Iva1
30.05.07,08:23
Prosim skusenych v účtovaní Zásob spôsobom A cez sklad, aby mi poradili. Možno dva krat do roka sa mi vyskytne nákup tovaru a hneď aj predaj. Môžem obstaranie tovaru zaúčtovať priamo 132/321? Ako sa vlastne účtuje spôsobom A. Minuly rok sme ešte účtovali priamo na 504 - spôsob B.
Ďakujem
sta
30.05.07,08:26
Prosim skusenych v účtovaní Zásob spôsobom A cez sklad, aby mi poradili. Možno dva krat do roka sa mi vyskytne nákup tovaru a hneď aj predaj. Môžem obstaranie tovaru zaúčtovať priamo 132/321? Ako sa vlastne účtuje spôsobom A. Minuly rok sme ešte účtovali priamo na 504 - spôsob B.
Ďakujem

Ja takéto prípady účtujem ako priamy predaj:
131/321 - došlá faktúra
311/604 - predaj
504/131 - vyskladnenie

;)
Johanka
30.05.07,08:28
Troška teórie ;) :
Postupy účtovania

Účtová trieda 1 – Zásoby
§ 43
Účtovanie zásob
(1) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva podľa spôsobu A alebo B. Účtovanie zásob podľa spôsobu A môžu použiť všetky účtovné jednotky, pre ktoré platí toto opatrenie. Účtovanie zásob podľa spôsobu B sa vzťahuje na tie účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podľa § 19 zákona.
(2) Spôsobom A sa účtujú zásoby takto:
a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo na ťarchu účtu 131 - Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov, alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu príslušných účtov zásob so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 62 -Aktivácia,
b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade alebo 132 - Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131 - Obstaranie tovaru,
c) spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy a pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 - Predaný materiál so súvzťažným zápisom na príslušnom účte zásob,
d) inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru podľa § 11 sa účtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak ide o prebytky alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak je možné preukázať, že prišlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predávaného tovaru; úbytky materiálu a tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.
(3) Zásoby vlastnej výroby sa spôsobom A účtujú takto:
a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob vlastnej výroby ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; pri vyskladnení zásob sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby,
b) inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby podľa § 11 sa účtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky; úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
betka
30.05.07,08:34
Učet 111, 131 je kalkulačný účet, pomocný účet, pričom nesmie mať na konci roka po uzávierke konečný zostatok. Používanie tohto účtu nie je povinné, obstaranie je možné účtovať priamo na úšet 112, 132
Iva1
30.05.07,09:46
Ďakujem Vam vsetkym, pomohli ste mi zorientovat sa. Ešte trochu doštudujem a pochopim. Ste tu super!!!!