Kublihova
13.05.07,11:03
Hladam na porade, ale nenachadzam odpoved na moj problem.
Manzelia kupili pozemok do bezpodieloveho spoluvlastnictva.Obidvaja manzelia su podnikatelia, kazdy ma zivnostensky list. Manzel na tomto pozemku postavil v ramci svojho podnikania - stavebna činnosť - tri rodinne dvojdomy. Výdavky na stavebnú činnosť si uplatnoval v podnikaní ako výdavky zahrňované do základu dane a odpočítaval DPH. Manželka sa na tom v rámci svojej živnosti nepodielala. Teraz sa maju domy predať a vznikla dilema, kto má čo zdaňovať a kto má alebo nemá odviesť DPH. Mám za to, že by si manželia mali určiť podiel na majetku v rámci BSM. Podiel manžela bude predaný s DPH a DPH musí odviesť štátu. Podiel manželky sa predá bez DPH (manželka nie je plátcom DPH). Obidvaja odvedú v rámci daňového priznania na konci roka daň z príjmu 19 %. U manžela to bude príjem z par. 6 a u manželky to bude príjem podľa par 8. Sú moje úvahy správne? Ak sa mýlim, možete mi poradiť?
betka
13.05.07,12:57
Pri predaji pozemku v BSM zahrnutého do OM, kt. využíva na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti obaja manželia, sa príjem z predaja rozdelí medzi manželov, v akom nehnuteľnosť používali pri svojej činnosti, pričom v OM mal tento pozemok zaradený len jeden z nich.

Pozemok v rámci BSM sa zahrňa do ZD u každého z manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú inak V zákone nie je ustanovená forma dohody, a tak si ju manželia môžu uzavrieť písomne. V rovnakom pomere ako sa zahrňajú do ZD príjmy z predaja, zahrňajú sa do ZD aj výdavky vynaložené na ich dosiahntie.

Príjem manžela par.6 - ide o príjem z podnikania a príjem z akéhkoľvek nakladania s obchodným majetkom.

Príjem manželky -8/1/b

Tu by ste nemali zabudnúť na par.19/3/e:
e) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja,

Z pohľadu DPH:
Oslobodenie od dane.
§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti
(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane.

(2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1.
betka
13.05.07,13:07
Manželka nie je plátcom DPH, nefakturuje DPH k stavebnému pozemku, vlastne predáva ho bez DPH..
Manžel k par.38/2 - oslobodené od dane so stavbého pozemku by sa na neho vzťahovalo, keby predával stavebný pozemok spolu so stavbou, kde bola uskutočnená kolaudácia po 5 rokoch.
Tu ide o dodanie stavby, kde kolaudácia nebola uskutočnená, a tak FA stavebný pozemok s DPH, pričom sa nevzťahuje na neho oslobodenie.
Kublihova
13.05.07,14:29
manžel ale nezaradil pozemok do OM. Stale ho má ako súkromný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou. On iba na tom pozemku postavil domy za účelom ich predaja.
Danila
13.05.07,14:51
manžel ale nezaradil pozemok do OM. Stale ho má ako súkromný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou. On iba na tom pozemku postavil domy za účelom ich predaja.Tak pozemok budete predávať ako manželia - fyzické osoby. A nehnuteľnosti bude predávať manžel, ako podnikateľ. Vcelku zaujímavá situácia.