brikina
04.05.07,12:54
prosim vas, ako mam zauctovat trativod. Mam blok na žlaby 21 000 a fakturu na pracu 24 000,-. Spolu je to bez DPH 45 000,-Sk.
Neviem ci to mam dat spoločne ako majetok a zaradit to (ale do akej skupiny?), alebo ako opravu pozemnej komunikacie - co asi nie je dobre,... neviem, fakt neviem co s tym.
poradte prosim
betka
04.05.07,13:07
Určite to nie je oprava, pretože ste neopravovali trativod, ale inštalovali ste nový.
Ďalší pohľad. Kde vedie trativod?
Ak ku stavbe, ide o TZ stavby (je jej súčasťou)
Ak odpisujete pozemnú komunikáciu, čo ste vytvorili, TZ tejto komunikácie.
brikina
04.05.07,13:13
trativod je urobeny okolo cesty smerom do skrúže. Lenže ta cesta nie je komunikácia v pravom zmysla slove. Na základe výpisu z katastra je to len pozemok - zastavane plochy a nádvoria. Pozemok sa neodpisuje, tak neviem co s tym.
Anja111
04.05.07,13:21
trativod je urobeny okolo cesty smerom do skrúže. Lenže ta cesta nie je komunikácia v pravom zmysla slove. Na základe výpisu z katastra je to len pozemok - zastavane plochy a nádvoria. Pozemok sa neodpisuje, tak neviem co s tym.
Ak vedie od stavby, najlepšie by bolo asi priradiť ho k nej, ako TZ...
Anja111
04.05.07,13:23
Ešte dodám, že ak priradíš trativod k pozemku, tak zvýšiš jeho hodnotu o TZ, ale odpisovať ho nebudeš.
betka
04.05.07,13:28
Ešte dodám, že ak priradíš trativod k pozemku, tak zvýšiš jeho hodnotu o TZ, ale odpisovať ho nebudeš.

Ešte som nepočula o TZ pozemku, iba o technickej rekultivácii, ale to nemá nič s tým spoločné.

Trativod je v tomto prípade samostatnou hnuteľnou vecou, kt. má samostatno-tech.-ekon určenie, VC viac ako 30 tis. Sk a funkcie dlhšie ako jeden rok.

Vylučujem 3.OS, 4.OS, nepotrebujem stavebné povolenie, nejde o drobnú stavbu, nehnuteľnosť ....
brikina
04.05.07,13:37
Betka, ja si tiez myslim, ze je to samostatne hnutelna vec, ktoru treba zaradit do majetku a odpisovat, ale do akej odpisovej skupiny, tak to vazne neviem.
brikina
04.05.07,14:02
Dakujem si zlata!
andrej_rv
04.05.07,20:21
trativod je urobeny okolo cesty smerom do skrúže. Lenže ta cesta nie je komunikácia v pravom zmysla slove. Na základe výpisu z katastra je to len pozemok - zastavane plochy a nádvoria. Pozemok sa neodpisuje, tak neviem co s tym.
Podľa môjho názoru ide v každom prípade o dlhodobý hmotný majetok - stavbu. Pre čo najobjektívnejšie zaradenie je potrebné poznať samotné technické riešenie "trativodu".
Ak ide o otvorený odvodňovací kanál či priekopu zaústený do bezodtokovej skruže (do "stratena"), táto stavba by asi mala byť zaradená v zmysle Prílohy č. 2 k opatreniu č. 128/2000 Z. z. - "Klasifikácia stavieb" do triedy:
"2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia
Táto trieda zahŕňa:
- závlahové kanály a ďalšie stavby na prívod vody na melioračné účely,
- rúrové rozvody závlahovej vody,
- drenáže a odvodňovacie kanály.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- otvorené odtokové kanály,
- odvodňovacie priekopy."
Tieto stavby spadajú pod položku 4-2 prílohy ZODP a odpisujú sa v 4. odpisovej skupine 20 rokov.
Pokiaľ by však ten odvodňovací žľab ústil do skruže miestnej verejnej kanalizácie (alebo by sa toto dielo aspoň v zaraďovacom protokole nazývalo "odkanalizovanie pozemku" ), vychádzajúc zo znenia § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon):
"7) Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,"
by som takéto odvodnenie pozemku ústiace do kanalizácie považoval za drobnú stavbu zaradenú do položky 3-28 prílohy ZoDP (http://www.porada.sk/autolink.php?id=30&script=showthread&forumid=28) a odpisoval v 3. odpisovej skupine po dobu 12 rokov.
betka
06.05.07,07:18
Ešte som nepočula o TZ pozemku, iba o technickej rekultivácii, ale to nemá nič s tým spoločné.

Trativod je v tomto prípade samostatnou hnuteľnou vecou, kt. má samostatno-tech.-ekon určenie, VC viac ako 30 tis. Sk a funkcie dlhšie ako jeden rok.

Trošku sa k tomuto tvrdenie vyjadrím:
TZ robíme ak sa jedná o majetok, okrem pozemkov
Technickú rekultiváciu-ak ide o pozemky.

Pozemky nemožno technicky zhodnotiť. V prípade, ak sa na pozemku vybudujú inžinierske stavby ide o stavbu. Stavba nie je súčasťou ocenenie pozemku.

O technickú rekultiváciu pozemku by išlo, ak nejaká firma vlastní pozemok, na kt. (podľa osobitných predpisov) zriadi skládku odpadu. Po vyčerpaní kapacity vzniknú nklady na technickú aj biologickú rekultiváciu.
Technická rekultivácia je samostatný druh HM v súvislosti s úpravami pozemkov: terénne úpravy, odstraňovanie následkov vodnej erozie, odstránenia dočasných prístupových komunikácií, odvodnenie terénu, odstránenie následkov zdevastovania pozemkou dotknutých ťažbou alebo uskladnenia odpadov.
iologická rekultivácia-hnojenie, prihnojovanie, sejba trávy..., kt. sú vždy súčasťou prev. nákladov.

1.TR súčasť obstar. N dlhodobého HM-napr. pri budovaní na pozemku nejakého závodu.
2. Náklady na TR účtujeme priamo do nákladov: banský zákon, o odpadoch.
3. TR samostatný dlhodobý HM - súčasť OC HM.

Takže ten trativod - slúži na odvodnenie terénu, môže ísť aj o technickú rekultiváciu
betka
06.05.07,13:01
Zaradenie HM do OS:

3. OS - 3. 28 Drobné stavby vymedzené osobitným
predpisom 107) s výnimkou uvedenou v § 22 ods. 2 písm. b) druhom bode

Par. 22 Odpisy HM a NM
(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
b) budovy a iné stavby106) okrem
1. prevádzkových banských diel,
2. drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, 107)
c) pestovateľské celky trvalých porastov108) podľa odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) zvieratá uvedené v prílohe,
e) iný majetok podľa odseku 6.

(6) Iným majetkom na účely tohto zákona sú

a) otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
b) technické rekultivácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 109)
c) technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 30 000 Sk,
d) technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 30 000 Sk vykonané a odpisované nájomcom,
e) technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 30 000 Sk.
f) technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.

Par. 26 - Postup pri odpisovaní HM

(6) Ročný odpis otvárok nových lomov, pieskovní, hlinísk a technickej rekultivácie, ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny sú zahrnuté, dočasných stavieb107) a banských diel sa určí ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania
brikina
07.05.07,09:14
´Dakujem Andrej,

Betka tie suvislosti su super, to by ma veru nenapadlo, ale asi sa skor priklonim k názoru Andreja;)