VieraK.
30.05.07,20:26
Minulý týždeň som objavila doklad z r. 2006, ktorý nebol zaúčtovaný. Ide o nákup tovaru v hotovosti v neveľkej sume. Dokladom je bločik z ERP. Môžem tento doklad zaúčtovať v r. 2007? Firma mala za minlý rok veľmi vysokú stratu. Ako to zaúčtovať? Na neuhradenú stratu min. rokov a pokladňu? Ako zaúčtovať DPH, ktorá mala byť odpočítaná - do daňovo neuznaných nákladov r. 2007? Prosím, poraďte. Musím kvôli takej malej sume vystaviť dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO a dodatočné daňové priznanie k DPH? Alebo to môžem zaúčtovať v r. 2007?
betka
30.05.07,20:36
Z pohľadu účtovníctva:
Opravy chýb minulých účtovných období.
Podľa postupov účtovania sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s kt. časovo a vecne súvisia. Ak UJ nezaúčtuje N alebo V do UO, s kt. časovo a vecne súvisia, alebo ich zaúčtuje nesprávne, potom o nich musí účtovať v tom období, v kt. sa o týchto opravách dozvie. teda bude účtovať o oprave chýb min. obdobia
Postupy rozlišujú významné a nevýznamné opravy chýb min. UO a podľa toho
ustanovujú aj sposob účtovania.

Učtovanie nevýznamných opráv nákladov a výnosov. Učtujeme ich ako bežné prípady bežného UO na príslušných účtoch N a V z hospod. činnosti jednotky.
Učtovanie vyznamných N a V sa účtujú na účte 428, 429

Podmienku významnosti si stanovuje Uj v internej smernici, pretože 50 tis. Sk môže byť pre menšiu UJ významná chyba a teda pojde aj o významnú opravu, ale pre inú UJ pojde o nevýznamnú chybu (nevýznamnú opravu).

Ak UJ zistí, že v priebehu roka zaúčtovala nesprávne účtovný prípad a UZ už bola za predch rok schválená najvyšším orgánom spoločnosti, opatovné otvorenie UK už neprichádza do úvahy, o oprave nesprávne zaúčtovaného účtovného prípadu bude účtovať v tomto UO, teda v období, v kt. na chybu, resp. na nesrávne zaúčtovaný prípad prišla.
To isté platí, aj v prípade, ak Uj nemá ešte nemá schválenú UZ, ale z pohľadu UJ ide o nevýznamnú opravu, koli kt. nebude opatovne otvárať UK, aj tento prípad zaúčtuje v tomto UO, v kt. sa chyba zistila..

Z pohľadu DPH:
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
Orsz
30.05.07,21:47
Zjednodušene: ak je to teda nevýznamná suma, zaúčtuješ tovar do roku 2007, ak nebol v roku 2006 predaný, tak môže byť riadnym daňovým nákladom v roku 2007, ak sa v tomto roku predá /pretože by bol bol k 31.12 na účte 132/. DPH by som neuplatňovala - keďže ide o bloček z ERP, nechala by som to ako pripočítateľnú položku, a zaúčtovala na 548 - no možno je aj iné riešenie. Ja sa riadim tým, že ak sú to hotovostné bločky - dávam ich do obdobia, kde patria, ak je to faktúra, uplatním DPH v tom období, kedy som ju obdržala, ale normálne posúvam o jedno zdaňovacie obdobie podľa zákona, iba v prípade, ak mi firma poznačí, že ide o opis faktúry, a potvrdí ho, dám si ho do obdobia, kedy som ho obdržala.
betka
31.05.07,06:20
Skúste ešte pozrieť tu, aký bol vývoj odpočítavania DPH z bločkov: Jana Acs, Benka, odávajú slušné argumenty:
http://wwww.porada.sk/showthread.php?t=13428&highlight=odpo%E8%EDtanie+DPH+blo%E8ek