kargo
09.05.07,12:14
V našom dome je šesť bytov vedľa seba. Každý byt má podzemnú časť, prízemie, poschodie a nad tým je už len spoločná strecha. Majitelia bytov podali každý samostatne daňové priznanie. MÚ pozmenil výmeru bytov o podzemnú časť bytu a žiada daň aj za ňu. Postupuje správne?
betka
09.05.07,20:24
ZD je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru, pričom sadzba dane je 1 sk za každý aj začatý m2, pričom správca dane môže túto sadzbu dane zvýšiť všeobecne závazným nariadením.

Podlahovou plochou sa rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, kt. tvoria príslušenstvo bytu bez logií a balkonov. Príslušenstvom bytu sú podľa Obcianskeho zákonníka sú vedľajšie miestnosi a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali. Za príslušenstvo bytu sa považuje aj pivnica. Správca dane postupoval správne, ak do podlahovej plochy bytu započítal aj pivnicu.