Richard
17.06.04,02:38
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Daska
10.07.05,11:26
od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh


061/701

2.Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene:
a) zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku


061/043


b) priamym nákupom


061/211, 221


c) z poskytnutého preddavku


061/053

3.Upísanie vkladov do dcérskej účtovnej jednotky


061/367

4.Zmena reálnej hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania):
a) zvýšenie ocenenia


061 AÚ/414


b) zníženie ocenenia


414/061 AÚ

5.Tvorba opravnej položky v prípade prechodného zníženia ocenenia podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke (§ 18 ods. 3 Postupov účtovania:


414/096


a) zrušenie opravnej položky


096/414

6.Kurzové rozdiely pri preceňovaní podielových CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania) sú súčasťou reálneho ocenenia:
a) pasívny kurzový rozdiel – zvyšuje reálnu hodnotu


061 AÚ/414


b) aktívny kurzový rozdiel – znižuje reálnu hodnotu


414/061 AÚ

7.Zvýšenie hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov na základe zvýšenia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke:
a) bez výmeny akcií


061 AÚ/415


b) s výmenou akcií:
1. stiahnutie akcií


378/061


2. vydanie nových akcií vo vyššej menovitej hodnote


061/378, 415

8.Zníženie hodnoty podielových CP a vkladov u vlastníka týchto CP a vkladov na základe zníženia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke:
a) bez výmeny akcií


415/061 AÚ


b) s výmenou akcií:
1. stiahnutie akcií


378/061


2. vydanie nových akcií v nižšej menovitej hodnote


061, 415/378

9.Nárok upisovateľa akcií do a. s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upisovanie neúčinné


378/061

10.Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke


061 AÚ/367

11.Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke:
a) úbytok podielových CP a podielov


561/061


b) výnos z predaja


221, 378/661


c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku:
1. aktívneho


061 AÚ/414


2. pasívneho


414/061 AÚ


d) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín:
1. aktívneho


568/415


2. pasívneho


415/668

12.Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti:
a) úbytok CP a podielov


568/061


b) podiel na likvidačnom zostatku (priznaný nárok brutto)


378/665


c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku:
1. aktívneho


061 AÚ/414


2. pasívneho


414/061 AÚ


d) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín:
1. aktívneho


568/415


2. pasívneho


415/668

13.Zúčtovanie chýbajúcich cenných papierov na základe zistenia pri inventarizácii; podaný návrh na umorovacie konanie


061A2/061A1

14.Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene:
a) kurzový rozdiel aktívny


563/061


b) kurzový rozdiel pasívny


061/663

15.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh


702/061