Marta Žigová
09.05.07,15:04
Mám zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na syna, študujúceho na VŠ a od 10/2006 ženatého, žijúceho v spoločnej domácnosti. Má naň nárok alebo nie?
Tweety
09.05.07,15:07
AK má štatút študenta, vek do 25.rokov, a zamestnanec splňa príjem na DB, tak áno. Doplním: je ženatý, takže je to tak, ako píše v príspevku Pepa. :)
Pepa
09.05.07,15:12
Mám zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na syna, študujúceho na VŠ a od 10/2006 ženatého, žijúceho v spoločnej domácnosti. Má naň nárok alebo nie?
Rodič si môže na konci zdaňovacieho obdobia na takéto dieťa uplatniť daňový bonus ALE LEN V TOM PRÍPADE, ak manžel /manželka/ tohto dieťaťa nedosiahne za celé zdaňovacie obdobie úhrn príjmov presahujúcich nezdaniteľnú časť základu dane - čiže v priebehu roka nárok nemá.
betka
09.05.07,15:40
Daňovník si môže uplatniť DB na každé vyživované dieťa nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa, žijúce spolu v domácnosti s ním.
Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie studiom, alebo sa nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz.
Pepa
09.05.07,20:40
Daňovník si môže uplatniť DB na každé vyživované dieťa nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa, žijúce spolu v domácnosti s ním.
Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie studiom, alebo sa nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz.
Veď to dieťa je ženaté :eek:
33
Daňový bonus
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-112007.html#hore)

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 6480 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)

(3) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti, 57) môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 1 ods. 2 písm. a).
Marta Žigová
11.05.07,08:27
Ďakujem za rady, ešte doplním, obaja manželia sú študenti, t.j. nárok na bonus rodičia majú.