Richard
17.06.04,01:36
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Daska
10.07.05,09:05
od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Dlhodobý majetok sa obstaráva predovšetkým kúpou, vytvorením vlastnou činnosťou, získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti, bezodplatným nadobudnutím, prijatím vkladu od inej osoby, prevodom podľa právnych predpisov alebo preradením z osobného užívania do podnikania.

Na účtoch obstarávania dlhodobého majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý majetok vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vo vlastnej réžii, sú súčasťou ocenenia vytvoreného majetku náklady na všetky variantné riešenia.

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh


041/701

2.Faktúry od dodávateľov za dodávky dlhodobého nehmotného majetku, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním


041/321, 325, 379, 479

3.Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vo vlastnej réžii:
a) aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch


041/623


b) zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC (podľa toho, ktorá cena je nižšia)


01x/041


c) ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje


548/041

4.Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého nehmotného majetku (ROC)


041/413

5.Nevyfakturované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka vie presnú sumu


041/326, 476

6.Nevyfakturované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu


041/323, 459

7.Zvýšenie obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku o sumy uznaných ťarchopisov


041/321

8.Zníženie obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku o sumy priznaných dobropisov:
a) v prípade, ak faktúra nebola uhradená


321/041


b) v prípade, že faktúra bola uhradená


315/041

9.Zvýšenie obstarávacej ceny obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku o podiel DPH, na ktorý platiteľ nemá nárok podľa zákona o DPH


041/343

10.Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku:
a) vykonané dodávateľsky (napr. upgrade u SW)


041/321


b) vykonané vo vlastnej réžii


041/623

12.Získanie obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku vkladom u prijímateľa vkladu


041/353

13.Prevod obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku do používaného majetku


01x/041

14.Bezodplatný prevod (darovanie) obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku


543/041

15.Predaj obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku:
a) úbytok obstarávaného majetku


541/041


b) výnos z predaja


311/641

16.Zúčtovanie zmarenej investície


548/041

17.Zaúčtovanie zmarenej investície, ak ide o škodu


549/041

18.Zaúčtovane konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh


702/041