kahu
07.05.07,11:13
Ahojte, pri predaji pozemku fakturuje sa pozemok aj s DPH?
betka
07.05.07,17:43
Oslobodenie od dane.
§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane.

(2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1.

Ak ste plátcom DPH, dodanie pozemku je od dane oslobodené. (orná poda, chmelnice, vinice, TTP, záhrady, lesné pozemky,....)
Ak ste plátcom DPH, dodanie stavebného pozemku nie je od dane oslobodené. V tomto prípade budete stavebný pozemok predmetom dane, a vznikne Vám dańová povinnosť za dodanie pozemku.

Ak nie ste plátcom DPH nefakturujete DPH ani pri stavebnom pozemku.
Marína
07.05.07,19:14
betka
07.05.07,21:04
Stavebným pozemkom je časť územia určená územným plánom obce alebo plánom zony, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. Nezastavaný pozemok, kt. je súčasťou poľnohospod. pôdneho fondu alebo lesného podneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo územnom pláne zony určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na trvalé vyńatie z PLH pôdneho fondu alebo z lesného podneho fondu, ak je v zastavanom území.
Ak platiteľ predáva stavbu spolu pozemkom, na kt. stavba stojí a stavba bola skol. v roku napr.2000 (prvá kolaudácia). platiteľ sa rozhodne, či pri dodaní stavby uplatní oslobodenie od dane. Oslobodenie sa potom vzťahuje aj na pozemok, na kt.stavba stojí.