Prasula
09.05.07,09:40
Dobrý den, zjistila jsem že jeden můj zaměstnanec, jediný prodavač v obchodě, který má být přitomen po celou otevírací dobu, ve dnech kdy měl být v práci si místo sebe domluvil nějakou svojí známou, která prodávala místo něj. Vzhledem k tomu, že ten zaměstnanec má hmotnou odpovědnost za veškeré zboží i kasu v obchodě a toto všechno bez mého vědomí svěřil nějaké pro mě cizí osobě, se kterou není ani žádná smlouva, nejradši bych s ním skončila pracovní poměr okamžitě. Myslíte si, že toto je důvod, který obstojí pro okamžité zrušení PP? Samozřejmě na to, že tam místo něj byla cizí osoba mám svědky, kteří mi to klidně i písemně potvrdí. Předem moc děkuji za odpovědi.
VERONIKA6
09.05.07,07:45
Rozviaž s ním pracovný pomer z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny, nakoľko konal bez Tvojho vedomia svojvoľne.
DanielaSL
09.05.07,07:46
Obstálo by to, keby si v pracovnom poriadku mala uvedený tento fakt ako dôvod hrubého porušenia pracovnej disciplíny.

Okamžité skončenie pracovného pomeru
§ 68


(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí mesačnej lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 3 a 4.

(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.
DanielaSL
09.05.07,07:49
Rozviaž s ním pracovný pomer z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny, nakoľko konal bez Tvojho vedomia svojvoľne.
Nemôžem s týmto celkom súhlasiť. Len v prípade , že je v pracovnom poriadku uvedené čo je hrubé porušenie pracovnej disciplíny a tento dôvod je tam.
VERONIKA6
09.05.07,07:51
Obstálo by to, keby si v pracovnom poriadku mala uvedený tento fakt ako dôvod hrubého porušenia pracovnej disciplíny.

Okamžité skončenie pracovného pomeru
§ 68


(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí mesačnej lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 3 a 4.

(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.
Ja by som to klasifikovala ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Jemu by som dala na vymeškaný deň v práci absenciu s krátením dovolenky 1-2 dni a za to, že tam dal svojvoľne pre zamestnávateľa cudziu osobu, by som vyvodila dôsledky. Neviem si predstaviť, že by som neprišla do práce a za seba by som poslala cudziu osobu. Asi by to moji šéfovia ani nepredýchali.
Prasula
09.05.07,07:59
V pracovním řádu to jako důvod výpovědi uvedené nemám :(, ale předpokládám, že když je v §47, odst. 1b, že zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce OSOBNE, tak je to snad jasné. Zákonník práce je myslím stejně nadřazený všem pracovním řádům.
Danila
09.05.07,08:14
V tomto prípade sa jedná celkom zreteľne o hrubé porušenie pracovnej disciplíny. V tomto prípade je dôležitá intenzita porušenia pracovnej disciplíny. Pri menej závažnom porušení môže dať ZĽ výpoveď, ak v posledných 6 mesiacoch písomne pracovníka upozornil na takúto možnosť. Opísaný prípad je závažným porušením/alkohol, krádež, neospravedlnená absencia, škoda a pod./pracovnej disciplíny. Za týchto okolností môže dať zamestnávateľ výpoveď v lehote do dvoch mesiacov potom, čo sa o takomto skutku dozvedel.. ZĽ má v tomto prípade informačnú povinnosť - ešte pred daním výpovede oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a vypočuť ho. Nariadila by som aj inventúru a ošetrila jej výsledok podpismi zainteresovaných. Výpoď v zmysle §-68 ods.1 písm b. je naplnený. Veď to bola nehoráznosť najhrubšieho zrna.
Prasula
09.05.07,09:11
Tak děkuju moc za názory, pomohli/y jste mi ;)