Richard
17.06.04,02:35
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Daska
10.07.05,09:47
od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

032 – Umelecké diela a zbierky

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh


032/701

2.Obstaranie umeleckých diel a zbierok kúpou


042/321

3.Zaradenie umeleckých diel a zbierok do dlhodobého hmotného majetku


032/042

4.Zvýšenie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov:
a) zúčtovanie ťarchopisu


042/321


b) zvýšenie hodnoty umeleckých diel a zbierok


032/042

5.Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov:
a) zaúčtovanie dobropisu
1. v prípade, ak faktúra nebola uhradená


321/042


2. v prípade, že faktúra bola uhradená


315/042


b) zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok


042/032

6.Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok prevodom podľa právnych predpisov


032/413

7.Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne (darovaním):
a) bezodplatné nadobudnutie darovaním


042/413

b) prevod do dlhodobého hmotného majetku


032/042

8.Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok delimitáciou v štátnom podniku


032/411

9.Nadobudnutie umeleckých diel pri privatizácii, alebo kúpe podniku ako celku (napr. umelecké diela zabudované, ale nie sú súčasťou ocenenia budovy)


032/479, 372

10.Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok vkladom do základného imania


032/353

11.Umelecké diela a zbierky obstarané vo vlastnej réžii
a) aktivácia vynaložených nákladov na zhotovenie


042/624


b) zaradenie do dlhodobého hmotného majetku


032/042

12.Umelecké diela a zbierky novozistené pri inventarizácii, doteraz v účtovníctve nezachytené, v ocenení ROC


031/413

13.Odplatný predaj umeleckých diel a zbierok:
a) úbytok z majetku


541/032


b) výnos z predaja


311/641

14.Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok, na ktoré účtovná jednotka nie je povinná (považuje sa za darovanie)


543/032

15.Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok podľa právnych predpisov


411/032

16.Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu delimitácie v štátnom podniku


411/032

17.Preradenie umeleckých diel a zbierok z podnikania do osobného užívania


491/032

18.Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora:
a) splatenie vkladu v účtovnej hodnote


367/032


b) rozdiel medzi účtovnou hodnotou a vyšším ocenením vkladu


367/415


c) rozdiel medzi účtovnou hodnotou a nižším ocenením vkladu


415/367

19.Manko alebo škoda zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii:
a) vyčíslená výška manká a/alebo škody


549/032


b) nárok na náhradu škody (alebo manka)


378/648

20.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh


702/032