pribko
25.04.07,09:20
Ahojte, jedna známa si myslela, že jej DP urobí zamestnávateľ, no ona ho nepožiadala a ten jej teda nespravil.
Ak jej spravím teraz ktoré mam vyznačiť - riadne alebo dodatočné, vďaka.
Tweety
25.04.07,07:31
Dodatočné DP. Priznám sa, že ani mne nerezalo to dodatočne,kedže ide o riadne, ale rýchlo som nevedela, čo v tom prípade, kedže podanie je vlastne po riadnom DP.
Zita5
25.04.07,07:35
Treba už počítať aj so sankciou za nepodanie DP ......
pribko
25.04.07,07:40
Ďakujem, ale ak dodatočné, tak by sa mal vyplniť aj VII. oddiel - rozdiely z DDP, ale tam nemam čo napísať, keďže je to normálne DP, alebo ako?
Zita5
25.04.07,07:53
Ja neviem , nejako sa mi nepozdáva to DDP ...podľa mňa sa jedná o riadne DP podané neskoro čiže po termíne . DDP by som niečo upravovala , buď plus alebo mínus ...daňová povinnosť , ale tu ide o riadne DP , ktoré nebolo do 31.3.2007 podané .


Doporučujem zatelefonovať na DÚ a spýtať sa správkyni .
skaspa
25.04.07,07:54
Ahojte, jedna známa si myslela, že jej DP urobí zamestnávateľ, no ona ho nepožiadala a ten jej teda nespravil.
Ak jej spravím teraz ktoré mam vyznačiť - riadne alebo dodatočné, vďaka.
ak zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane a ak daňové priznanie sama ani do 31.3.2007 (resp. 2.4.2007) nepodala, resp. dodnes ho vôbec nepodala bude podávať riadne daňové priznanie (dodatočné by bolo, len ak by už zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, resp. ak by už podala daňové priznanie - § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov: Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2, alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa odseku 3, a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu, 122a) pričom vykonané ročné zúčtovanie podľa § 38 sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie.)
Dodatočné daňové priznanie sa podáva len ak bolo podané riadne, resp. ak bolo vykonané ročné zúčtovanie dane.
Nakoľko budete "priznávať" daň "prvým tlačivom" bude podávať riadne daňové priznanie, ale dostane pokutu podľa § 35 ods. 4 zákona o správe daní a poplatkov: Ak daňový subjekt podá daňové priznanie po lehote ustanovenej osobitným zákonom, správca dane mu uloží pokutu vo výške
a) 0, 2 % z dane uvedenej v daňovom priznaní alebo z vlastnej daňovej povinnosti 11ac) uvedenej v daňovom priznaní za každý deň omeškania, až do výšky 10 % z dane uvedenej v daňovom priznaní alebo z vlastnej daňovej povinnosti11ac) uvedenej v daňovom priznaní; výška pokuty môže byť najmenej 2 000 Sk a najviac 1 000 000 Sk,
b) 2 000 Sk, ak daňovému subjektu nevznikla za zdaňovacie obdobie daňová povinnosť alebo vlastná daňová povinnosť podľa osobitného zákona. 11ac)

Kedy sa podáva dodatočné daňové priznanie: § 39 ods. 2 zákona 511/1992: Ak zistí daňový subjekt, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hlásení alebo správcom dane vyrubená, je povinný predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie alebo hlásenie. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.
Daňovníčka nezistila v tomto prípade žiadne rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu, to ani nepodala resp. za riadne by sa mohlo považovať ročné zúčtovanie dane zamestnávateľom, ale ten ho nevykonal, takže nemá žiadne "riadne" daňové priznanie podané a podá ho až teraz.
pribko
26.04.07,05:15
Vďaka všetkým...