rommy
29.05.07,17:48
Ahoj poraďáci, moc by som vás chcela poprosiť o radu. Ak poskytujem zľavu z ceny tovaru, tak na doklade z ERP musí byť uvedená plná suma pred zľavou + DPH, suma zľavy a suma po zľave + DPH alebo môžem účtovať hneď len cenu po zľave + DPH? Zo zákona mi to nie je celkom jasné... Moc moc ďakujem za každú pomoc.
betka
29.05.07,19:45
§ 71

(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.


(5) Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).


Plná suma nemusí byť uvedená pred zľavou Je potrebné aby na doklade z ERP boli náležitosti podľa par. 71/5, základ dane po zľave, DPH a cenu celkom.
rommy
29.05.07,20:21
Ďakujem moc, takže to znamená, že ak predávame kávu za 30sk a za účelom reklamy a podpory predaja, sme sa rozhodli poskytovať túto kávu za korunu, tak na doklade z ERP bude len :
káva 0,8 DPH 19% 0,2 k úhrade 1,- SK
Je to tak v poriadku?
betka
29.05.07,20:41
Ide o dodanie tovaru za protihodnotu, aj keď protihodnotou je iba 1 Sk.