Richard
16.06.04,23:26
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Daska
09.07.05,16:03
od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

015 – Goodwill

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Ak je goodwill záporný, t. j. badwill, účtuje sa začiatočný stav na stranu DAL účtu 015

Godwill predstavuje kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti a tiež pri splynutí, zlúčení a rozdelení podniku. Ak je rozdiel záporný, účtuje sa v prospech účtu 015 ako badwill.

1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh


015/701


2.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh, ak ide záporný goodwill – badwill


701/015


3.Zaúčtovanie goodwillu z precenenia majetku a záväzkov v účtovnej jednotke zanikajúcej bez likvidácie splynutím alebo rozdelením ku dňu zániku


015/416


4.Zaúčtovanie goodwillu v účtovnej jednotke, ktorá je právnym nástupcom účtovnej jednotky zanikajúcej splynutím alebo rozdelením


015/41x, 42x


5.Zaúčtovanie goodwillu pri kúpe podniku:

a) Kúpna cena vyššia ako reálna hodnota majetku:

1. reálna hodnota obstaraného majetku


rôzne majet. účty/–

2.kúpna cena


–/372


3. prevzaté záväzky


–/rôzne účty záväzkov


6.Goodwill
015/–


7.
b) Kúpna cena nižšia ako reálna hodnota majetku (badwill):

1. reálna hodnota obstaraného majetku rôzne


rôzne majetkové účty/–


2.kúpna cena


–/372

3. prevzaté záväzky


–/rôzne účty záväzkov


4.záporný goodwill – badwill


–/015


5.Zaúčtovanie odpisu goodwillu


551/075


8.Zaúčtovanie odpisu badwillu


075/551


9.Vyradenie goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní


075/015


10.Vyradenie badwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní


015/075


11.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh:

a) goodwillu


702/015


b) badwillu


015/702
Siska123
27.02.07,10:20
Pekný deň,

moja diplomová téme je Godwill v induviduálnej a konsolidovanej účtovnej závierke. Nemáte niečo k danej téme?? ďakujeem :o)
denisie
19.02.09,12:52
Chcem sa spýtať, že ako to bude s odpisom badwillu daňovým?Keď účtovný odpis goodwillu znižuje náklad, daňový odpis bude PP k ZD? a stále platí, že sa musí odpísať do 5 rokov?