vilob
25.05.07,22:11
Vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať Grand z Európskych fondov? ako dotáciu? a navyšuje to hospodársky výsledok? ďakujem.
betka
26.05.07,14:16
(12) Na účtoch 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu a 347 - Ostatné dotácie sa účtujú
a) v prospech týchto účtov príjem dotácií,
b) na ťarchu týchto účtov priznanie dotácie, a to
1. dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
2. dotácie na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli,
3. dotácie na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov.
(13) Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie podpory a príspevku z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu32).
vilob
26.05.07,19:14
ďakujem krásne, presne takto "polopate" som o potrebovala. ešte raz vďaka.