jozko1975
07.05.07,10:13
Zdravim,

Je uplatnenie pausalnych vydavkov nejako limitovane obratom ? Nikde som to zatial nenasiel, ale pocul som ludi ktory hovorili ze je to limitovane.
Tweety
07.05.07,08:14
Áno, sú limitované 60% u remeselných činností, u ostatných 40%. ALe kedže si sr.o., ako si uviedol v inom príspevku, tak si ich uplatniť nemôžeš.
Evanka
07.05.07,08:14
Zdravim,

Je uplatnenie pausalnych vydavkov nejako limitovane obratom ? Nikde som to zatial nenasiel, ale pocul som ludi ktory hovorili ze je to limitovane.
Súvisí to nepriamo. Ak chceš uplatňovať paušálne výdavky, nesmieš byť platcom DPH. (Platcom DPH sa stávaš pri určitej výške obratu).
jozko1975
07.05.07,08:27
Súvisí to nepriamo. Ak chceš uplatňovať paušálne výdavky, nesmieš byť platcom DPH. (Platcom DPH sa stávaš pri určitej výške obratu).
Prijmy budu prakticky na 100% z USA, tie DPH neobsahuju, niekde tu na fore som cital ze tento prijem sa nezapocitava do obratu ktory urcuje ci budem alebo nebudem povinne platcom DPH. Je to teda pravda ?
betka
07.05.07,08:59
§ 2

f) predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí,
h) zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,

(1) Príjmami z podnikania sú
a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 24)
b) príjmy zo živnosti, 25)
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a8.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27)a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu.29)
d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)
(3) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 az § 5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností.


(10)Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže
uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu,33) ktorý môže
uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné
daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného
a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo
výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.