uctoeva
08.05.07,16:57
Zakúpili sme auto na leasing. 2.5.07 sme ho prevzali V ten den bola zaplatená poistka PZP a Hav.poistka.Zakúpil sme PHM. Na polícii bola pridelená značka 4.5.2007. Auto sme hned používali na podnikanie. Dan z motorových vozidiel sa počíta dnom 2.5.07 , alebo až dňom pridelenia evidenčnéh čísla, t.j. 4.5.07.
Ja si myslím, že dátum vzniku danovej povinnosti by mal byť 2.5.07.
Ak sa mýlim opravte ma.
Ďakujem
Paula
08.05.07,17:02
Zakúpili sme auto na leasing. 2.5.07 sme ho prevzali V ten den bola zaplatená poistka PZP a Hav.poistka.Zakúpil sme PHM. Na polícii bola pridelená značka 4.5.2007. Auto sme hned používali na podnikanie. Dan z motorových vozidiel sa počíta dnom 2.5.07 , alebo až dňom pridelenia evidenčnéh čísla, t.j. 4.5.07.
Ja si myslím, že dátum vzniku danovej povinnosti by mal byť 2.5.07.
Ak sa mýlim opravte ma.
Ďakujem


Predmet lízingu ste prevzali 2.5., začali ste ho používať v rámci podnikania 2.5., daň. povinnosť vznikla 2.5..
Iruška
08.05.07,18:44
nesúhlasím s dátumo používania motorového vozidla dňom 2.5. ale až 4.5.dňom pridelenia SPZ. Nemôžte auto skôr používať,pred pridelením ŠPZ
Paula
08.05.07,18:58
Vznik daňovej povinnosti je upravený v § 89 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o miestnych daniach). Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v SR, ale je v SR používané na podnikanie. Ak daňovník používa vozidlo na podnikanie, ktoré je predmetom dane v zmysle § 84 zákona o miestnych daniach, daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie.
evina
08.05.07,19:04
nesúhlasím s dátumo používania motorového vozidla dňom 2.5. ale až 4.5.dňom pridelenia SPZ. Nemôžte auto skôr používať,pred pridelením ŠPZ

Auto môžeme používať aj pred pridelením značiek-napr. pri predaji obdržíme tú dočasnú červenú, ktorú môžeme používať ...dní /neviem presne koľko,možno niekto doplní.. a správne je ako Píše Paula- dňom začatia podnikania
Johanka
08.05.07,19:20
... lenže §84 Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku hovorí, že predmetom dane z MV je MV a prípojné vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie M,N a O a používa sa na podnikanie a
a/ má pridelené v SR evidenčné číslo, osobitné EVČ alebo zvláštne EVČ číslo .....

O prenosných/prevozných/ značkách sa tu nič nepíše ...

Čo je osobitné a zvláštne EVČ?
Osobitné evidenčné číslo

Vozidlu podliehajúcemu evidencii môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie pracovných alebo obdobných úloh patriacich do pôsobnosti jeho držiteľa.
Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie uvedených úloh, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu, zákaz zastavenia ani zákaz státia vyplývajúci z dopravných značiek a z ustanovení o vjazde vozidiel do pešej zóny a o státí v obytnej zóne a pešej zóne. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať dôvody postupu podľa predchádzajúceho odseku.
Zvláštne evidenčné číslo

Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktoré

nemá schválenú technickú spôsobilosť alebo ak sa táto nezhoduje so schváleným typom,
podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo,
nepodlieha evidencii - novovyrobené vozidlá, ktoré sú určené na predaj alebo
bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,sa smie použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri sebe ustanovené doklady.
Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady vydať okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo podľa sídla žiadateľa, alebo podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté.
Monikov
08.05.07,21:02
Ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo prevzatím veci (2.5.2007)
Zápisom do evidencie MV sa nenadobúda vlastnícke právo k automobilu, evidencia slúži na evidovanie motorových vozidiel.
Podľa zákona č. 582/2004, §89 daňová povinnosť k dani z MV vzniká dňom začatia používania MV na podnikanie. Vo Vašom prípade je to dátum 2.5.2007.
cloe
08.05.07,21:19
Pre Johanku:
Johanka, Evina má práve na mysli to zvláštne evidenčné číslo, ktoré spomínaš v poslednej vete svojho príspevku. Takže z toho vypýva, že daňová povinnosť pre DzMV vzniká už 2.5. Aspoň ja si to tak vysvetľujem.
evina
08.05.07,21:35
... lenže §84 Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku hovorí, že predmetom dane z MV je MV a prípojné vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie M,N a O a používa sa na podnikanie a
a/ má pridelené v SR evidenčné číslo, osobitné EVČ alebo zvláštne EVČ číslo .....1. V mojom príspevku som reagovala na príspevok č. 3, t.j., že nemôžeme používať auto pred pridelením ŠPZ /nie na súvislosť so zákonom o miestnych poplatkoch.../ - a to nie je pravda podľa mňa, nakoľko Zákon o premávke na pozemných komunikáciách určuje:

EVIDOVANIE VOZIDIEL
Prihlasovanie vozidiel do evidencie § 88
1/ Všetky vozidlá, o ktorých orgán schvaľujúci technickú spôsobilosť vozidla alebo typ vozidla rozhodol, že musia byť evidované a opatrené evidenčným číslom, sa musia prihlásiť do evidencie na okresnom dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa miesta trvalého pobytu alebo podľa sídla držiteľa vozidla; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na okresnom dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky podniku.
2/ Vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie podľa odseku 1, je vlastník vozidla povinný osobne prihlásiť, a to do siedmich dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ vozidla.


2. Predmet dane podľa mojej mienky je to, za čo sa daň platí t.j.:
motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie vozidiel M, N a O a
používa sa na podnikanie a
má pridelené v Slovenskej republike evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo, alebo
nie je evidované v Slovenskej republike.Všetky tieto podmienky zadávateľ otázky splnil:
02.05. nadobudol motorové vozidlo M, toto vozidlo má pridelené ŠPZ 04.05 a používa sa na podnikanie./a teoreticky mohol mať pridelené aj zvláštne ev. číslo/

3. Daňová povinnosť mu vzniká dňom začatia podnikania /§ citovala vyššie Paula/ t.j. 02.05 /a on už mohol od tohto dňa auto používať podľa zákona o cestnej premávke/ a do 15 dní od vzniku DP má predložiť DP /v čase, kedy sú splnené všetky podmienky/.

Podľa mňa je v tomto prípade DP 02.05.2007
evina
08.05.07,21:39
Pre Johanku:
Johanka, Evina má práve na mysli to zvláštne evidenčné číslo, ktoré spomínaš v poslednej vete svojho príspevku. Takže z toho vypýva, že daňová povinnosť pre DzMV vzniká už 2.5. Aspoň ja si to tak vysvetľujem.

Zákon o premávke na cestných komunikáciách:

§ 96 Zvláštne evidenčné číslo
1/ Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktoré
a) nemá schválenú technickú spôsobilosť alebo ak sa táto nezhoduje so schváleným typom,
b) podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo,
c) nepodlieha evidencii podľa § 88 ods. 6 alebo
d) bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,

sa smie použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri sebe ustanovené doklady.

2/ Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady vydať okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo podľa sídla žiadateľa, alebo podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté.

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 225/2004, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov


§52 Vyhlášky
4/ Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobeným vozidlám, novokúpeným vozidlám alebo vozidlám používaným na skúšobné jazdy.


§ 53


1/ Potrebný počet tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je výroba alebo predaj vozidiel, vývoj alebo výroba súčastí, výstroja a výbavy vozidiel.
Johanka
09.05.07,09:08
Zo všetkým súhlasím, len ešte vidím malý problém (aj keď s tu položenou otázkou nesúvisí) pri MV dovezených - MV má iba prevoznú značku, ktorá platí obmedzenú dobu a až neskôr má MV pridelené EVČ .... a veselo sa na týchto MV "podniká".