ramsita
13.05.07,19:39
Ahojte poraďáci,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Konateľ si dal namontovať alarm do auta. Auto je majetkom spoločnosti. Ako to zaúčtujem?
Ďakujem Vám.
betka
14.05.07,10:11
§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 30 000 Sk, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 30 000 Sk za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, 1) ktorého obstarávacia cena bola 30 000 Sk a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.

(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

(5) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Zvýšite ZC pri zrýchlenom odpidovaní, resp. VC pri rovnomernom odpisovaní automobilu, ak je suma viac ako 30 tis. Sk do daňových výdavkov sa Vám dostane vo forme odpisov, v prípade, že je nižšia môžete sa rozhodnúť, že bude daňovým výdavkom, alebo tiež môžete toto TZ odpisovať ako súčast ceny auta.

Z hladiska DPH- tvorí alarm príslušenstvo automobilu, nemáte nárok na odpočítanie DPH
Janinkaaa
14.05.07,11:51
Je to suma do alebo nad 30 tis. ?
ramsita
14.05.07,13:25
Je to suma do 30tis
Janinkaaa
14.05.07,13:31
Ak autoalarm nie je spojený pevne s autom a dá sa opäť vymontovať a použiť pre druhé auto a ak cena je menej ako 30tis., ja by som ho neposudzovala ako tech. zhod. Zaúčtovala by som to rovno na 501.
Treba počas r. 2007 ešte odsledovať, či niečo nezakúpite na toto vozidlo. Ak súčet súm z týcto nákupov bude viac, ako 30 tis. = tech.zhod.
betka
14.05.07,19:49
Ak autoalarm nie je spojený pevne s autom a dá sa opäť vymontovať a použiť pre druhé auto a ak cena je menej ako 30tis., ja by som ho neposudzovala ako tech. zhod. Zaúčtovala by som to rovno na 501.
Treba počas r. 2007 ešte odsledovať, či niečo nezakúpite na toto vozidlo. Ak súčet súm z týcto nákupov bude viac, ako 30 tis. = tech.zhod.

Trošku si tu protirečíte.
Ak je niečo TZ, nemôžeme to nijako vymontovať a použiť na iný účel. TZ sa odpisuje s automobilom, TZ nie je samostatno hnuteľná vec.(čo je TZ par. 29)
Samostatno hnuteľná vec sa odpisuje samostatne, pričom ju zaradíme do OS podľa prílohy č.1 zákona
TZ môžeme tiež odpisovať samostatne a to v prípade ak je HM plne odpísaný, pričom ho zaradíme do OS v kt. bol zaradený HM
Janinkaaa
15.05.07,07:32
Asi som sa Betka zle vyjadrila. Ja som len chcela povedať, že tento alarm nemusí sa jednoznačne posudzovať ako tech. zhod..