SERVIS
16.05.07,11:11
Nemôžem tak narýchlo nájsť, ako dlho sa odpisuje napr. ústredné kúrenie, a akým percentom? Ďakujem.
betka
16.05.07,11:18
UK odpisujeme spolu z nehnuteľnosťou, Ak prerábate UK, ide o opravu, ak nedojde zmene parametrov, nejakej modernizácii. Ak si vymienate radiatory - oprava. Ak montujete nanovo nejaké radiatory, robíte rozvody nové, ide o TZ nehnuteľnosti..

Nenájdete to v KP
SERVIS
16.05.07,11:40
Ak ak sme v tejto budove v podnájme? Fa za prácu a radiatory je 130000.- Sk.
DušanČ
16.05.07,11:40
Nemôžem tak narýchlo nájsť, ako dlho sa odpisuje napr. ústredné kúrenie, a akým percentom? Ďakujem.

Odpoveď na túto otázku nie je vôbec jednoduchá. Záleží od typu ústredného kúrenia. Napr. klimatizačné zariadenia na rozvod vzduchu celého objektu je kód 29.23.12 - teda odpisová skupina 3, elektrické radiátory, vrátane elektrického vykurovania dlážky - kód 29.71.26 je odpisová skupina 2. Klasické ústredné kúrenie, t.j. kotly ústredného kúrenia s rozvodmi do radiátorov je podľa mňa súčasť budovy odpisová skupina 4, s odpisovaním 20 rokov, t.j. 5 % ročne.
Anja111
16.05.07,11:41
Záleží na tom, čo máte dohodnuté v nájomnej zmluve.
SERVIS
16.05.07,12:19
V nájomnej zmluve máme, že neplatíme nájomné napr. prvých 10 rokov a rekonštruujeme sami. Daňováčky í mi to vytkli, že je to investícia a treba, odpisovať, tak isto aj panely za 100.000, na spevnenie dvora - treba odpisovať?
Anja111
16.05.07,12:26
Keď máte v nájomnej zmluve, že budete toto technické zhodnotenie odpisovať Vy, tak postupujete v zmysle príspevku od betka. Teda, ak sa jedná o technické zhodnotenie a nie o opravu, tak zaradíte technické zhodnotenie budovy (radiátory) a odpisujete 20 rokov.
Monikov
16.05.07,13:48
V nájomnej zmluve máme, že neplatíme nájomné napr. prvých 10 rokov a rekonštruujeme sami. Daňováčky í mi to vytkli, že je to investícia a treba, odpisovať, tak isto aj panely za 100.000, na spevnenie dvora - treba odpisovať?

To nájomné si budete kompenzovať s výškou Vašich výdavkov na "opravy"?
SERVIS
16.05.07,14:09
Áno. Dajte mi aspoň nejakú šancu to obhájiť.
Monikov
16.05.07,14:50
Jedná sa mi len o to, či ste prenajímateľovi tie práce prefakturovali, keď si ich započítavete s nájomným. V účtovníctve platí zákaz kompenzácie. To znamená, že keď sa účtovné jednotky dohodnú na vzájomnom zápočte (nebudú si navzájom platiť) ešte neznamená, že si nemali navzájom fakturovať, pretože účtovné doklady môžu mať iný dopad u každej účtovnej jednotky na jednotlivé zákony (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, o DPH). Samozrejme, v tomto prípade aj na možnosť uplatnenia odpisov, pretože odpisovanie majetku je postupné prenášanie vstupnej ceny do daňových výdavkov.
Ak ste tak spravili, nie je mi jasné, prečo vy ako nájomca uplatňujete odpisy.
Mne to aspoň z Vášho príspevku nie je jasné.
Ak potrebujete preukázať, že sa jedná o opravu, môžete tak spraviť inou dokumentáciou, napr. aj znaleckým posudkom vykonaným pred začatím prác.
betka
16.05.07,19:40
Prenajímateľ a nájomca majú uzatvorenú NZ, kde vystupujú subjekty nájomca a prenajímateľ. Nájomca si v NZ dohodne s prenajímateľom, že môže dať nehnuteľnosť do podnájmu, kde vstupuje do vzťahov tretí subjekt podnájomca. Námca s podnájomco uzatvoria zmluvu o podnájme.

Prenajímateľ musí dať súhlas s akýmkoľvek TZ, opravami, kt. budú vykonané na nehnuteľnosti. Ak mi nedá súhlas, nemôžem uskutočniť TZ, opravy. Prenajímateľ má však i nejaké povinnosti v súvislosti s prenájmom v prípade, že sa skončí prenajom: a to:

(22) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom, po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom
a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b) došlo k skončeniu nájmu; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).

V súvislosti s opravami nehnuteľnosti musí prenajímateľ zvýšiť svoj ZD o opravy:
(23) Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.80)


Preto je potrebný súhlas prenajímateľa s vykonaním TZ a opravami. Tým, že prenajímateľ udelí súhlas, si je vedomý, že je potrebné zvyšovať ZD (pri ukončení NZ, alebo v prípade ak bude odpisovať prenajímateľ) a je to i akési krytie prenajímateľa, že nájomca neurobil nič viac na nehnuteľnosti ako mal, resp. pri ukončení NZ mu nemôže predložiť nájomca na preplatenie výdavky kt. nesuviseli s NZ a ani s budovou.......(nebudem sa rozpisovať...)

Dôležité je vedieť, kto môže odpisovať:
§ 24

(1)Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje1) alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 o

(2) Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. Rovnakým spôsobom sa odpisuje iný majetok uvedený v § 22 ods. 6 písm. e).

V súvislosti s vykonaným TZ nájomcom, si zaradí nájomca vykonané TZ ako iný majetok, ak je jeho cena vyššia ako 30 tis. Sk a odpisuje ho v 4 OS ako je nehnuteľnosť. Vytvorí sa karta iného majetku ....

Ak ste urobili UK (kt. by sa nepovažovala za opravu, podľa povahy UK, t.j. urobili ste celkom nové UK, dali ste nové radiatory na miesto, kde sa povodne nenachádzali, urobili ste modernozáciu........, teda išlo by o TZ a nie opravu) zaradíte si ho ako iný majetok, a odpisujete v 4.0S 20 rokov, nemôžete ho odpisovať v OS 1,2,3, pretože UK tvorí OC budovy a neodpisuje sa samostatne.

Panely na spevnenie dvora, k tejto časti je trošku problematickejšie sa vyjadriť, pretože tieto spevnené plochy panelové, nepatria medzi inžinierske stavby, a ani drobné stavby. (ak by išlo o parkovisko, kt. sa považuje za stavbu, môže odpisovať). Ak ste kúpili panely na prístupovú cestu, považovala by som to za daňový výdavok ako opravy a údržba prístupovej cesty. Ale možno má niekto k tomuto iný názor..
SERVIS
17.05.07,07:15
Nájomca je FO, nie podnikateľ. A keby nebolo v zmluve spomenuté odpisovanie?