Richard
01.06.07,14:50
Tento materiál Vám prináša www.drak.porada.sk (http://www.drak.porada.sk/) - encyklopédia mzdového účtovníka


Ako si vybrať typ tlačiva na ročné zúčtovanie

Zúčtovanie je možné vykonať pomocou jedného z piatich druhov tlačív A, B, C, S a X.

Tlačivo typu A použijú:
poistenci, ktorí mali po celý rok len jediné zamestnanie, neboli SZČO, neboli samoplatiteľmi a nemali v roku 2006 príjmy zdanené podľa § 6 zákona o dani z príjmov (okrem príjmov z prenájmu, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov zdanených zrážkovou daňou),
poistenci, ktorí mali časť roka jediné zamestnanie a v čase, kedy toto zamestnanie nemali, boli poistenci štátu a nemali príjmy, zdanené podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov, (okrem príjmov z prenájmu, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov zdanených zrážkovou daňou), prípadne mali len príjmy v celkovej sume do výšky polovice úhrnu minimálnych miezd.Tlačivo typu B použijú:
poistenci, ktorí boli po celý rok SZČO, neboli zamestnancami, neboli samoplatiteľmi,
poistenci, ktorí boli časť roka SZČO a v čase, kedy neboli SZČO, boli poistenci štátu a nemali príjmy, prípadne mali len príjmy v celkovej sume do výšky polovice úhrnu minimálnych miezd.Tlačivo typu C použijú:
poistenci, ktorí boli po celý rok samoplatitelia,
poistenci, ktorí boli po celý rok poistenci štátu, avšak mali príjmy v úhrne vyššie, ako polovica úhrnu minimálnych miezd,
poistenci, ktorí boli časť roka samoplatitelia a v čase, kedy neboli samoplatitelia, boli poistenci štátu ale mali príjmy v úhrne vyššie ako polovica úhrnu minimálnych miezd,
poistenci, ktorí boli časť roka samoplatitelia a v čase, kedy neboli samoplatitelia, boli poistenci štátu a nemali príjmy, prípadne mali len príjmy v celkovej sume do výšky polovice úhrnu minimálnych miezd.Tlačivo typ S použijú poistenci, ktorí za rok 2006 platia poistné v dvoch a viacerých dôvodov:
poistenci, ktorí boli zamestnancami v dvoch alebo viacerých zamestnaniach,
poistenci, ktorí boli zamestnancami a boli i SZČO,
poistenci, ktorí časť roka boli zamestnancami a časť roka samoplatiteľmi,
poistenci, ktorí časť roka boli zamestnancami a v čase, kedy zamestnanie nemali a neboli ani SZČO, boli poistenci štátu ale mali príjmy v úhrne vyššie ako polovica úhrnu minimálnych miezd,
poistenci, ktorí boli zamestnancami a v roku 2006 neboli SZČO ale mali príjmy zdanené podľa § 6 zákona o dani z príjmov (okrem príjmov z prenájmu, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov zdanených zrážkovou daňou),
poistenci, ktorí časť roka boli SZČO a časť roka samoplatiteľmi,
poistenci, ktorí časť roka boli SZČO a v čase, kedy neboli SZČO a nemali ani zamestnanie, boli poistenci štátu ale mali príjmy v úhrne vyššie ako polovica úhrnu minimálnych miezd,
poistenci, ktorí boli zamestnancami, SZČO i samoplatiteľmi,
poistenci, ktorí časť roka boli zamestnancami, časť roka boli SZČO a v čase, kedy neboli SZČO a nemali ani zamestnanie, boli poistenci štátu ale mali príjmy v úhrne vyššie ako polovica úhrnu minimálnych miezd.Tlačivo typ X použijú poistenci, ktorí za rok 2006 platia poistné v dvoch a viacerých dôvodov - tak ako je to uvedené vyššie pri type S, avšak:
ich úhrnný vymeriavací základ za rok 2006 je nižší, ako 82800 Sk alebo
patria do niektorej zo skupín ľudí, za ktorých platí poistné štát (§ 11 ods.8 zákona - napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca rodičovský príspevok) a ich úhrnný vymeriavací základ za obdobie, kedy patrili do takejto skupiny, neprevýšil sumu polovice úhrnu minimálnych miezd.Pozor! Tlačivo typ X sa okrem toho použije vždy v prípade, keď sa poistencovi v priebehu roka zmenila sadzba (aj keby platil poistné len z jediného dôvodu - napr. len ako zamestnanec v jedinom zamestnaní) - ak sa v priebehu roka stal osobou so zdravotným postihnutím - napríklad začal poberať invalidný dôchodok alebo mu úrad práce (http://www.porada.sk/autolink.php?id=10&script=showthread&forumid=64) vydal preukaz ZŤP.
TRIANA
31.07.07,05:52
Chcela by som sa spýtať p.Mihála na prípad jedného starobného dôchodcu, ktorý podal k 30.6.2007 ročné zúčtovanie.Či naozaj bol povinný, keďže v roku 2006 bol 3 mesiace zamestnaný na pracovnú zmluvu ( príjem 3x 7000 Skk) a devať mesiacov na dohodu o vykonaní práce ( 9x 6000 Skk). Ďakujem pekne.
Hela