šenky
27.05.07,13:52
Čo sa týka účtu ostatné fondy 427 na porade som čítala viaceré názory na tvorbu a použitie, ale stále tomu nerozumiem. Som z toho už nervózna lebo ma čas naháňa. Šéf chce tento rok vytvoriť fond zo zisku na sociálnu politiku zamestnancov, resp.odmeny. Môžem tvorbu tohoto fondu zaúčtovať nasledovne: 431/427 tvorba, 427/331 čerpanie /napríklad na kult.podujatie, resp.odmeny/, 331/221 vyplatenie z pokladne /samozrejme pre zamestnancov nezdaňované/. Zvyšok zisku chce použiť na obstaranie HM. Ako to zaúčtovať? Vopred ďakujem.
betka
27.05.07,14:13
Úcet 431-UJ pri rozdelení zisku musia najskôr postupovať k povinnému prídelu zo zisku do rezervného fondu. Vyplýva to z Obchodného zákonníka. Ďalšie rozdelenie je podľa rozhodnutiapríslušného orgánu spoločnosti. Rozdelenie zisku medzi spoločníkkov a zamestnancom (364, 333), prídel do štatutárnych fondov a ostatných fondov (423, 427), prídel do SF (472), preúčtovanie do nerozdeleného zisku minulých rokov (428), krytie straty z minulých rokov (429), zvýšiť ZI.
Tieto prípady účtujeme :431/3xx, 4xx.

472- Závazky zo SF-
Povinný prídel do SF: 527/472 – jediný fond, ktorý sa tvorí na vrub nákladov
Prídel do SF zo zisku: 431/472
Poskytnutie požičky zamestnancom : 472/221 (musím sledovať na podsúvah. Účte)
Poskytnutý príspevok zamestnancom na rekreáciu, dopravu, soc výpomoc: 472/333
........................................1. daŇ z príjmu: 333/342
........................................2. výplata príspevkov po zdanení 333/211, 221

Obstarať HM môže:
1. kúpou: 042/321, 461
2. zámenou-zámenná zmluva
3. vo vlastnej réžii
4. darovaním: 042/413
5. delimináciou-majetok nadobudnutý štátnym podnikom delim. Sa účtuje na príslušný účet majetku v prospech účtu 411
6. preradením z osobného užívania
7. obstaranie prijatím vkladu dlhodobého M spoloč. Alebo družstvom
šenky
27.05.07,18:58
Čau Betka, mám tomu rozumieť, že môj postup pri účtovaní bol správny?