EkoMax
15.05.07,11:09
Prosím o radu ohľadom predaja nehnuteľnosti, overavala som to už na daňových úradoch, ale každý mi tvrdí ničo iné:

Podnikateľka získala v reštutícii nehnuteľnosť v hodnote cca 800.000,- Sk v roku 1991. Zaradila ho do podnikania a odpisovala. K 31.12.2006 má zostatkovú hodnotu cca. 200.000,- Sk.

1. Keď budovu predá dcére za cca. 250.000,- Sk /dcéra má trvalé bylisko v nehnuteľnosti viac ako 10 rokov/ príjem započíta do príjmu do záladu dane?
2. Platí sa daň z prevodu nehnuteľnosti vo výše 3 % ? /Pokiaľ viem tak je to už zrušené/ ?
2. Ak dcéra predá nehnuteľnosť, bude platiť daň z príjmu ???
/Časť budovy je užívaná ako bytové priestory a druhá časť ako nebytové, doteraz tam boli dva obchody./

Za odpovede vopred ďakujem, :confused: fakt neviem čo s tým .
betka
15.05.07,12:41
1. predaj dcére:

b) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena a) alebo c), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

Podnikateľka pri predaji nehnuteľnosti svojej dcére:
Príjem podnikateľky by sa zaradíl do par. 6/5/a keby mala nehnuteľnosť stále v OM. Keďže nehnuteľnosť vyradila z OM k 31.12.06, bude predaj jej príjmom podľa par.8/1/b. Nebude sa vzťahovať oslobodenie, pretože majetok bol predaný do 5 rokov od jeho vyradenia z OM. Ako výdavok môže uplatniť ZC podľa par.25, pretože ide o majetok, kt. bol vyradený z OM

2. zrušené

3.ak dcéra predá nehnuteľnosť:

§ 9
Príjmy oslobodené od dane
(1) Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku,

Tu by som sa zastavila. Podnikateľka tuto nehnuteľnosť zdanila, pretože ju mala zahrnutú v OM, teda prenu nebola nehnuteľnosť oslobodená.
Nakoľko dcéra predala túto nehnuteľnosť a vystupuje tu ako predávajúci podľa zákona a mala v nehnuteľnosti trvalý pobyt najmenej 2 roky, pričom nehnuteľnosť nemala zaradenú v OM, je pre ňu príjem od dane oslobodený.

Asi tu mýli trošku bod 1, že mala podnikateľka nehnuteľnosť zaradenú do OM, ale ona nehnuteľnosť zdanila...Asi by sa neplatila dan z dane ...

Možno osobne by som sa pozastavila nad týmto:
Podnikateľka predala dcere nehnuteľnosť za 250 tis. Sk, a dcera predala nehnuteľnosť v tom istom roku za 2 mil. Sk. ???? ťažko mi je posudzovať, ako sa vyjadria v prípade kontroly kontrolori, išlo by o závislosť, a možno s tým súvisiace problémy