Katarina5555
11.05.07,12:11
Dobrý deň,

potrebovala by som vedieť ako zaúčtovať dobropis, ktorý nám poslal dodávateľ, za to, že včas uhrádzame jeho faktúry?

Je to určité percento z uhradenej sumy všetkých faktúr.

Bude to cez 648 alebo -501?

Ďakujem
Zoltán Kovács
11.05.07,12:20
Dobrý deň,

potrebovala by som vedieť ako zaúčtovať dobropis, ktorý nám poslal dodávateľ, za to, že včas uhrádzame jeho faktúry?

Je to určité percento z uhradenej sumy všetkých faktúr.

Bude to cez 648 alebo -501?

Ďakujem

Myslím si, že to bude cez 648. Je to vlastne skonto za včasné úhrady, a nie zníženie ceny tovaru.
betka
11.05.07,12:38
Rozoznávame rabaty, skontá, bonusy..
Skonto je zľava, zrážka z ceny tovaru pri promptnej alebo skorej platbe. Vzťahuje sa k jednotlivým dodávkam, alebo je posktnutá dodatočne po zaplatení Fa. Má vplyv na predajnú cenu tovaru:
- dodávateľ priznal skonto a vystavil doklad o oprave - dobropis: 6xx/325,343 (dodavateľ). U odberateľa: 315,343/1xx

Bonus - napr. na základe odobratého množstva tovaru sa poskytuje táto zľava.
Ak by dostal bonus dodaním nejakých zásob bezoodplatne: 132/648
Zoltán Kovács
11.05.07,12:49
Rozoznávame rabaty, skontá, bonusy..
Skonto je zľava, zrážka z ceny tovaru pri promptnej alebo skorej platbe. Vzťahuje sa k jednotlivým dodávkam, alebo je posktnutá dodatočne po zaplatení Fa. Má vplyv na predajnú cenu tovaru:
- dodávateľ priznal skonto a vystavil doklad o oprave - dobropis: 6xx/325,343 (dodavateľ). U odberateľa: 315,343/1xx

Bonus - napr. na základe odobratého množstva tovaru sa poskytuje táto zľava.
Ak by dostal bonus dodaním nejakých zásob bezoodplatne: 132/648

Ja mám prípady, keď dodávateľ za skorú úhradu "dobropisuje", resp. vystaví fa na skonto, ale bez dph.
Tu na porade to už bolo aj rozoberané, ale takto narýchlo neviem nájsť link.
betka
11.05.07,13:14
Netreba hľadať.
Poskytnutý rabat a skonto sa posudzuje dvojako:
1. ako zníženie ceny zdan.plnenia a daň sa vypočíta z novej obvyklej ceny
2. alebo ak sa platiteľ DPH zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku DP voči inému platiteľovi, nemusí sa opraviť ZD a daň za predpokladu, že sa na tomto postupe obe strany písomne dohodnú.

Pri poskytnutí bonusu vo vzťahu k DPH sa najskôr musí posúdiť charakter bonusu.
1. ako finančný bonus, kt. je poskytnutý k celkovej dodávke, bez ohľadu na druh dodávky, ak sa bonus nepriradí ku konkrétnej dodávke podľa par.25/6
2. vo forme bezodplatnej dodávky tovaru
3. spôsobom priznania zľavy z ceny budúcej dodávky, to má potom vplyv na ocenenie budúcej dodávky, čo sa prejaví ako nová obvyklá cena pre ocenenie zdan. plnenia
Fany
11.05.07,13:59
No myslím, že ste to trochu domotali.

Dodávateľ vystaví faktúru na určitú sumu s tým, že ak ju uhradíte do... stačí uhradiť iba sumu... Ak to stihnete do toho termínu, potom vám vystaví dobropis - skonto na rozdiel ceny faktúry a uhradenej sumy.

Faktúru účtujem (spôsob B) 504,343/321 = celá suma faktúry
Úhradu účtujem 321/221 = iba suma podľa včasnej úhrady
Dobropis, resp.mínusová faktúra (Skonto) -504,-343/-321 = rozdiel sumy faktúry a skutočnej úhrady

Je to takto správne? Prečo by malo ísť skonto na 648? A čo potom s DPH?

A ako potom vlastne účtovať bonus, ktorý je za odobraté množstvo?
betka
11.05.07,14:15
Fany ty si uviedol sposob účtovania skonta B sposobom, ja som ho uviedla A sposob (príspevok č.3)
Rozlišujeme čo je skonto, bonus, rabat. So Smithom sme sa zapojili do diskusíí, kt. sú aj pomimo...

KAtka dostane skonto za viac faktúr, ale to nie je podstatné...
Gabi03
27.07.07,09:47
Čím viac čítam, tým viac tomu nerozumiem :( .
Sme dodávatelia tovaru, v zmluve sú uvedené podmienky, že ak do určitého termínu uhradia faktúru, rovno si môžu odrátať určité percento ako skonto.
Ja by som mala vystaviť dobropis na túto sumu.
Týka sa skonto dodania tovaru (čo si nemyslím) alebo je to finančná záležitosť? (Ak by prešvihli termín, tovar by im ostal, len by platili viac.)

Z hľadiska DPH:
§ 25 - oprava základu dane: ods. 1
a) nie je to úplné alebo čiastočné zrušenie dodávky
b) nie je to zníženie ceny tovaru po vzniku DP (nie je? :confused: )
c) nie je to zvýšenie ceny tovaru.
Skonto sa mi tu súka ako keby dodanie novej služby (:confused: ) s vyčíslením DPH.

Z hľadiska účtovania:
pôvodnú faktúru účtujem: 311/604,343 1000
úhradu faktúry 221/311 900
dobropis na skonto?: 604AE,343/311? 100

Skonto som ešte nerobila a už je to tu. :o
Vie mi niekto poradiť? Vopred vďaka.
renatan
27.07.07,10:05
Pravidelne vystavujem skonto faktúry na skoré platby spôsobom dobropisov, ktoré preklápam z faktúr a automaticky mi preberá zúčtovanie z faktúry s mínusovými hodnotami.
Gabi03
27.07.07,10:09
Pravidelne vystavujem skonto faktúry na skoré platby spôsobom dobropisov, ktoré preklápam z faktúr a automaticky mi preberá zúčtovanie z faktúry s mínusovými hodnotami.

Takže vrátane DPH.? Ďakujem.
Orsz
27.07.07,10:12
Čím viac čítam, tým viac tomu nerozumiem :( .
Sme dodávatelia tovaru, v zmluve sú uvedené podmienky, že ak do určitého termínu uhradia faktúru, rovno si môžu odrátať určité percento ako skonto.
Ja by som mala vystaviť dobropis na túto sumu.
Týka sa skonto dodania tovaru (čo si nemyslím) alebo je to finančná záležitosť? (Ak by prešvihli termín, tovar by im ostal, len by platili viac.)

Z hľadiska DPH:
§ 25 - oprava základu dane: ods. 1
a) nie je to úplné alebo čiastočné zrušenie dodávky
b) nie je to zníženie ceny tovaru po vzniku DP (nie je? :confused: )
c) nie je to zvýšenie ceny tovaru.
Skonto sa mi tu súka ako keby dodanie novej služby (:confused: ) s vyčíslením DPH.

Z hľadiska účtovania:
pôvodnú faktúru účtujem: 311/604,343 1000
úhradu faktúry 221/311 900
dobropis na skonto?: 604AE,343/311? 100

Skonto som ešte nerobila a už je to tu. :o
Vie mi niekto poradiť? Vopred vďaka.

Myslím, že si to všetko dobre napísala, takže si tomu porozumela ;) . Skonto nepredstavuje opravu ZD, a účtovanie je tiež správne - a môže byť aj so zápornými hodnotami ako uviedla renatan.
Skonto sa účtuje s DPH.
Orsz
27.07.07,10:13
Takže vrátane DPH.? Ďakujem.

Áno aj s DPH.
renatan
27.07.07,11:59
Vrátane DPH.
betka
27.07.07,13:00
Nedá sa až tak celkom súhlasiť, pretože:

Vo vzťahu k DPH sa poskytnutý rabat, alebo skonto poskytuje ku konkr. dodávke, a posudzujeme ho dvojako:
- ako zníženie ceny plnenia a daň sa vypočíta s tejto novej ceny obvyklej
- ak platiteľ dPH zníži cenu tovaru alebo poskytnutej služby po vzniku DP voči inému platiteľovi, nemusí sa opravovať ZD a daň z predpokladu, že sa na takomto postupe obe zmluvné strany dohodli písomne. (25/6 dobropis vystavuje dodavateľ, kt. postupuje 25, mi odberatelia postupujeme 53.
betka
27.07.07,13:05
Myslím, že si to všetko dobre napísala, takže si tomu porozumela . Skonto nepredstavuje opravu ZD, a účtovanie je tiež správne - a môže byť aj so zápornými hodnotami ako uviedla renatan.
Skonto sa účtuje s DPH.

Iba v tom prípade, že sa dodavateľ s odberateľom na tomto písomne dohodli. ináč to nie je pravda, musí sa urobiť oprava.

Par.25 z o DPH
(6) Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli.
Gabi03
27.07.07,13:05
Nedá sa až tak celkom súhlasiť, pretože:

Vo vzťahu k DPH sa poskytnutý rabat, alebo skonto poskytuje ku konkr. dodávke, a posudzujeme ho dvojako:
- ako zníženie ceny plnenia a daň sa vypočíta s tejto novej ceny obvyklej
- ak platiteľ dPH zníži cenu tovaru alebo poskytnutej služby po vzniku DP voči inému platiteľovi, nemusí sa opravovať ZD a daň z predpokladu, že sa na takomto postupe obe zmluvné strany dohodli písomne. (25/6 dobropis vystavuje dodavateľ, kt. postupuje 25, mi odberatelia postupujeme 53.

Ak hovoríme o oprave základu dane, je mi to jasné, ale...

Citujem časť § 25 ods. 6: "ZD a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku DP..."
No a ja neznižujem cenu tovaru a služby, ja v podstate znižujem svoju pohľadávku voči odberateľovi. Ja ako dodávateľ určite nebudem meniť nič na 132 hlavne keď už je tovar dodaný.
Asi pôsobí piatok, ale toto potrebujem ujasniť.
Hm? :o
betka
27.07.07,13:11
Čo je skonto?
- zľava, zrážka z ceny tovaru, ktorá sa poskytuje pri promptnej alebo skotej platbe. Zľava sa vzťahuje k jednotlivým dodávka, ale je poskytnutá dodatočne po zaplatení FA. Poskytnuté skonto má vplyv na predajnú cenu tovaru.
betka
27.07.07,14:32
Učtujeme:
Skonto u dodavateľa:
- dodávka tovaru: 311/604,343
- úhrada: 221/311
- dodavateľ priznal skonto za skorú pllatbu a vystavil doklad o oprave: 604/325, (-343)

- dodávka tovaru 311/604,343
- zápočet závazku z dobropisu s pohľ. z novej dodávky: 325/311
- úhrada zostatku pohľ. : 221/311

Odberateľ:
- dodávka 132, 343/321
- úhrada: 321/221
- priznanie skonta: 315, -343/132

- dodávka tovaru 132,343/321
- zápočet závazku z dobropisu s pohľ. z nvej dodávky: 321/315
- úhrada zostatku pohľ. : 321/221

Opravu DPH je potrebné účtovať ako storno (so znamienkom minus) u dodavateľa na D 343 a u odberateľa MD 343. Ak by sa účtovalo opačne, skresľoval by sa koef. pre výpočet odpočítania DPH.
Gabi03
27.07.07,14:34
- zápočet závazku z dobropisu s pohľ. z novej dodávky: 325/311


Toto ma zaujalo, prečo z novej dodávky? :eek:
betka
27.07.07,14:52
Toto ma zaujalo, prečo z novej dodávky? :eek:

Ak ste zaplatili za celú prvú dodávku, kt. bola ešte bez skonta. Bude druhá dodávka, druhá FA, tak si to takýmto spôsobom započítate, a u hradíte z druhej FA len rozdiel. Potom môže prísť tretia. Zase započítate dobropis.....
Môžete sa dohodnúť aj iným sposobom. Nebudtete ďalšie dodávky započítavať, ale urobíte to priamo cez účty, že Vám sa zaplatí dobropis a nebude sa započítavať dobropis v ďalšej dodávke,aby ste to nemali až tak komplikované...
Gabi03
27.07.07,14:54
Ak ste zaplatili za celú prvú dodávku, kt. bola ešte bez skonta. Bude druhá dodávka, druhá FA, tak si to takýmto spôsobom započítate, a u hradíte z druhej FA len rozdiel. Potom môže prísť tretia. Zase započítate dobropis.....
Môžete sa dohodnúť aj iným sposobom. Nebudtete ďalšie dodávky započítavať, ale urobíte to priamo cez účty, že Vám sa zaplatí dobropis a nebude sa započítavať dobropis v ďalšej dodávke,aby ste to nemali až tak komplikované...

Už som sa zľakla, že som niečo nepochopila. :D
My sme dodávatelia. Naši odberatelia uhradili tú prvú dodávku zníženú o skonto. Takže v podstate ja robím dobropis na ten neuhradený rozdiel.
Gabi03
31.08.07,09:37
Včera mi náš implementátor písal postup pri skonte.

Vyznelo mi to tak, že netreba vytvárať žiaden doklad. To je pre mňa novinka a už ma to totálne poplietlo.

Vaše názory, resp. kde sa o tom môžem dočítať?
Gabi03
03.09.07,15:33
... posúvam...

Zdá sa, že mám veľké nedostatky pri účtovaní skonta. Ani odberateľ nechápe moje dobropisy ako za skonto, ale ako zníženie cien. Poradíte? Som zúfalá. :(
Gabi03
04.09.07,13:14
... posúvam. Nikto? :(
petulka1891
15.06.11,16:47
dobry den,

aj ja mam otazku ku skontu, vsetci tu spominate dobropisy, ale ja mam takyto pripad:
nas dodavatel nam poslal fa na celu dohodnutu sumu v objednavke, potom (asi o tyzden po rozhovore s konatelmi) nam poslal tu istu ale opravenu fa - znizenu o skonto: je tam uvedena cela suma aj s dph a potom minusom odratana suma skonta, nakoniec vysledna suma znizena o skonto.

ako to mam teraz uctovat iba tu znizenu sumu? kedze nemam ziaden dobropis iba vymenu fa....je to takto vobec spravne? nemam od neho ziadat dobropis, alebo mu mam poslat nieco ja?
stretli ste sa uz s tym?

dakujem
Gabi03
15.06.11,18:59
dobry den,

aj ja mam otazku ku skontu, vsetci tu spominate dobropisy, ale ja mam takyto pripad:
nas dodavatel nam poslal fa na celu dohodnutu sumu v objednavke, potom (asi o tyzden po rozhovore s konatelmi) nam poslal tu istu ale opravenu fa - znizenu o skonto: je tam uvedena cela suma aj s dph a potom minusom odratana suma skonta, nakoniec vysledna suma znizena o skonto.

ako to mam teraz uctovat iba tu znizenu sumu? kedze nemam ziaden dobropis iba vymenu fa....je to takto vobec spravne? nemam od neho ziadat dobropis, alebo mu mam poslat nieco ja?
stretli ste sa uz s tym?

dakujem

Pôvodnú faktúru ignoruj a zaúčtuj druhú s nižšími cenami.
petulka1891
16.06.11,09:28
dakujem, ale co s tym skonto, ktore je na tej opravenej fa uvedene minusom, to nemam nikde uctovat? :confused:
Gabi03
16.06.11,10:03
dakujem, ale co s tym skonto, ktore je na tej opravenej fa uvedene minusom, to nemam nikde uctovat? :confused:

Nie. Ty v podstate účtuješ iba o zníženej sume. To, že tam bola nejaká vyššia a ešte zľava... aj tak by si to musela účtovať na rovnaký účet. A záväzok tým pádom máte tiež ten nižší.
petulka1891
16.06.11,10:05
aha, hmm takze to uctujem normalne ako keby ani ta vyssia suma nebola dohodnuta?

dik
irena249
21.06.11,15:41
Dobrý deň, idem si s dodávateľom ujasniť, ako treba vystaviť faktúru, máme novú dohodu o skonte pri predčasných úhradách. Môžete mi pozrieť, či chápem správne ako funguje skonto v súvislosti s DPH?
Zdá sa, že dodávateľ chce používať takúto možnosť - skonto uvádza priamo na faktúre k dodávke tovaru, faktúra má byť vystavená:
základ dane - kladná suma
dph - kladná suma
skonto základ dane - záporná suma
skonto dph - záporná suma
cena celkom / suma k úhrade
takéto uplatnenie skonta sa prejaví aj na cene dodaného tovaru - bude nižšia - obstaranie, dph, záväzok účtujem priamo v nižšej sume

2. možnosť
skonto za určité obdobie priznané spätne, faktúra pri dodaní tovaru má byť vystavená:
základ dane - kladná suma
dph - kladná suma
cena celkom / suma k úhrade
účtujem obstaranie, dph, záväzok v pôvodnej výške
za určené obdobie vystavia dobropis - suma bude rozpísaná na základ dane a daň mínusom - oprava základu dane ak nie je podpísaná dohoda ZDPH §25 ods.6
takéto uplatnenie skonta sa prejaví na cene tovaru dodaného v budúcnosti
účtujem obstaranie, dph, záväzok mínusom
ak je podpísaná dohoda podľa ZDPH §25 ods.6 vystavia dobropis bez DPH, neprejaví sa na cene tovaru,
účtujem do výnosov
ďakujem
KEJKA
21.06.11,16:16
obe možnosti mi pripadajú správne, vlastne celkovo sú to tri možnosti.
V prípade 1 mi nie je jasné, že ak to skonto tam je z dôvodu predčasnej úhrady, tak ako sa bude riešiť prípad, ak práve túto faktúru uhradíš oneskorene? Alebo to bude fungovať tak, že na faktúre č.3 bude skonto z dôvodu predčasnej úhrady faktúry 1 a 2 - uvádzam ako príklad.
irena249
22.06.11,10:44
Ďakujem pekne za odpoveď. K tomu prípadu, že nestihneme uhradiť je v zmluve uvedené, že nám bude dofakturovaný rozdiel ďalšou faktúrou (možno súhrnnou za nejaké obdobie). Tak už len dohodnúť s dodávateľom ako majú faktúry vyzerať.
kacena26
25.07.12,09:27
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu...
s odberateľom sme sa ústne dohodli na skonte faktúr za služby uhradených pre dátumom splatnosti, fa vystavujem každý mesiac. v tej nasledujúcej Fa je odpočítané skonto mínusom s predchádzajúcej Fa.
v texte Fa
cena za službu 1000,- DPH 200,- 1200,- S DPH
skonto s predchádzajúcej z Fa -20,- DPH -4,- - 24,- S DPH
na úhradu 980,- DPH 196,- 1176,- S DPH

Účtujem len 980,- 602/311., 196,- 343/311 stačí to, alebo sa o skonte sa účtuje zvlášť na účte?
promont maja
25.07.12,11:15
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu...
s odberateľom sme sa ústne dohodli na skonte faktúr za služby uhradených pre dátumom splatnosti, fa vystavujem každý mesiac. v tej nasledujúcej Fa je odpočítané skonto mínusom s predchádzajúcej Fa.
v texte Fa
cena za službu 1000,- DPH 200,- 1200,- S DPH
skonto s predchádzajúcej z Fa -20,- DPH -4,- - 24,- S DPH
na úhradu 980,- DPH 196,- 1176,- S DPH

Účtujem len 980,- 602/311., 196,- 343/311 stačí to, alebo sa o skonte sa účtuje zvlášť na účte?

... prečítaj si celé vlákno tejto témy ... ja už len doplním:

... od 1. 1. 2012 sa oprava faktúry chápaná v intenciách § 25 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty premieta zvlášť v riadkoch daňového priznania k DPH ... t. j. ak ti to tvoj účtovnícky soft nedovolí ( účtovať o DPH na rôznych riadkoch daňového priznania = napr. mk-soft má možnosť iba zaškrtnúť políčko v rámci jedného celého účtovného dokladu, že ide o opravu faktúry ...), je potrebné mať takúto opravu faktúry ( kedysi tzv. dobropis) vystavený zvlášť, a nie súčasne s vyfaktúrovaním ďalšieho dodania tovaru, či služby ... pripájam: príspevok č. 55 od srsky: http://www.porada.sk/t187079-p6-nove-tlacivo-pre-dph-v-roku-2012-a.html ( školenie od Ing. Zdenky Jablonkovej o novele zákona o DPH platnej od 1. 1. 2012 ...


www.youtube.com/watch?v=7dBaLzFnMW4

... na záver ešte uvediem, že máme v takýchto prípadoch aj povinnosť ( § 19, ods. 7 písm. k) Postupov účtovania) tvorenia rezervy na bonusy, skontá, rabaty a podobne, ktoré sa týkajú výrobkov, tovaru a služieb predaných pred ukončením vykazovaného účtovného obdobia ...

... odporúčam zvlášť v analytickom členení účtovať o zľavách ... minimálne preto, že si to vyžaduje aj stať v poznámkach ( príloha k daňovému priznaniu k dani z príjmu právnických osôb), v ktorých je potrebné vykazovať výšku čistého obratu ( tabuľka H, písm. g)) = t. j. obratu bez zliav ... a dôvod: od nového roku je povinnosťou platcu DPH zasielať aj poznámky elektronicky, t. j. vysoká pravdepodobnosť štatistického spracovania zo strany štátu, takže sa týmto poznámkam určite dostane pozornosti ...
kacena26
25.07.12,12:00
Ale ja som postupovala podľa § 25 ods.6, a na daňovom priznaní sa píše len §25 ods. 1 až 3. tak tarez naozaj neviem.
Rezervu si musím viesť aj keď sa to týka výnimočne len tohto roka a len do októbra takže všetko sa vyrovná a nič sa neprenáša do bud. roka.
Analiticky si to samozrejme vediem.
promont maja
25.07.12,12:20
Rezervu si musím viesť aj keď sa to týka výnimočne len tohto roka a len do októbra takže všetko sa vyrovná a nič sa neprenáša do bud. roka.
Analiticky si to samozrejme vediem.

... je mi ľúto, ak som ťa zneistila, no ... vyčerpávajúcu odpoveď ohľadom účtovania máš už zodpovedanú v predchádzajúcich príspevkoch v tejto téme ...
... o rezerve si musíš rozhodnúť sama, či je v ďalšom účtovnom období potrebná ... ak nie je, tak ju nepotrebuješ tvoriť ...
... analytické členenie v rámci účtovania zliav je fajn ( .. a v tvojom prípade je tvoje skonto chápané ako zľava) ... aspoň podľa mňa, je potrebné ..


Ale ja som postupovala podľa § 25 ods.6, a na daňovom priznaní sa píše len §25 ods. 1 až 3. tak tarez naozaj neviem.


Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu...
s odberateľom sme sa ústne dohodli na skonte faktúr za služby uhradených pre dátumom splatnosti, fa vystavujem každý mesiac. v tej nasledujúcej Fa je odpočítané skonto mínusom s predchádzajúcej Fa.
v texte Fa
cena za službu 1000,- DPH 200,- 1200,- S DPH
skonto s predchádzajúcej z Fa -20,- DPH -4,- - 24,- S DPH
na úhradu 980,- DPH 196,- 1176,- S DPH

Účtujem len 980,- 602/311., 196,- 343/311 stačí to, alebo sa o skonte sa účtuje zvlášť na účte?

... rozviniem bližšie ( predmetný § 25):

§ 25 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Oprava základu dane

(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví
a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

(2) Ak sa po nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vráti nadobúdateľovi spotrebná daň zaplatená v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, základ dane sa zníži o sumu vrátenej spotrebnej dane.

(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

(4) Colný orgán vráti alebo odpustí daň pri dovoze tovaru na základe žiadosti v prípadoch podľa čl. 235 až 242 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 s výnimkou prípadu, ak platiteľ môže odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu; táto výnimka sa nevzťahuje na prípad podľa čl. 236 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992. Ak pri dovoze tovaru nevyrubuje daň colný orgán, zníženie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vráti alebo odpustí clo, a zvýšenie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ v zdaňovacom období, v ktorom sa colná hodnota tovaru zvýšila; oprava základu dane a dane sa nevykoná, ak platiteľ môže alebo mohol odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu. (s účinnosťou od 1. januára 2013)

(5) Ak pri dovoze tovaru vznikne daňová povinnosť v tuzemsku právnickej osobe z iného členského štátu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, colný orgán vráti tejto osobe daň zaplatenú pri dovoze, ak
a) ide o tovar odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a miestom určenia tovaru je iný členský štát ako tuzemsko a
b) táto osoba preukáže, že nadobudnutie tovaru bolo predmetom dane v členskom štáte určenia tovaru.

(6) Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli.

(7) Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.... je správne, ak si celú záležitosť vyhodnotila z pohľadu § 25, ods. 6 vyššie uvedenej litery zákona o DPH = máš vystaviť opravu faktúry aj s DPH, pretože ide o skonto, ktoré nebolo dohodnuté písomne .. a je tam slovíčko " Základ dane a daň sa nemusí (= ale môže ..) opraviť, ak ..." = t. j. v zmysle následných krokov ide v tvojom prípade o opravu faktúry a to v súvislosti s ustanoveniami ostatných odsekov § 25 predmetného zákona o DPH = vystavíš opravu faktúry ( ... do 30. 4. 2004 to bol tzv. dobropis ...) v zmysle § 25, ods. 1 ( v tvojom prípade) a čo sa týka riadkov v daňovom priznaní ...

Rekapitulácia:
1. Vystavená faktúra ( riadok 3 a 4 DP DPH pre bežný obchodný styk v tuzemsku v základnej 20% sadzbe):
dodanie tovaru, resp. služby ........... napr. 2000,00 + 400,00/2400,00 ....... 311/602, 343
2. úhrada faktúry .................................................. ... 2376,00 ...... 211, resp. 221/311
3. Vystavená oprava faktúry ( riadok 26 a 27 DP DPH)
poskytnuté skonto
( zľava po splnení podmienok) ............ - 20,00 - 4,00/- 24,00 ... - 325/- 602-skonto, - 343
4. Interný doklad
Zápočet jednostranný
( za podmienky: po lehote splatnosti oboch, presnejšie faktúry a opravy faktúry) ..... 24,00 ... 325/311,
resp. je možné zúčtovať ( ... či spárovať saldo) aj:
4a. ... Dal ... -24,00 ... účet 325,
4b. ... Dal ... 24,00 ... účet 311.
... v prípade, čo i keď len jeden z týchto dokladov nie je po lehote splatnosti: vykonať obojstranný zápočet = písomná dohoda o obojstrannom vzájomnom zápočítaní pohľadávok a záväzkov v zmysle ustanovení §§ 358-364 Obchodného zákonníka ...
.
.
.
5. ... ďalšia vystavená faktúra ( riadok 3 a 4 DP DPH pre bežný obchodný styk v tuzemsku v základnej sadzbe):
dodanie tovaru, resp. služby ........... 1000,00 + 200,00/1200,00 ........... 602, 343/311 ... atď.

... ááále ... je tu aj možnosť, že zúčtuješ všetko v jednom účtovnom doklade = faktúry vystavenej presne ako uvádzaš = t. j. kroky 3, 4 a 5 zúčtované naraz v jednej faktúre, ale iba za predpokladu, že ti to tvoj soft dovolí ... mne to kvôli rôznym riadkom v DP DPH ani mksfot, ani MONEY S* nedovolí ...
kacena26
26.07.12,12:53
ďakujem za vyčerpavajúci odpoveď si zlatá...
dúfam že som to dobre pochopila a ak si chcem opraviť základ dane zo skonta tak nemôžem postupovať podľa § 25 ods.6. a musím na DP k DPH zohľadniť túto daň mínusom na riadku 26 a 27.... treba podať opravné DP ak som to neuviedla na riadku 26 a 27? vplyv na odvod DPH to nemá lebo je to odpočítané v r.3 a 4.
promont maja
26.07.12,12:59
... treba podať opravné DP ak som to neuviedla na riadku 26 a 27? vplyv na odvod DPH to nemá lebo je to odpočítané v r.3 a 4.

... no dnes je už 26. ... teda opravné DP neprichádza do úvahy ... ak chceš, tak potom dodatočné DP ... je to chyba, ale záleží na tebe, ako sa rozhodneš ...
kacena26
27.07.12,07:05
som sa sekla myslela som dodatočné... ešte raz ďakujem
Danielam
30.08.12,18:45
Potrebovala by som poradiť ako správne vyriešiť poskytnuté skonto na strane dodávateľa za skorú úhradu faktúry v rámci EU?
1. Krok
Vystavená predfaktúra do PL v sume 5000,00 odberateľ si uplatnil skonto 2% a uhradil 4900,00
- účtovanie 221/324 suma 4900,00 prijatie preddavku
2. Krok
Vystavenie faktúry na sumu 5000,00 odberateľovi na výrobky
-účtovanie vystavenej faktúry 311/601 suma 5 000,00 tržba za predané výrobky
-účtovanie interného dokladu 324/311 suma 4 900,00 zúčtovanie prijatého preddavku
- do súhrnného výkazu DPH taktiež uvádzam sumu 5 000,00 (nie
4 900,00)
3. Krok
Vypracovanie ID na vysporiadanie 2% skonta v sume 100,00
- zaučtovanie skonta 601/311 suma 100,00
Otázka 1.
Je tento postup správny?
Otázka 2.
Sme ako dodávateľ povinný vystaviť odberateľovi do PL dobropis na skonto alebo nemusíme a stačí ked je napísane na predfaktúre že pri dodržaní podmienok úhrady si môžu uplatniť skonto vo výške 2%?
(pozn. keď vystupuje naša firma ako odberateľ a uplatňujeme si skonto nikto nám dobropis ani na výzvu nezašle)
Ďakujem za odpoveď.
Danielam
02.09.12,23:07
Potrebovala by som poradiť ako správne vyriešiť poskytnuté skonto na strane dodávateľa za skorú úhradu faktúry v rámci EU?
1. Krok
Vystavená predfaktúra do PL v sume 5000,00 odberateľ si uplatnil skonto 2% a uhradil 4900,00
- účtovanie 221/324 suma 4900,00 prijatie preddavku
2. Krok
Vystavenie faktúry na sumu 5000,00 odberateľovi na výrobky
-účtovanie vystavenej faktúry 311/601 suma 5 000,00 tržba za predané výrobky
-účtovanie interného dokladu 324/311 suma 4 900,00 zúčtovanie prijatého preddavku
- do súhrnného výkazu DPH taktiež uvádzam sumu 5 000,00 (nie
4 900,00)
3. Krok
Vypracovanie ID na vysporiadanie 2% skonta v sume 100,00
- zaučtovanie skonta 601/311 suma 100,00
Otázka 1.
Je tento postup správny?
Otázka 2.
Sme ako dodávateľ povinný vystaviť odberateľovi do PL dobropis na skonto alebo nemusíme a stačí ked je napísane na predfaktúre že pri dodržaní podmienok úhrady si môžu uplatniť skonto vo výške 2%?
(pozn. keď vystupuje naša firma ako odberateľ a uplatňujeme si skonto nikto nám dobropis ani na výzvu nezašle)
Ďakujem za odpoveď.
Nemáte nikto podobný problém?
promont maja
03.09.12,07:44
Nemáte nikto podobný problém?

... pozri si znenie § 25, ods. 6 Zákona o dani z pridanej hodnoty ( nájdeš ho aj v predchádzajúcich príspevkoch v tejto téme ..) ... máš tam, že môže = t. j. nemusí ... ale ak to skonto neúčtuješ ( neuviedla si účet 343 vo svojom príklade v kroku 3.) ako opravu faktúry, malo by byť písomne dohodnuté ... a či bude stačiť, ak máš uvedenú iba poznámku vo faktúre ... no, nie som právnik ... možno, že by takáto poznámočka postačovala, a možno, že by nie ... osobne by som takýto text vo faktúre nepovažovala za písomnú dohodu = o dohode hovorím, ak je dohodnutá oboma stranami a zvyčajne je dohodnutá vopred ... no opäť podotýkam, nie som právnik a môžem sa mýliť ...
Danielam
04.09.12,00:29
... pozri si znenie § 25, ods. 6 Zákona o dani z pridanej hodnoty ( nájdeš ho aj v predchádzajich príspevkoch v tejto téme ..) ... máš tam, že môže = t. j. nemusí ... ale ak to skonto neúčtuješ ( neuviedla si účet 343 vo svojom príklade v kroku 3.) ako opravu faktúry, malo by byť písomne dohodnuté ... a či bude stačiť, ak máš uvedenú iba poznámku vo faktúre ... no, nie som právnik ... možno, že by takáto poznámočka postačovala, a možno, že by nie ... osobne by som takýto text vo faktúre nepovažovala za písomnú dohodu = o dohode hovorím, ak je dohodnutá oboma stranami a zvyčajne je dohodnutá vopred ... no opäť podotýkam, nie som právnik a môžem sa mýliť ...
ďakujem za odpoveď, ja už som to celé prečítala ale nejako som asi z toho vedľa....v kroku 3 neuvádzam DPH preto, že sa jedná o odoslanie výrobkov do EU oslobodenie §43 ....a teda ak by sme mali písomnu dohodu o skonte za predčasnú úhradu ten dobropis nemusím vystavovať??? a potom by som mala len cez ID (krok 3) zaúčtovať jednostranný zápočet (skonto) 601/325 a 325/311? ja už som z toho celkom mimo....
KEJKA
04.09.12,07:22
sú rôzne spôsoby, jeden dodávateľ nám vystavuje dbp. na skonto a my ho účtujeme 604/311
iný nevystavuje, ak si uplatníme, ihned vyrovnávam faktúru pri úhrade a dávam na 504 Dal, resp. 132 D - podľa smernice.
takže aj ty pri vystavení faktúry môžeš
a) uviesť na faktúre 5000-4900preddavok-100skonto a k úhrade nula. Lebo ty už vlastne skontio uznávaš a máš splnené podmienky, kedže uhradil vopred.
b) faktúru vystaviť tak ako uvádzaš a pri jej účtovaní len doplniť riadok 601/311 a dopíšeš na faktúru, že ide o skonto.
Tvoj zámervypracovať ID mi pripadá zbytočne komplikovaný.
Danielam
09.09.12,15:08
Kejka moc ti ďakujem za odpoveď :)
Maria129
11.09.12,14:42
Ahojte, viem, že to nieje k tejto téme, ale potrebujem pomoc. Zákazník uhradil našej firme
faktúru v pôvodnej sume, ale medzitým sa faktúra opravovala a vznikol tam rozdiel 50,80eur, čiže cena fa bola nižšia o 50,80 eur,ktoré sme im uhradili späť,nakoľko sme to brali ako platbu naviac z ich strany. Faktúrku opravenú nedostli doteraz /faktúra je z júna/ a teraz ma prosia aby som na ten rodiel spravila dobropis, lebo im to v účtovníctve vysí. Môžem to spraviť cez dobropis ale dá sa inak??? ďakujem ...
KEJKA
11.09.12,18:06
možno ste urobili chybu vy, v akom časovom slede sa faktúra opravovala?
faktúra sa správne opravuje dobropisom a nie, že povodný doklad roztrhate a vystavíte nový.
Tajže urobte dbp.
Maria129
12.09.12,08:56
možno ste urobili chybu vy, v akom časovom slede sa faktúra opravovala?
faktúra sa správne opravuje dobropisom a nie, že povodný doklad roztrhate a vystavíte nový.
Tajže urobte dbp.

Faktúra sa opravovala v auguste, takže dám dátum augustový? Keď sme im platbu uhradili spať v auguste? a čo mám zadať do dobropisu, myslím do textu? Možem tam dopísať nejakú položku zo skladu,aby suma sedela?
Ďakujem :)
Danielam
15.09.12,20:35
sú rôzne spôsoby, jeden dodávateľ nám vystavuje dbp. na skonto a my ho účtujeme 604/311
iný nevystavuje, ak si uplatníme, ihned vyrovnávam faktúru pri úhrade a dávam na 504 Dal, resp. 132 D - podľa smernice.
takže aj ty pri vystavení faktúry môžeš
a) uviesť na faktúre 5000-4900preddavok-100skonto a k úhrade nula. Lebo ty už vlastne skontio uznávaš a máš splnené podmienky, kedže uhradil vopred.
b) faktúru vystaviť tak ako uvádzaš a pri jej účtovaní len doplniť riadok 601/311 a dopíšeš na faktúru, že ide o skonto.
Tvoj zámervypracovať ID mi pripadá zbytočne komplikovaný.

K tejto otázke som dostala takúto odpoveď od daňového poradcu:
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov upravuje v § 22 ods. 4 prípad, kedy je zľava z ceny tovaru alebo služby poskytnutá už v čase dodania – t. j. v čase vzniku daňovej povinnosti. V takomto prípade sa základ dane hneď zníži o sumu poskytnutej zľavy a až z takto zníženého základu je vypočítaná DPH, t. j. následne nie je dôvod na vyhotovenie ďalšieho dokladu (dobropisu).

Ak však z určitých dôvodov dôjde k zníženiu pôvodnej ceny až následne po uskutočnení dodávky, t. j. až po vzniku daňovej povinnosti, postupuje sa podľa § 25 zákona o DPH.

V tomto prípade je teda potrebné skúmať, kedy je skonto (zľava za predčasnú úhradu) poskytnuté. Ak si odberateľ uplatňuje skonto na základe predfaktúry, pričom daňová povinnosť pri intrakomunitárnej dodávke vzniká podľa § 19 ods. 8 buď dňom vyhotovenia faktúry, alebo 15. dňom nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru, potom môže nastať skutočnosť, že zľava bola poskytnutá ešte pred samotným vznikom daňovej povinnosti. V takomto prípade by malo byť skonto zahrnuté do hodnoty tovaru a spoločnosť by mala fakturovať už cenu zníženú o skonto uvedenú na faktúre, t. j. v tomto prípade by to mala byť suma 4 900 eur a nie 5 000 eur, ako je uvedená na faktúre, pretože je zrejmé, že skonto bolo uplatnené. Potom nie je dôvod na vystavenie dokladu o oprave základu dane a do súhrnného výkazu sa dostane suma znížená o zľavu.

Ak by však skonto bolo uplatnené až po vzniku daňovej povinnosti, potom dochádza k oprave základu dane podľa § 25 zákona a dodávateľ je povinný zahrnúť opravu základu dane do zdaňovacieho obdobia, kedy vystavil doklad o oprave. To znamená, že zákon počíta s tým, že doklad bude vystavený. Ak tak dodávateľ neurobí, porušuje zákon. Zákon umožňuje vylúčiť zníženie ceny zo základu dane podľa § 25 ods. 6, ale len na základe písomnej dohody medzi platiteľmi, čo nie je tento prípad, pretože poľský odberateľ nie je platiteľom na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
Adiks
15.09.12,23:53
Ahojte, viem, že to nieje k tejto téme, ale potrebujem pomoc. Zákazník uhradil našej firme
faktúru v pôvodnej sume, ale medzitým sa faktúra opravovala a vznikol tam rozdiel 50,80eur, čiže cena fa bola nižšia o 50,80 eur,ktoré sme im uhradili späť,nakoľko sme to brali ako platbu naviac z ich strany. Faktúrku opravenú nedostli doteraz /faktúra je z júna/ a teraz ma prosia aby som na ten rodiel spravila dobropis, lebo im to v účtovníctve vysí. Môžem to spraviť cez dobropis ale dá sa inak??? ďakujem ...
V tvojom prípade nejde o skonto, ale o omyl, ktorý spôsobil, že si faktúru vystavila v nesprávnej čiastke. V tomto prípade dátum vystavenia dobropisu, ktorý je zároveň aj dátumom dodania bude rovnaký ako dátum dodania na faktúre vystavenej v nesprávnej čiastke a si povinná podať DDP k DPH.