Mirkai
03.05.07,12:09
Dobrý deň prajem.
Podľa novely zákona o účtovníctve 198/2007 bude potrebné prepočítať dlh.záväzky a pohľadávky na súčasnú hodnotu. Viete mi poradiť aký diskontný faktor sa má použiť? V zákone to nie je uvedené.
Ďakujem za informácie vopred.

§25,ods.2), 3)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) a b), oceňuje pohľadávky a záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok súčasnou hodnotou s výnimkou odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku. Účtovná jednotka oceňuje pohľadávky a záväzky súčasnou hodnotou aj po zániku povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom. Pohľadávky a záväzky v majetku fondu
35a) sa oceňujú súčasnou hodnotou s výnimkou pohľadávok a záväzkov, ktoré nie sú splatné v splátkach a ich dohodnutá doba splatnosti je kratšia ako jeden rok; také pohľadávky sa môžu oceniť menovitou hodnotou.
(3) Súčasná hodnota budúcich peňažných príjmov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. Súčasná hodnota budúcich peňažných výdavkov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných výdavkov a príslušných diskontných faktorov.
Tento odstavec platí od 01.01.2008