jana007
29.05.07,06:42
Ahojte, prosím poraďte, čo s faktúrou za opravu auta v Čechách. V Zlíne nám opravili auto - faktúra je v Kč - základ 14314,90 + DPH 19% 2719,80 = spolu 17035,- Kč. Faktúra bola uhradená v hotovosti 11.4.2007. Faktúru zaevidujem do KDF dátumom vystavenia = kurz NBS? Čo s tou DPH ? Vyplýva pre mňa nejaká povinnosť ?
emgeton
29.05.07,06:52
Ste registrovaní pre DPH ? Kde?
Objednali ste si opravu pod IC DPH ?
Opustilo auto po oprave územie ČR?
jana007
29.05.07,06:58
Sme platci DPH v SR. Auto bolo v ČR, tam sa mu pokazili brzdy. Išiel do servisu a tam mu to opravili. Na faktúre máme uvedené i naše IČ DPH, ale faktúra je s DPH. Po oprave auto prišlo na Slovensko.
Tweety
29.05.07,07:13
Podľa § 16 odst. 7 je miestom dodania Slovensko. Fa mala byť bez dph, dodaniť sa mala na Slovensku.
emgeton
29.05.07,07:17
Ahojte, prosím poraďte, čo s faktúrou za opravu auta v Čechách. V Zlíne nám opravili auto - faktúra je v Kč - základ 14314,90 + DPH 19% 2719,80 = spolu 17035,- Kč. Faktúra bola uhradená v hotovosti 11.4.2007. Faktúru zaevidujem do KDF dátumom vystavenia = kurz NBS? Čo s tou DPH ? Vyplýva pre mňa nejaká povinnosť ?


Sme platci DPH v SR. Auto bolo v ČR, tam sa mu pokazili brzdy. Išiel do servisu a tam mu to opravili. Na faktúre máme uvedené i naše IČ DPH, ale faktúra je s DPH. Po oprave auto prišlo na Slovensko.


Český servis mal vystaviť fa bez DPH. Miesto dodania služby (práca na hnut.hm. majetku) - krajina, kt. pridelila odberateľovi IC DPH. Požiadajte o opravu fa.

V každom prípade ste povinní previesť samozdanenie fa. Za základ dane vezmete sumu bez českej DPH. K vzniku daňovej povinnosti - §19/2.
jana007
29.05.07,07:18
Ja som si to tiež myslela, ale v servise vraj vôbec neuvažovali, že by to malo byť bez DPH. Šéf to zaplatil a hotovo. Čo teraz s tým urobiť ? Premietne sa mi do DP na DPH ?
Jana Grofčíková
29.05.07,07:18
Myslím si, že by si mala zaučtovať celkovú sumu ako náklad ale DPH si z toho nemôžeš odpočítať.Ty si ju zaplatila ale nemáš nárok na odpočet.Musíš učtovať 17035 kč, prepočítaš kurzom, ak nemáš pokladnicu CZK.
emgeton
29.05.07,07:18
Samozdanenie sa vám v DP objaví.
jana007
29.05.07,07:23
Takže zaplatená DPH v ČR nie je môj náklad ? V mojom DP priznaní urobím samozdanenie - čo bude pre mňa daňový základ /s českou DPH alebo bez/ ?
emgeton
29.05.07,07:29
Takže zaplatená DPH v ČR nie je môj náklad ?
Je.
V mojom DP priznaní urobím samozdanenie - čo bude pre mňa daňový základ /s českou DPH alebo bez/ ? Bez českej DPH.

odpoveď zvýraznená.
jana007
29.05.07,07:32
Ďakujem za odpovede.:)
Jana Acsová
29.05.07,07:38
Takže zaplatená DPH v ČR nie je môj náklad ?Je tak, ako uvádza emgeton v prípade, že nebudete žiadať o jej vrátenie. To však môžete urobiť za splnenia podmienok platných pre úpravu DPH v ČR.

V mojom DP priznaní urobím samozdanenie - čo bude pre mňa daňový základ /s českou DPH alebo bez/ ?Základ dane nemôže byť cena s daňou, hoci aj vymeranou v inom členskom štáte. Základom dane bude cena podľa faktúry bez českej DPH, t.j. cena, ktorú Vám podľa podmienok dodávky mal český servis fakturovať.
Jana Grofčíková
29.05.07,07:41
Neviem včom podnikáte ale ja to robím tak, aj naše auto bolo v servise, zaučtuješ to aj z DPH ale naša DPH bude 0.-.Nepôjde to ani do evidencie DPH.LEbo si ju zaplatila, ale nemôžeš si ju odpočítať.Tak ako aj zahraničnú PHM.
emgeton
29.05.07,07:41
Keďže sa jedná o neoprávnene faktúrovanú českú DPH, neviem, či by došlo k vráteniu tejto dane zo strany českého Fin. úradu. Skúsiť sa to dá. Ja by som však hlavne žiadal o opravu dodávateľa služby.
emgeton
29.05.07,07:43
Neviem včom podnikáte ale ja to robím tak, aj naše auto bolo v servise, zaučtuješ to aj z DPH ale naša DPH bude 0.-.Nepôjde to ani do evidencie DPH.LEbo si ju zaplatila, ale nemôžeš si ju odpočítať.Tak ako aj zahraničnú PHM.

Je rozdiel nákup PHM a oprava auta. Myslím že váš postup nie je správny (aspoň čo sa týka opravy).
Jana Acsová
29.05.07,07:47
Keďže sa jedná o neoprávnene faktúrovanú českú DPH, neviem, či by došlo k vráteniu tejto dane zo strany českého Fin. úradu. Skúsiť sa to dá. To ani nie je podstatné. Žiadosti sú posudzované individuálne s prihliadnutím na typ dokladu, ktorý sa vystaví a za akých podmienok. Bolo vysvetlené napr. že niektoré DÚ (v iných ČŠ) vybavujú všetky typy dokladov, iné prihliadajú na doklady z ERP, teda hotovostné. Nie je možné posúdiť úspešnosť, ale možnosť ...


Ja by som však hlavne žiadal o opravu dodávateľa služby.V praxi je práve táto cesta často neefektívna, preto sa množia žiadosti ...

Určite však došlol ku chybe ... pri dodaní, alebo komunikácii t.j. objednávke služby. Tak ako uvádzate.
jana007
29.05.07,07:51
SKúšala som dodávateľovi volať, ale povedali mi, že oni postupovali správne, vždy to tak robia a odmietli sa so mnou o tom baviť. Celá suma už bola zaplatená, tak čo chcem. Takže to zhrniem - celú sumu aj s DPH dám do nákladov (vrátenie žiadať nebudem), potom urobím samozdanenie - základ dane bez DPH a uvediem to v DP na r. 09,10 a 15. Je to v poriadku ?
Jana Acsová
29.05.07,07:53
Celá suma už bola zaplatená, tak čo chcem. Presne toto sa v praxi opakuje. Po zaplatení už dodávateľ neakceptuje žiadnu žiadosť o opravu dokladu. Niekedy je ťažko preukázať zavinenie, preto sa údajne individuálne posudzujú aj žiadosti.

A Váš postup pri vyplnení DP je správny.
emgeton
29.05.07,08:04
http://www.porada.sk/showpost.php?p=470198&postcount=16


skúsim sa na tento problém spýtať na českom min. financii, príp. FU Praha 1.
emgeton
30.05.07,17:14
Dopyt na české min. financií:

V praxi sa stretávam s následujúcim problémom:
Osoby registrované k dani v inom členskom štáte si na území Českej republiky objednajú opravu motorového vozidla, pričom v objednávke uvedú IČ DPH, ktoré majú pridelené v svojej krajine. Problémom je, že dodávatelia služby odmietajú vystaviť faktúru v zmysle §10 odst. 5 zák. 235/2004 Sb. ( teda za miesto dodania služby považovať členský štát, ktorý pridelil odberateľovi IĆ DPH) a postupujú striktne podľa § 10 odst. 4.

Je právna opora pre takýto postup zo strany dodávateľa?
Je možné požiadať o vrátenie tejto dane Finančný úrad Praha 1 v zmysle § 82 ?
Jedná sa mi o to, že v zmysle § 82 odst. 5 písm. d; na doklade o poskytnutí služby má byť uvedený rozsah a predmet zdaniteľného plnenia. To podľa môjho názoru by vo vyššie uvedenej situácii nebolo v poriadku, nakoľko v zmysle § 2 odst. 1 písm. b; je predmetom dane poskytnutie služby za odplatu osobou povinnou k dani s miestom plnenia v tuzemsku a v zmysle § 2 odst. 3 iba plnenie, ktoré je predmetom dane, je zdaniteľným plnením. To znamená, že údaj o rozsahu a predmete zdaniteľného plnenia nie je v tokomto prípade na doklade o poskytnutí služby pravdivý.
Je možné vyzvať správcu dane v ČR, pod správu ktorého prislúcha dodávateľ (daňový subjekt) takejto služby, aby ho upozornil, že jeho postup je v rozpore so zákonom?

Odpoveď:

Vážený pane,
K Vašemu dotazu zasíláme stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí:

"Podle našich zkušeností problémy s DPH u oprav motorových vozidel uskutečněných v tuzemsku (ČR), a to u vozidel registrovaných na osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě, vyplývají z toho, že plátci provádějící opravy si nejsou jisti, zda mohou uplatnit místo plnění podle § 10 odst. 5 zákona o DPH platném v ČR jak na opravy vozidel, která jsou přepravena do ČR za účelem opravy, tak u oprav vozidel během jízdy v ČR (cesty přes ČR, služební cesty apod.). Zákon o DPH totiž uvádí v § 10 odst. 5 "Jestliže však movitá věc nebyla odeslána nebo přepravena z území členského státu, ve kterém byla služba oceňování movité věci nebo práce na movité věci uskutečněna, .... ." Tento text je vykládán plátci tak, že vždy by měla být movitá věc přepravena nebo odeslána z území jiného čl. státu do tuzemska a po opravě opět z tuzemska odeslána nebo přepravena do jiného členského státu, což je u vozidel, která se pohybují po území ČR nebo jiných států EU nikoliv za účelem opravy v ČR problematické. Nicméně MF ČR poskytuje výklad, aby vždy při opravě vozidla z jiného členského státu EU, kdy je dáno k dispozici DIČ např. přidělené na Slovensku, bylo postupováno podle § 10 odst. 5 zákona o DPH.

Pokud jde o vrácení daně v případě, že tato daň byla uplatněna, domníváme se, že je nutno vycházet z toho, zda se jedná o zdanitelné plnění nebo nikoliv. Pokud by např. nebyly splněny podmínky pro postup podle § 10 odst. 5, byla by daň uplatněna oprávněně, jde o zdanitelné plnění a je zde možnost vrácení daně. Pokud však je uplatněna daň u plnění, u kterého by správně mělo být místo plnění mimo ČR, pak s Vámi souhlasíme, že prvotně o zdanitelné plnění nejde. V zásadě by neměla být daň ani vrácena. Děkujeme Vám za Váš podnět a zajistíme upozornění správců daně na tento postup."

S pozdravem
...............
Misicka21
15.04.13,10:02
Ja mám faktúru bez DPH z čiech za opravu motora z auta - 6759€
V MRP dám aký tip DPH?
Misicka21
15.04.13,11:43
vie niekto poradiť?
azla
15.04.13,14:24
Daň platí príjemca.
Kod 46 - ak je plný nárok na odpočet.
Misicka21
17.04.13,07:28
ako viem či je plný nárok?
a pri úhrade v peňažnom denníku? 46 nie je, bude typ DPH 43?

Ďakujem
Tweety
17.04.13,07:43
ako viem či je plný nárok?
a pri úhrade v peňažnom denníku? 46 nie je, bude typ DPH 43?

Ďakujem
To zistíš ľahko, ak nepočítate koeficient, tak je plný nárok.
Misicka21
17.04.13,08:08
Ďakujem krásne.
Misicka21
25.04.13,09:07
mám ešte jednu otázočku :)
v priznaní DPH to spomeniem? že sme mali faktúru z čiech?
alebo len v daňovom priznaní za rok 2013?
či ako??
Tweety
25.04.13,10:47
mám ešte jednu otázočku :)
v priznaní DPH to spomeniem? že sme mali faktúru z čiech?
alebo len v daňovom priznaní za rok 2013?
či ako??
Áno, samozdanenie bude v DP k dph.
Misicka21
25.04.13,11:01
fúha, Tweety a po lopate :o,
ide mi o to, že som priradila typ DPH 46 vo faktúre ( ale faktúru bez DPH, správne? teraz som zmenila a pridala som DPH k tomu, tak?? ale tiež mi to nikde nefiguruje ) podľa vašich rád ale v zozname DPH dokladov ani v DP z DPH mi to nikde nezaradilo,a ktorý riadok v priznaní to má byť?
-- pretože vystavujem faktúry za prepravu do Rakúska a tie faktúry mám v zozname DPH dokladov...
Misicka21
25.04.13,12:10
posúvam....
emma01
25.04.13,14:11
Nepoznám tvoj softwer, preto neviem, ako to máš v ňom zaučtovať, ale pri samozdanení účtuješ DPH na vstupe aj výstupe a v daň. priznaní ju uvedieš v r. 11, 12 a 21. Samozdaňuješ podľa § 69 ods. 3, čiže miesto dodania je tam, kde je príjemca služby usadený - § 15 ods. 1.
Misicka21
25.04.13,14:54
ďakujem krásne
tofifka
12.06.13,09:37
Mám faktúru za opravu auta v DE, na ktorej nie je naše IČ DPH. Urobím samozdanenie? Mám nárok na odpočet DPH, keď nespĺňa náležitosti fa?
Fa je vystavená v 02/2013, ale prišla k nám v 05/2013. DPH bude v 05/2013, nemusím opravovať za 02/13? :confused: