choleb
10.05.07,21:47
V r.2004 som darovacou zmluvou od rodiča dostal záhradu so záhradnou chatkou postavenou v r. 1972 a skolaudovaná bývalým MsNV odborom výstavby a potom ešte raz skolaudovaná v r.1996. Keďže sa jedná o lokalitu
v blízkosti bývalého dobývacieho priestoru a stavebnou uzáverou na 10rokov, t.j.cca do r. 2006 a tzv.strategickými rezervami ner. surovín štátu, pochybujem že, niekedy tu bude umožnená výstavba RD (hoci sa tu už neťaží min. 15 rokov). Pýtam sa, či pri predaji záhrady nemôžem byť oslobodený od dane z prímu (poprípade o jej znížení), nakoľko sa tu prejavili jednak banské vplyvy a jednak záujmy štátu, čo spúsobilo určité obmedzenie pri samotnom využití spomenutého pozemku. Ďakujem za akúkoľvek radu, ako by som mal ďalej postupovať.
svojar
11.05.07,08:27
Neviem, ako sa mohol prejaviť záujem štátu na samotnom pozemku - záhrade a na chatke. Tieto nehnuteľnosti sa budú prípadne predávať v stave v akom sú a príslušne ohodnotené. Oslobodenie od dane z príjmu pripadá až po 5 rokoch vlastníctva t. j. v r. 2009.
Sarah
11.05.07,08:44
súhlasím s predchádzajúcim príspevkom. Ale ak by si to potreboval predať hneď, môžeš uplatniť výdavky podľa § 8 ods. 5 písm. b). Ja som dala do daňového priznania príjem z predaja do § 8 a uplatnila som si výdavky vo výške v znaleckom posudku+daň z prevodu nehnuteľnosti. DÚ mi to odobril.
betka
11.05.07,09:01
(2) Predmetom dane nie je
a) prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, 3) príjem získaný vydaním, 3) darovaním4) alebo dedením5) nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len nehnuteľnosť ) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6,

Tým, že ste nadobudli nehnuteľnost darovaním v roku 2004, nebolo Vašim predmetom dane. Teraz chcete nehnuteľnosť predať. Nie je to Vašim príjmom oslobodeným od dane. Postupujete podľa par.8/b.

§ 8 Ostatné príjmy

(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä
a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
b) príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
c) príjmy z predaja hnuteľných vecí,
d) príjmy z prevodu opcií,


V roku 2009 podľa platného zákona by sa na Vás vzťahovalo oslobodenie z predaja nehnuteľnosti,

Oslobodené od dane sú:
b) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena a) alebo c), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
e) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, 3) prijatý touto osobou,


Komu to chcete predať, možno by bolo dobré si pozrieť i toto, či sa Vás to netýka, priznám sa, že tieto zákony si bude možno treba pozrieť, ak máte problémy v súvislosti z predajom nehnuteľnosti, či sa tam nenájde niečo, čo by Vás oslobodilo.
3) Napríklad zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 1945 v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.