martinala
30.05.07,11:43
zdravím všetkých aktívnych :-)
chcela by som poprosiť o váš názor :
podnikateľ A a podnikateľ B majú voči sebe pohľadávky a záväzky navzájom. nakoľko sú tieto sporné a nechcú to riešiť formou súdu, spíšu dohodu, v ktorej prehlásia, že si voči sebe nebudú vymáhať ani korunu, teda podnikateľ A /ktorého účtujem/ neuhradí dodávateľské faktúry voči podnikateľovi B a ani od neho nebude vymáhať pohľadávky z titulu svojich odberateľských faktúr. problém je však v tom, že mi tam vzniká rozdiel /pohľadávky sú vyššie ako záväzky/. môžem tento rozdiel zúčtovať takto ? :

/321 = 100,-
311/ = 150,-
dohoda : 321/311 100,-
daňovo neuznané : 546 / 311 50,-

vopred ďakujem
martina
Monika Kováčová
30.05.07,11:55
ale cez 546 ju dáš do nákladov, ty ju potrebuješ mať vo výnosoch, nie?
martinala
30.05.07,11:59
podľa mňa do nákladov, keď mu vznikne rozdiel z titulu neuhradenia celej pohľadávky.
ak by ju uhradil za "normálnych" okolností : 2xx/311 a keďže tam vznikne rozdiel z titulu zápočtu, tak zvyšok pohľadávky, ktorú už nikdy nedostane 546/311, nie ?
Monika Kováčová
30.05.07,12:01
áno, vo výnosoch už predsa bola...:(
Olgica
30.05.07,12:04
Najprv sa spraví zápočet medzi A a B 321/395 a 395/311. Pohľadávka vyššia ako záväzok sa zaúčtuje na základe dohody o ktorej si hovorila 546/311.
martinala
30.05.07,12:04
no veď práve, vo výnosoch už bola, bola riadne zdanená. a teraz dám jej časť do nákladov, ale do daňovo neuznaných. do výnosov by som to dala v prípade, ak by záväzky boli vyššie ako pohľadávky, teda vznikol by mi "výnos", - nemusím uhradiť časť záväzku, ale taktiež daňovo neuznaný.
Monika Kováčová
30.05.07,12:05
áno, som rada, že som ťa nedoplietla martinala.
martinala
30.05.07,12:07
to je v poriadku, len som si chcela byť istá, že to zúčtujem dobre.

ďakujem :-)
betka
30.05.07,12:35
Skúste napísať o aké staré pohľadávky a závazky ide, pretože je to podstatné

Lebo ak ide o toto:
Odpis pohľadávok, kt. splatnosť nastala do 31.12.2002:
Je daná možnosť trvalého odpisu pohľadávok, a to na základe uzatvorenej dohody medzi veriteľom a dlžníkom, ak sa veriteľ rozhodne, že trvalo upúšťa od jej vymáhania, ale na základ doručenia dlžníkovi o trvalom upustení od jej vymáhania alebo jej časti preukazným spôsobom. Dlžník po preukázaní skutočne doručeného oznámenia zahrnie podľa par. 23 ods.27 zákona o DZP odpustenú sumu závazkov do ZD postupne počnúc ZO, v kt. mu bolo doručené oznámenie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky, a to počas 4 bezprostredne nasled. ZO s výnimkou daňovníkov, kt. sú v konkurze...(oznámenie musí byť doručenkou do vlastných rúk)
Na zahrňovanie odpustenej sumy závazku do ZD, prislúch. k týmto pohľadávkam, sa u dlžníka použije tento par. 27, dlžníi si odpustenú čiastku premietne do výnosov a zdaní.

Odpis pohľadávok, na kt. je možné tvoriť OP, kt. splatnosť nastala po 1.1.04.
Posúdenie vzniku rizikovosti pohľ. je v kompetencii daňového subjektu. OP sa tvoria, ak ide o pochybné pohľadávky, kt. predstavujú riziko, že ich dlžník nesplatí.

Odpis pohľ, kt. splatnosť nastala po 31.12.2001
K nepremlčaným pohľadávkam, pri kt. je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne neuhradí
A kt. boli zahrnuté do príjmov do 31.12.2003 sa uznáva tvorba OP.