vevericka
16.05.07,09:33
Nasa firma obchoduje s tovarom dovažaným z tretích krajin. Špedičná firma, ktorá nás zastupuje v colnom konaní vypisuje JCD nasledovne:
hmotnosť tovaru je presná - uvedená v kg
kurz na výpočet cla sa používa colný
Následne nám táto šped.firma vyfakturuje dopravu po želez.prepočítanú
kurzom NBS a hmotnosť tovaru je zaokrúhl. na celé tony. Odôvodňujú to tým, že aj im CARGO a.s. fakturuje dopravu vypočítanú z hmot.tovaru zaokruhl. na celé tony. Nakoľko nám nesúhlasí hodnota dopravy z dôvodu rozdielneho kurzu aj tonáže na JCD s faktúrou od šped.firmy kontrola z col.
uradu nás za to pokutovala. Prosím Vás má niekto s takýmto problémom
skúsenosť a riešenie? Ďakujem Vám.http://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif