helka
05.05.07,10:20
Za 3/Q 2006 nám vznikol nadmerný odpočet, ten sme si ale v ďalšom štvrťroku neuplatnili a DÚ nam ho nevrátil, že si máme dať žiadosť o jej vrátenie. Má niekto vzor tejto žiadosti?
evina
05.05.07,12:31
Za 3/Q 2006 nám vznikol nadmerný odpočet, ten sme si ale v ďalšom štvrťroku neuplatnili a DÚ nam ho nevrátil, že si máme dať žiadosť o jej vrátenie. Má niekto vzor tejto žiadosti?

Podľa zákona o DPH nie je je nutné žiadať DÚ o vrátenie nadmerného odpočtu. Ak ste si vo IV. štvrťroku nemohli odpočítať tento NO od daňovej povinnosti, tento Vám je DÚ povinný vrátiť do 30 dní od podania DP za IV. štvrťrok, t.j. boli povinní Vám ho vrátiť najneskôr 25.2.2007.

Žiadosť o vrátenie preplatku /nie však NO/ sa podáva iba v prípade DDP.

§ 79 Nadmerný odpočet
1/ Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.
Paula
05.05.07,12:36
Napadlo ma, či DÚ nepostupuje inak v prípade, že daň. subjekt mal možnosť započítať si odpočet s daň. povinnosťou, ale neurobil tak (zabudol ).
evina
05.05.07,12:51
Napadlo ma, či DÚ nepostupuje inak v prípade, že daň. subjekt mal možnosť započítať si odpočet s daň. povinnosťou, ale neurobil tak (zabudol ).

Pauli napadlo Ťa dobre, práve som sa vrátila k PC dopísať, lebo ma to tiež napadlo:).
V prípade, že ste mohli NO odpočítať od DP v IV. kvartáli a neurobili tak, nejde už o NO, ale o preplatok na dani, a ten si musíte požiadať o vrátenie písomne normálnym listom...nie je vzor žiadosti.
betka
05.05.07,13:01
Napr. aj:
§ 63
Daňové preplatky a úrok

(2) Preplatok sa použije na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu prípadného daňového nedoplatku inej dane. O prevedení preplatku na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu daňového nedoplatku inej dane sa daňový dlžník vyrozumie. Za deň úhrady tohto daňového nedoplatku sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni vzniku preplatku.

(3) Preplatky daňového subjektu na jednotlivých druhoch daní, cla a iných platieb 13c) možno použiť na kompenzáciu jeho daňových nedoplatkov na inej dani, cle a iných platbách. O tom musí správca dane písomne upovedomiť daňový subjekt.

(8) Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie podľa osobitných predpisov, 13d) sa použije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní toho istého daňového subjektu. Ak sa nadmerný odpočet alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, nevyužije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní toho istého daňového subjektu alebo sa použije čiastočne, použije sa pred jeho vrátením na kompenzáciu jeho daňových nedoplatkov na iných daniach 13e) alebo na úhradu jeho preddavku na daň nezaplateného v lehote splatnosti. O vykonaní kompenzácie je správca dane povinný písomne upovedomiť daňový subjekt. Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty sa takto použije v posledný deň lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. Spotrebnú daň, ktorá má byť vrátená na základe uplatnenia jej vrátenia, správca dane použije na kompenzáciu v posledný deň lehoty na vrátenie podľa osobitných predpisov. 13d)

(9) Ustanovenie odseku 8 sa primerane použije aj na cestnú daň, pri ktorej bolo uplatnené vrátenie podľa osobitného predpisu. /13ea/
helka
05.05.07,15:07
Veľmi pekne Vám ďakujem:)