luluhaha
05.06.07,09:03
Dobrý deň, akým dátumom sa riadite pri zadávaní zahraničnej faktúry - napríklad z Ameriky - dátum zaradenia....
dátumom vystavenia na faktúre - alebo - dátumom dodania tovaru???
prosím aj odvolávku na zákon

ĎAKUJEM
Zoltán Kovács
05.06.07,09:04
Dobrý deň, akým dátumom sa riadite pri zadávaní zahraničnej faktúry - napríklad z Ameriky - dátum zaradenia....
dátumom vystavenia na faktúre - alebo - dátumom dodania tovaru???
prosím aj odvolávku na zákon

ĎAKUJEM

Pri zaevidovaní faktúry vždy vychádzam z dátumu prijatia dokladu. Samozrejme, že z hladiska dph sa používa iný dátum (dátum nadobudnutia tovaru......)
luluhaha
05.06.07,09:12
kurzom ktorého dátumu ju teda mám zaúčtovať - je tam možnosť len na jeden kurz..
betka
05.06.07,12:17
Postupy účtovania v JU:
§ 3 Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Zákon o účtovníctve par. 24/2
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. 34)