Richard
17.06.04,02:38
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Daska
10.07.05,11:13
od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh


053/701

2.Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého investičného majetku
a) z bežného účtu, v hotovosti


053/221, 211


b) z úveru


053/231, 461


c) z devízového účtu (kurz NBS)


053/221 AÚ

3.Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku


321, 379/053

4.Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy


211, 221/053

5.Zúčtovanie kurzového rozdielu z preddavku poskytnutého v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
a) kurzový zisk


053/663


b) kurzová strata


563/053

6.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh


702/053