Richard
17.06.04,02:36
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Daska
10.07.05,12:09
od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú najmä:

a) príprava a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním,

b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, dopravné, montáž, clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovanie a dekonzervačné práce, v prípade dočasného zastavenia prác,

d) jednorazové náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, napr. na lesných pozemkoch a lesných porastoch, pri vedení elektriny a plynovodov, náhrady majetkovej ujmy vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti alebo za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou podľa osobitných predpisov,

e) úhrady nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,

f) náhrady poskytnuté podľa zákona o telekomunikáciách vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti za obmedzenie jeho užívania,

g) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,

h) úroky z úverov použitých na obstaranie dlhodobého majetku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky do doby zaradenia majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú:

a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,

b) náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky,

c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

d) náklady na biologickú rekultiváciu,

e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného majetku do užívania,

f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku,

g) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré sa podľa zákona o dani z príjmov neuznávajú za daňové výdavky,

h) kurzové rozdiely,

i) úroky z úverov, ak o tom účtovná jednotka rozhodne do doby zaradenia majetku do používania.

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh


042/701

2.Faktúry od dodávateľov za obstarávaný dlhodobý hmotný majetok


042/321, 325, 379, 479

3.Obstaranie majetku formou finančného prenájmu
a) hodnota istiny


042/474


b) vedľajšie náklady obstarania (poplatok za zmluvu, dopravné, montáž a pod.)


042/321, 379


c) zaradenie predmetu prenájmu do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene


022/042

4.Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku
a) variantné riešenia projektov, príprava a zabezpečenie výstavby do času uvedenia do užívania


042/321, 379, 211, 221


b) prieskumné, geologické, geodetické práce


042/321, 379, 211, 221


c) odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy, za dočasné odňatie pôdy (pre zariadenia staveniska)


042/345


d) náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom


042/379


e) doprava vlastnými dopravnými prostriedkami


042/622


f) náklady na montáž


042/321, 211


g) clo, dovozná prirážka


042/379


h) zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície


042/321, 624


i) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky


042/345


j) zostatková cena stavebného objektu likvidovaného v dôsledku stavby


042/081


k) daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ tejto dane nemá nárok na odpočet (napr. osobný automobil)


042/321


l) daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemá nárok na odpočet, alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu


042/343


m) úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky


042/461

5.Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vo vlastnej réžii:
a) aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch


042/624


b) zaradenie do dlhodobého hmotného majetku


02x/042

6.Bezodplatné nadobudnutie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku (ROC):


042/413


a) clo a dovozná prirážka, ak ide o dar zo zahraničia


042/379


b) vedľajšie súvisiace náklady


042/321, 221

7.Nevyfakturované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie sumu:


042/326, 476


a) upresnenie sumy nevyfakturovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie:


± 042/± 326, ± 476


b) vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období


326, 476/321, 479

8.Nevyfakturované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva):


042/323, 459


a) upresnenie sumy nevyfakturovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie


± 042/± 323, ± 459


b) vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období


323, 459/321, 479

9.Zvýšenie obstarávacej ceny obstarávaného dlhodobého hmotného majetku o sumy uznaných ťarchopisov


042/321

10.Zníženie obstarávacej ceny obstarávaného dlhodobého hmotného majetku o sumy priznaných dobropisov:
a) v prípade, ak faktúra nebola uhradená


321/042


b) v prípade, že faktúra bola uhradená


315/042

11.Prevod dokončeného obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do dlhodobého hmotného majetku v súlade s platnými predpismi:
a) stavby


021/042


b) samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí


022/042


c) pestovateľské celky trvalých porastov


025/042


d) základné stádo a ťažné zvieratá


026/042


e) ostatný dlhodobý hmotný majetok


029/042

12.Bezodplatný prevod (darovanie) obstarávaného dlhodobého hmotného majetku


543/042

13.Nadobudnutie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku vkladom do základného imania


042/353

14.Splatenie upísaného vkladu do obchodnej spoločnosti obstarávaným dlhodobým hmotným majetkom u vkladateľa:
a) splatenie vkladu


367/042


b) rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a nižším ocenením vkladu


415/367


c) rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a vyšším ocenením vkladu


367/415

15.Predaj obstarávaného dlhodobého hmotného majetku:
a) úbytok


541/042


b) výnos z predaja


311/641

16.Manká a škody na obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku:
a) zúčtované na vrub nákladov (nezistený vinník)


549/042


b) zúčtované k náhrade zamestnancom (v prípade zavinenia)


335/042


c) zúčtované voči iným osobám


378/042


d) zúčtovanie nároku na náhradu voči poisťovni


378/648

17.Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku:
a) dodávateľsky


042/321, 211


b) vo vlastnej réžii


042/624


c) vnútropodnikové služby (napr. doprava)


042/622

18.Zaradenie technického zhodnotenia do dlhodobého hmotného majetku


02x/042

19.Zvýšenie obstarávacej ceny obstarávaného hmotného dlhodobého majetku o podiel DPH, na ktorý platiteľ nemá nárok alebo pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH na vstupe koeficientom


042/343

20.Zúčtovanie zmarenej investície


548/042

21.Zaúčtovanie zmarenej investície, ak ide o škodu


549/042

22.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh


702/042