Kirk
17.05.07,14:31
Firma usporiadala propagačnú akciu - SHOW - kde propaguje svoje meno a výrobky. Obsahom sú aj rôzne súťaže. Možno považovať náklady na túto akciu (napr. PHM, poštovné, prenájom priestorov atď. (okrem občerstvenia)) ako výdavky na reklamu=daňové alebo ako výdavky na reprezentáciu=nedaňové?

Vďaka
betka
17.05.07,19:40
Za výdavky na reklamu nemožno považovať náklady na osobnú spotrebu a výdavky na reprezentáciu vynaložené v súvislosti s organizáciou roznych akcií spojených s prezentáciou firmy a jej výrobkov, a to za účasti obchodných partnerov a ďalích hostí. Veobecne by sme považovali takéto výdavky za daňové, avšak nie v úhrne nákladov vynaložených na akciu ako celok. Výdavky na reprezentáciu-pohostene, občerstvenie, výdavky na gala večer, výdavky na dopravu pri prehliadkach kultúrnych, hstorických miest, sú teda nedańovým výdavkom.
V štruktúre jednotlivých nákladov fakturovaných firmou, je potrebné posúdiť a vylúčiť tie náklady, kt. majú charakter osobnej potreby a výdavkov na reprezentáciu. Výdavkom nie sú náklady na večere, ubytovanie hostí a celkové výdavky na šow = (prenájom, technické zabezpečenie-video technika, zvuk, svetlá, technický personál, kamera ..., výdavky na umelcov, hostesky, oblečenie.
Kirk
18.05.07,09:18
Výdavkom nie sú náklady na večere, ubytovanie hostí a celkové výdavky na šow = (prenájom, technické zabezpečenie-video technika, zvuk, svetlá, technický personál, kamera ..., výdavky na umelcov, hostesky, oblečenie.

Vďaka a ako je to s DPH? Nárok na odpočet DPH nie je pri tovaroch a službách na účely pohostenia a zábavy.Pri SHOW nejde len o zábavu ale aj o prapagáciu.Možno odpočítať DPH (okrem pohostenia)?
renča1
18.05.07,09:38
Ťažko povedať, pretože nevieme ako, čo presne bolo všetko zakúpené na vynaloženie dosiahn.budúceho zisku.

Podľa § 21 ods. 1 písm. h) citovaného zákona daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu, okrem výdavkov na reklamné predmety označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa v hodnote neprevyšujúcej 500 Sk za jeden predmet.

Výdavkami na reprezentáciu sú výdavky vynaložené na pohostenia, občerstvenia, dary, ktoré sa poskytujú na pracovných rokovaniach, firemných oslavách a pod.

Z uvedeného vyplýva, že nie všetky výdavky, ktoré vznikajú daňovníkovi možno zahrnúť medzi daňovo uznané výdavky.

Výdavky na obed sa považujú za výdavky na reprezentáciu, ktoré sú daňovo neuznané podľa § 21 ods. 1 písm. h) citovaného zákona.

Výdavky na darčeky možno uznať za daňové výdavky len v prípade, že ide o reklamné predmety, ktoré sú označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa a ich hodnota nepresahuje sumu 500 Sk/kus.

Taktiež iné náklady spojené s propagač.akciou tovaru musia spĺňať podmienky uvedené v § 19 zákona o dani z príjmov, aby boli uznané za daňové výdavky.

Podľa môjho názoru:
výdavky za PHM, poštovné, prenájom priestorov by som si ja osobne zaúčtovala do daň.uznaných aj s nárokom na odpočet dph, v tom prípade, ak PHM, poštovné sa netýkali, neboli spojené s výdavky, ktoré nie sú daňovo uznanými (pohostenie, atd..)
Kirk
18.05.07,09:54
Podľa môjho názoru:
výdavky za PHM, poštovné, prenájom priestorov by som si ja osobne zaúčtovala do daň.uznaných aj s nárokom na odpočet dph, v tom prípade, ak PHM, poštovné sa netýkali, neboli spojené s výdavky, ktoré nie sú daňovo uznanými (pohostenie, atd..)

PHM, poštovné, prenájom sú spojené s celou akciou - teda súťaže, prezentácia výrobkov, darčeky. Ťažko to nejak rozdeliť. Dá sa povedať, že ich môžem zahrnúť s výnimkou darčekových predmetov kt. nesplňajú podmienku a nákladov na pohostenie?
betka
18.05.07,10:09
Kirk, skúste si pozrieť ešte túto tému, v kt. sa rozoberala reklama, reklamné predmety:

http://wwww.porada.sk/showthread.php?t=51288&highlight=reklama

Ak ste spotrebobali PHM na rozvoz občerstvenia, - nedańový výdavok,
Poštovné ste zaplatili napr. za reklamné predmety? Ak ano, vstupuje mi do ceny reklamného predmetu, pričom nesmie cena reklamneho predmetu prekročiť sumu 500 Sk, aby sa mohol uznať do daňových výdavkov.
Ak ste poštovné zaplatili, aby ste pozvali svojich partnerov na šow (pozvánka, t.j. poštoné na známky), tak by som to dala ako výdavok nedaňový.....
Ono treba každý výdavok posudzovať jednotlivo s čím súvisí.
renča1
18.05.07,10:14
PHM, poštovné, prenájom sú spojené s celou akciou - teda súťaže, prezentácia výrobkov, darčeky. Ťažko to nejak rozdeliť. Dá sa povedať, že ich môžem zahrnúť s výnimkou darčekových predmetov kt. nesplňajú podmienku a nákladov na pohostenie?

Ja osobne by som výdavky za PHM, poštovné účtovala % do daňovo uznaných aj s nárokom na odpočet dph tiež %. Veď predsa propagačná akcia sa robila za účelom dosiahnutia , zabezpečenia, udržania príjmov.

PS: možno by bolo dobré vymenovať, aké výdavky vznikli počas propag.akcie.
Kirk
18.05.07,10:27
PS: možno by bolo dobré vymenovať, aké výdavky vznikli počas propag.akcie.


1. poštovné na pozvánky obch partnerov
2. PHM pre zamestnancov, kt. akciu organizovali a PHM na usporiadanie súťaži (jazdy zručnosti)
(3. darčeky a občerstvenie - to mi je jasné)
4. prenájom a poplatky za použitie priestorov

Takže % 1.+2.+4./celkove*100