Llívia
31.05.07,07:42
Prosím o rady:
1. Kedy zaradiť prípojky - plyn, voda, kanalizácia, 3. odpisová skupina, drobné stavby - do užívania? Dodané boli v 06/2006, stavba, ku ktorej patria, bola skolaudovaná v 04/2007? Neviem, či sa tieto prípojky kolaudujú zvlášť, alebo príslušné orgány k nim vydávajú nejaké povolenia na užívanie.
2. Firma účtuje v JÚ. Plynová prípojka bola dodaná v 06/2006, následne v 11/2006 bola predaná SPP. Úhrada faktúry od SPP bola v r. 2007. V r. 2006 prípojka nebola odpisovaná. Môže sa jej obstarávacia cena v plnej výške zahrnúť do nákladov r. 2007?
Ďakujem.
adato
01.06.07,14:31
Je potrebné preštudovať, ako bolo vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie, či sa vzťahovalo aj na prípojky. Ak áno, potom je termín pre zaradenie príjok rovnaký, ak nie, malo by tam byť aspoň ohlásenie stavby, v tomto prípade nie je potrebné čakať so zaradením na kolaudáciu.
Llívia
08.06.07,13:46
Ďakujem za odpoveď. V kolaudačnom rozhodnutí sú ako stavebné objekty zvlášť uvedené prípojky a zvlášť stavba, takže ich zaradím samostatne v rovnaký deň, ako bude zaradená aj celá stavba.

Čo však s plynovou prípojkou /otázka č. 2/?
adato
08.06.07,14:03
Ak bola plynová prípojka predaná, potom ju treba vyradiť predajom z účtu 04. (tržby/04)
betka
08.06.07,20:24
Uvedením do užívania je zabezpečenie všetkých technologických funkcii majetku potrebných na užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov - stavebný zákon, zákon o ochrane pred požiarmi. užívanie je teda možné len na základe kolaudačného rozhodnutia. Od tohto momentu je možné uplatňovať i odpisy.

Moment začatia skutočného užívania podľa postupov sa akceptujú aj pred nadobudnutím vlastníctva v prípade obstarania nehnuteľnosti. Ak ide napr. majetok obstaraný na základe zmluvy, pri kt. sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povoloním do katasrta nehnuteľnosti, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva UJ nehnuteľnosť používa.