mimi
04.05.07,07:56
Ahojte,

vyfakturovali nám testery ( parfémy ) z Nemecka. Na faktúre uviedli len množstvo testerov, ale suma na faktúrach nie je.
Môžem si dať tieto faktúry do nákladov? A v akej sume?
Ak si nemôžem dať testery do nákladov tak len evidujem faktúry?
Na DPH má to nejaká vplyv?
Milan Benka
04.05.07,05:59
Ahojte,

vyfakturovali nám testery ( parfémy ) z Nemecka. Na faktúre uviedli len množstvo testerov, ale suma na faktúrach nie je.
Môžem si dať tieto faktúry do nákladov? A v akej sume?
Ak si nemôžem dať testery do nákladov tak len evidujem faktúry?
Na DPH má to nejaká vplyv?


Ak na fa nie je suma, čo si chcete dať do nákladov?
Paula
04.05.07,06:06
Testery sa spravidla dodávajú "grátis" aj tuz. dodávateľmi...tie sa potom dodávajú ďalej odberateľom tiež za nulovú hodnotu.
betka
04.05.07,06:08
Par.71
(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

§ 74
Faktúra pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a prijatí
služby zo zahraničia

Osoba povinná platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§ 69 ods. 6) alebo pri prijatí služby alebo tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou zo zahraničia (§ 69 ods. 2 až 4) musí mať faktúru od dodávateľa. Vo faktúre môže osoba povinná platiť daň doplniť prepočet ceny bez dane na slovenské koruny, sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane, a výšku dane v slovenských korunách.