boli stavebné práce vykonávané v Českej republike, je potrebné preskúmať či im tam nevzniká povinnosť registrácie a stála prevádzkáreń z pohľadu DPH. Ide predsa len o stále miesto, ktoré má svoje personálne a materiálne vybavenie. S niekým a niečím musíte stavať. Ak by by tam vznikla stála prevádzkáreň nemožno potom túto službu viazať na §15, ale je potrebné fakturovať s českou daňou. Je potrebné viac o tomto probléme napísať, nemožno to posúdiť len na základe týchto informácii. Napíš prosím viac.
betka
25.04.07,11:53
(1)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí (ďalej len „zahraničná osoba“), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len
a) prepravné služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 46,
b) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8,
c) služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),


(2) Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službe a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o službu alebo tovar s miestom dodania v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.

U nás platí tento zákon, pravdepodobne to bude platiť aj v Čechách, takže Slovák, platiteľ dane vystavuje FA bez DPH, čech bude v pozícii osobou povinnou platiť daň

(4) Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Takéto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu okrem premiestnenia tovaru

a) na účel jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
Metodik
25.04.07,12:34
Ale toto ja nespochybňujem. Hovorím len o tom, aby preskúmali či im tam nevzniká stála prevádzkáreň z titulu DPH. Ešte neznamená, že keď im tam nevzniká stála prevádzkáreň z titulu DzP ( 183 dní ), že im tam nevzniká stála prevádzkáreň z titulu DPH ( ktorá nie je časovo ohraničená). Musí mať iba personálne a materiálne vybavenie.A stavebné práce sú stavebné práce a nie dodávka tovaru s montážou a inštaláciou. Je potrebné tento problém viac rozšíriť o to čo vlastne za stavebné práce vykonávajú v Čechách.
Inak to považujem za veľmi oklieštené a urýchlené riešenie.
Milan Benka
26.04.07,18:59
Na doplnenie tohoto prípadu prikladám otázku na tému prevádzkareň z pohľadu DPH a odpoveď z českého min. financií:


Otázka:

Kedy vzniká osobe registrovanej za platiteľa DPH v inej členskej krajine "provozovna" podľa zákona o DPH (zák. 235/2004 Sb.) ? Jedná sa mi o prípad, že takáto osoba realizuje na území ČR stavebné práce. Zákon neurčuje žiadny časový test na vznik takejto "provozovny". Je rozdiel, ak dodáva takéto práce "plátci DPH" alebo "neplátci" DPH, poprípade osobe identifikovanej k dani ?


Odpoveď:


Vážený pane .......,

k Vašemu dotazu Vám posílám následující vyjádření odborného útvaru MF:

"Podle § 4 odst. 1 písm. z) zákona o DPH je provozovnou místo, které má personální a materiální vybavení nutné k zajištění ekonomických činností. T.j. musí být k dispozici jak zaměstnanci nebo osoby na smlouvu, tak stroje, zařízení atd., buď vlastní nebo pronajaté apod., aby byly splněny podmínky zákona o DPH pro vznik provozovny. Jiné podmínky zákon o DPH nestanovuje.
U stavebních prací poskytnutých např. v ČR slovenskou firmou se postupuje tak, že pokud nevznikne provozovna podle předcházejícího odstavce, kdy se pak jedná o zdanitelná plnění s DPH uplatněnou podle českého zákona, se nejprve určí místo plnění. Tím je podle § 10 odst. 1 zákona o DPH místo, kde se nemovitost nachází, tedy území ČR. Podle § 15 odst. 4 a 5 zákona o DPH pak je daň povinen přiznat příjemce služby, pokud je registrován v ČR k DPH (plátce daně nebo osoba identifikovaná k dani) nebo tuto povinnost má poskytovatel služby (slovenská firma), je-li příjemcem služby osoba, která není k DPH v ČR registrována, např. občan. Pokud povinnost přiznat daň má poskytovatel služby, např. slovenská firma, musí se tato firma k DPH v ČR registrovat."
S.Ch.
10.05.07,08:43
Dobrý deň, táto téma zaujala aj mňa. Dodávame prepravné služby českému odberateľovi - "plátci v ČR". Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nám po 6 mesiacoch vzniká z pohľadu dane z príjmu v ČR tzv. "službová provozovna" a výnosy z tejto provozovny budeme zdaňovať v ČR. Zaujímalo by ma či výraz "provozovna" je potrebné chápať rôzne z pohľadu zákona o dani z príjmu a inak z pohľadu zákona o DPH? Či povinnosť mať stálu provozovnu z pohľadu DzP, znamená povinnosť mať provozovnu aj z pohľadu DPH. Doteraz sme faktúry vystavovali bez DPH - s odvolávkou na na § 15 a 16 zákona o DPH a službu zdanil odberateľ v ČR. Keď začneme odvádzať daň z príjmu do štát. rozpočtu ČR, môžme aj naďalej vystavovať fa bez DPH? (Máme však v ČR nákladné auto, ktoré tam parkuje + šoférov - vzniká provozovna z pohľadu DPH?). ďakujem
Metodik
10.05.07,08:58
Vznik obidvoch prevádzkárni je potrebné chápať oddelene. Z pohľadu českého zákona o dani z príjmu je prevádzkárňou miesto, ktoré má personálne a materiálne vybavenie.. Je potrebné však ešte uviesť na koho sú pracovné zmluvy uzatvorené - prevádzkáreň alebo kvázi matka. Ak by Vám tam vznikla stála prevádzkáreň z pohľadu DPH, tak potom ste povinní sledovať svoj obrat tak ako každá iná zdaniteľná osoba. V prípade, že prekročíte obrat stanovený príslušným štátom ste povinní sa registrovať.
Orsz
10.05.07,09:00
Dobrý deň, táto téma zaujala aj mňa. Dodávame prepravné služby českému odberateľovi - "plátci v ČR". Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nám po 6 mesiacoch vzniká z pohľadu dane z príjmu v ČR tzv. "službová provozovna" a výnosy z tejto provozovny budeme zdaňovať v ČR. Zaujímalo by ma či výraz "provozovna" je potrebné chápať rôzne z pohľadu zákona o dani z príjmu a inak z pohľadu zákona o DPH? Či povinnosť mať stálu provozovnu z pohľadu DzP, znamená povinnosť mať provozovnu aj z pohľadu DPH. Doteraz sme faktúry vystavovali bez DPH - s odvolávkou na na § 15 a 16 zákona o DPH a službu zdanil odberateľ v ČR. Keď začneme odvádzať daň z príjmu do štát. rozpočtu ČR, môžme aj naďalej vystavovať fa bez DPH? (Máme však v ČR nákladné auto, ktoré tam parkuje + šoférov - vzniká provozovna z pohľadu DPH?). ďakujem

Trošku treba upresniť: vzniká tam prevádzka s registráciou aj na daň z príjmu, ako samostatný ekonomický subjekt? Niečo na spôsob ako dcérska spoločnosť v ČR - v tom prípade by mal podávať aj riadne daňové priznanie na daň z príjmu.
S.Ch.
10.05.07,09:27
Provozovna z pohľadu DzP nám vznikne na základe Zmluvy o zam. dvoj. zanenia s ČR. Podľa mojich informácii z Finančního uradu pro Prahu 1 si budeme evidovať výnosy a náklady danej prevádzky formou tabuľky (napr. v exceli - netreba viesť povojné účtovníctvo podľa českého zákona). Na konci zdaň. obdobia sme povninní vytvoriť Daňové priznanie podľa českého zákona o DzP a zaplatiť daň. Celosvetové príjmy však uviesť aj v daň. priz. na Slovensku a daň zaplatenú v ČR si môžme odpočítať.
Nerozumiem však jednu vec: kedy stačí, že naše služby zdaní odberateľ (platiteľ) v ČR, a kedy nám vznike prevádzka. Prenos daňovej povinnosti na odberateľa sa mi zdá oveľa jednoduchšie (a to je zrejme aj dôvod prečo taká možnosť existuje). Podľa slovenského zákona o DPH je v § 5 / 1 /c uvedené, že zahraničná osoba sa nemusí registrovať ak dodáva služby, pri ktorých je je osobou povinnou platiť daň je príjemca. Neexistuje niečo také aj v českom zákone?
Metodik
10.05.07,10:15
Pozor však, podľa slovenského zákona sa nemusíš registrovať ak však zahraničná osoba nemá na území Slovenska prevádzkáreň v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty. Akonáhle Vám vznikla prevádzkáreň ste povinní sa registrovať ak prekročíte obrat stanovený príslušnou krajinou. Čiže ak Vám vznikne na území českej republiky stála prevádzkáreň z titulu DPH, musíte si sledovať obrat. Daň z príjmu nemusíme vôbec rozoberať, ide v tomto prípade mimo DPH.
S.Ch.
10.05.07,12:55
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Ešte sa chcem spýtať na Váš názor: parkovanie nákladného auta v areáli odberateľa a šoféri ubytovaní v blízkosti - možno toto považovať za provozovnu? Čiže za miesto, ktoré má personálne a materiálové vybavenie nutné k zaisteniu ekonomických činností?
Metodik
10.05.07,13:12
Už v predchádzajúcej časti som sa pýtala, ako majú uzavreté zmluvy šoféri. Takže je potrebné aby ste napísali , či je zmluva uzatvorená na prevádzkáreň alebo na kvázi matku, alebo máte zmluvy uzatvorené s českými šoférmi. Podmienku materiálneho vybavenia podľa môjho názoru spĺňate, ešte je otázne to personálne vybavenie. Napíšte mi k tejto časti viac.
Ďalšou podstatnou náležitosťou je to či nejaký materiál v Čechách nadobúdate a ďalej predávate, i v tomto prípade by Vám vznikla podmienka registrácie z titulu DPH.
S.Ch.
10.05.07,13:23
Šoféri sú slovenskí živnostníci a zmluvu majú podpísanú s našou spoločnosťou, ktorá má sídlo na Slovensku.
V ČR nenadobúdame žiaden majetok ani tovar, okrem pohonných hmôt, ktoré sa spotrebujú.
Metodik
11.05.07,08:03
Začína sa to trocha zamotávať, predpokladám že šoféri sú zatiaľ rezidenti SR, vzhľadom k tomu , že sa tam však zdržiavajú dlhšiu dobu, je možné že časť príjmov ako živnostníci by mali zdaňovať na území ČR ( stávajú sa daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou), zdroj príjmu je v tomto prípade ČR. A v tomto bode by sa to mohlo začať komplikovať nakoľko by ste mali uzatvorené zmluvy s daňovníkmi aj Českej republiky, čo by mohlo dávať možnosť vzniku stálej prevádzkárne i z titulu DPH - máte personálne vybavenie.
S.Ch.
11.05.07,09:52
Šoféri majú zmlvu na slovenskú firmu a zatiaľ sú rezidentami SR. My sa ako firma chceme registrovať k DPH v ČR, len si to overujem, aby spätne nevznikol nejaký problém.
Metodik
11.05.07,10:07
Spätne môže vzniknúť problém, už so spomínaných okolností. Toto by som však teraz už neriešila , nestretávam sa pri kontrolách s tým že by skúmali možnosť vzniku registrácie už predtým. Zväčša kontrolujú DPH až keď ste platiteľmi.
S.Ch.
11.05.07,10:35
Ďakujem za opoveď, som kľudnejšia.